Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

УРЫСЕЙ ФЕДЕРАЦЭМ АБХЪАЗЫМ ЗЫЩIЕГЪАКЪУЭ
ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег

CC - News Department

.

Урысей Федерацэм и Премьер-министр Путин Владимиррэ Абхъазым и президент Бэгъэпщ Сергейрэ зэгурыIуэныгъэ иджыблагъэ зэращIылIащ. Абы ипкъ иткIэ УФ-р республикэм и экономико-социальнэ зыужьыныгъэм сом меларди 2,5-рэ хуэдизкIэ дэIэпыкъунущ.

Лэжьыгъэ нэужьым Путин Владимир Сыхъум икIыж­ри, Президент Медведев Дмитрий Сочэ дэт УФ-м и президент хэщIапIэм щыхуэзащ икIи Абхъазым щекIуэкIа Iуэхугъуэ­хэм щыгъуазэ ищIащ.

 Урысей Федерацэм и лIыщхьэхэр къытеувыIащ Абхъазым экономикэ, социальнэ я лъэныкъуэкIэ зыщIагъэ­къуэ-ну, щIыналъэм и шынагъуэншагъэр зэтраIыгъэну, хуныкъуэ хъумэ, зауэ дэIэпыкъу­ныгъэ ирагъэгъуэтыну, гъунапкъэхэр зэгъусэу зэдахъумэну зэрамурадым.

.

.

.