Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

Зи унэ зфIэкIэдыну цIыху бжыгъэр мэлуан 200’м нэсынущ

CC-News Department

.

OON’м и лэжьак1уэхэм ,щIэныгъэлъэм , дуней псэум тхьэмыщкIэхэм дэIэпыкъу организыцэхэм зэгъусу ирагъкIуэкIа къэхутэныгъэ лъэжыгъэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, дуней щытыкIэм зызэрихъуэжым къыхэкIу зи унэ зфIэкIэдыну цIыху бжыгъэр  мэлуан 200’м нэсынущ.
Гэрманием Бонн къалэм щекIуэкIа конференцэм къыщыпсэлъа щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ зи гугъу тщIа бжыгъэм хуэдиз цIыху езым и щIыналъэ гъаблэ къыщыхъунурэ щымыпсэужыф щыхъум нэгъуэщI щIыпIэхэм Iэпхъуэнущ.
Къызэхуэсахэм Iуэхур абы нэмысу зэгъэзэхуэн,мы щытыкIэр къызыхэкI щхьэIусыгъуэхэр лъэныкъуэ егъэзын хуеуэ къагъэуващ.
....

.

.

          

.