Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

.

.

.

Ищхын зымыгъуэт цIыхъу бжыгъэр хуэдитIкIэ хэхъуащ

..............
Ищхын зымыгъуэт цIыхъу бжыгъэр хуэдитIкIэ хэхъуащ
..............
Америкэ Прэзидентым и къуэдзэр Грузием щыIэщ
..............
Атом Iащэхэр дунейм тевгэкIуэдыкI
..............

Англиер ирак щIыналъэм икIыжащ

..............

Зи унэ зфIэкIэдыну цIыху бжыгъэр мэлуан 200’м нэсынущ

..............

IУэхуншэхэм я бжыгъэр хэхъуащ

..............

Сахарэм нэху зыбгыридзынущ

..............

Диным хурагъэджэнущ

..............

Яхуэфащэ къалъысынущ

..............

Латин Америкэр къызэхыозэрыхь

..............

Тбилиси иджыри зэ гу лъырагъэтащ

..............
.

.

.