Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЛIЫХУЖЬ IЭУНИ (1886 - 1927)
СурэтыщI

CC - Literature and History Department

.

Гъэм Тыркум Самсун къалэм къыщалъхуащ. И лIакъуэкIэ Къэбэрдейщ. Унагъуэр истамбыл щыIэпхъуам Iэуни курыт еджапIэр къиухати,художественне академием щIэтIыхьащ.

.

Академием къыщигъэлъэгъэлъэгъуа зэфIэкIым тыркум и пвщтыхь абдул мэжид гу лъитэри ар франджым игъэкIуащ, икIи и щIэнынгъэр щыхигъэхъуащ париж дэт художественне академием.

I9I2 гъэм Истамбыл къигъэзэжащ. I9I3 гъэм щэгъэжьауэ дунейм щехыжа I927 гъэм нэс художественне академием щыригъэджащ. Абы и IэдакъэщIэкхэр сурэт зэхуэзыхьэсхэм,музейхэм я гъэтIылъыгъэхэм щыщ хъуащ.

и суретхэм феплъынумэ

.

.

          

.