Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ГЪУАЗДЖЭМ И ГЪУЭГУМ ТЕТ КАВКАЗЫМ И ЗАУЭЛI ЗАКЪУЭ
Црым  Руслъан

CC-Culture and Art Department

.

"Нэр псэм и гъуджэщ" жиIащ зыгуэрым. Руслъан нэхъ удэзыхьэхуу хэлъыр абы и нитIыращ. Куэд зи нэгу щIэкIа, куэд зылъэгъуа цIыху къабзэм и нитIщ ар.

«Сурэтхэр художникым и псэщ» жаIэ.

ЖаIэми пэжщ.

.

ЛъыкIэ псэкIэ си къуэшым Алыхьым зыщIэхъуэпсхэр къригъэхъулIэ,насыпрэ текIуэныгъэрэ кърит. Сэ быдэу си фIэщ мэхъу Адыгэхэм я творческэ лIыгъэр.
 
Гъуазджэм и гъуэгум тет Кавказым и зауэлIхэм Алыхьым гъуэгу махуэ къарит.  
 
Шемякин-Къардэн Михаил Жэпуэгъуэ,1997Црым Руслъан 1952гъэм Хэнхъуэтхьэблэ къыщалъхуащ.1969 гъэм и къуажэ школыр къиухащ.
 
1975гъэм Къэрэшей-Шэрджэс дэт педогогическэ институтыр къиухащ. 1977-1993 гъэхэм художественнэ оформителу лэжьащ.

1993 гъэм къыщыщIэдзауэ художник хуиту мэлажьэ.
 
Руслъан и лэжьыгъэхэр хэтащ: 1979-1989 гъэхэм СССР-м и республикэхэм къыщызэрагъэпэща выстэвкэхэм ;
1982 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа художник ныбжьыщIэхэм я зэгъусэ выстэвкэм; 1986 гъэм Махачкала,Орджоникидзе, Майкоп, Сухуми щекIуэкIа зэгъусэ выстэвкэм;
199I гъэм Финляндием, Южнэ Кореем и къалэ Сеул щекIуэкIа зэгъусэ выстэвкэм;
1995 гъэм Истамбыл щекIуэкIа Международнэ выстэвкэм;
1996 гъэм щекIуэкIа щхьэзакъуэ выстэвкэм;
1997 гъэм Анкара щекIуэкIа зэгъусэ выстэвкэм;
1999-2005 гъэхэм къриубыдэу Эстония, Гулин, Берлин, Лондон, Ростов, Москва, Санкт- Петербург, Майкоп, Сухум, Владикавказ щекIуэкIа щхьэзакъуэ выстэвкэхэм;2006 гъэм Иорданиям щекIуэкIа зэгъусэ выстэвкэм.
 
Иджыпсту Руслъан Налшык щыIэщ, и сурэтхэм, скульптурэхэм йолэжь. Руслъан жеIэ: «Совет Союз зэманым реализмэм нэмыщI адрей гъуазджэ лэжьыгъэхэм дытехьэну дыхуитакъым, ауэ сэ зэикI си идеологием зихъуэжакъым.
 
А зэманым щыгъуэ сыкъамылъхуу иджы сыкъалъхуамэ нэхъыфIт. Гъуазджэр – ар псэ Iуэхущ, IэщIагъэкъым. АбыкIэ цIыхум и гум и псэм жиIэр утыкум кърилъхьэу аращ. Гъуазджэм зыри бгъэпщкIу хъунукъым, псори сэтейм телъын хуейщ. Дунейм къытебгьэхьам эстетическэ щIэныгъэ и лъабжьэм щIэлъын хуейщ»
 
Мыбы и IэдакъэщIэкIхэр зы лъэныкъуэкIэ пэжым тегъэщIауэ щытщ, адрей лъэныкъуэмкIэ мыхьэнэ иIэу щытщ, мы тIур зэгъусэу утыку къохьэ. Мыр сурэт зыщI закъуэхэракъым къэзыгъэсэбэпыр, гъуазджэм и къудамэ псоми къыщагъэсэбэп.
 
IэдакъэщIэкIыр зыми емыщхьу щытын хуейщ. Иджыпсту гъуазджэм и лэжьыгъэхэр нэхъыбэу дунейм къытехьэ хъуащ. Ахэр зи IэдакъэщIэкIхэр нэхъыбэу зэлIалIэр я лэжьыгъэхэр цIыхубэм ягу иригъэхьыныр аращ. Абы щыгъуэ IэдакъэщIэкIыр адрейхэм емыщхьу щытыжкъым.
 
Абы нэмыщI гъуазджэм и лэжьакIуэхэр дунейм и экономическэ, политическэ щытыкIэхэм егъэгузавэ.
 
Црым Руслъан езым и гъащIэмрэ и псэукIэмрэ зэрызихъуэжар къигъэлъагъуэу 2005 гъэм « Црым Руслъан и метоморфозэхэр» зыфIища тхылъыр къыдигъэкIащ. Мыбы нэмыщI, искусствоведенэмкIэ доктор Слава Лен Црым Руслъан тепсэлъыхьу «Постмодернизмэм и контекстым и рецептуализм серия» итхащ тхылъ.
 
Руслъан рецептуализмэм щхьэкIэ мыпхуэду жеIэ: «Мывэ лъэхъэнэм щыщIэдзауэ ди зэманым къэсыху сурэту ящIауэ хъуар кIэщIу щызэпкърыхауэ аращ мыбы». Гъуазджэм елэжь дэтхэнэ цIыхуми езым и дамыгъэ гуэр иIэжщ, зы зэман къыхиха темэм иджыри зэ игугъу ищIыну, мы ищIахэм зы серия къыхегъэкI.
 
Црым Руслъан гъащIэм куэд хилъхьэфыну гугъэ иIэкъым. И узыншагъэр пэлъэщыху сурэт ищIыну аращ. «Си лъэпкъэгъухэм я гъусэу сыхуейщ дунейм сытетыну»,- жеIэ Руслъан.
 
Ди гъуазджэм елэжь цIыхухэм дунейпсо гъуазджэм елэжьхэм яхыхьэныр хуабжьу гугъуу къалъытэ. Пэж дыдэу гъуазджэм и маркетыр къэрал экономикэм, политикэм яIэщIэлъщ.
 
Лондон дэт псоми яцIыху галереем Црым Руслъан и сурэтхэм хуагъэфэща уасэм уеплъмэ, Руслъан и дежкIэ зы щыщIэныгъэ щыIэщ, ар Европэм зэрыщымыщыр аращ. Црым Руслъан хуэдэ адыгэ цIыху дунейм тету зэрытщIэ къудейм дэ ди щхьэр лъагэу дегъэIэтыж. Ар тцIыхуныр дидежкIэ насыпышхуэщ.

.

   

   

   

.

.

          

.