Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

Тбилиси иджыри зэ гу лъырагъэтащ

CC-News Department

.

Урысейм и къэрал хъумакIуэ министерствэм 8 август 2008 гъэм къэхъуа зауэм ипэре илъэсыр щиух мы махэухэм Грузием агурэруу Iуэхур къызэщIыгъэплъэн мурад зэриIэр къыхэгъэщри «сыт хуэдэ провокацэми занщIу жэуап еттынущ» жиIащ.

Министерствэм къита пресс информацэм зэритымкIэ,«осэтиэм и цIыхухэмрэ абы щыIэ ди къэрал лэжьакIуэхэмрэ зыгуэркIэ лей къащIылысын мыхъумыщIагъэ къэхъумэ къаруу къэдгъэсэбэпынкIэ зэи дыкъикIуэтынукъым» жиIэри къыхэгъэщащ.

БлэкIа тхьэмахуэм и щэбэт пщэдджыжьым  Осетиэ гъупаркъэр зыхъумэхэр грузиэ лъэныкъуэмкIэ фочкIэ къыщыуэурэ зэхэзехуэ къызэращIам къыхэкIыу министерствэм иджыри зэ мыхъумыщIагъэ къэхъумэ урысэйр зэрыпэувынур грузием гу лъыригъэтащ.


 
....

.

.

          

.