Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

.

.

.

Адыгэ уафэ

Лыкъуэжь Нелли

..............

Тилъапсэхэм тякIужьымэ

Чэтэо Надир.

..............

Уи щIыналъэм и макъ !

МэщфэшІу Нэдждэт

..............

ДжэгуакIуэмрэ лъэпкъ сэмэкъэу жабзэмрэ

Пащты Мадинэ

..............

КIыгуугу лъэпкъым я кIуэдыжыкIар

Жылэтеж Сэлэдин

..............

Мыщхъуэжь и къуэ

Тэгъулан Екъуб

..............

Ныдэлъфыбзэмрэ лъэпкъ зэфэщытыкIэмрэ

МэщфэшІу Нэдждэт

..............

Адыгэ тхьэмадэ

Къущхьэ Фарукъ

..............

Макъхэм я Iазэ - Бэр Хьикмэт

Мэфэуд Нартан

..............
ДызыхуэкIуэмрэ зыхуэтшэмрэ
Къардэн Мусэдин
..............
Пэсэрей адыгэхэр, нобэрей адыгэхэр                Нало Заур
..............
Ди пащхьэ илъ лэжьыгъэхэр
Къумыкъу Маринэ
..............

.

.