Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЗЭЛЪЫКIОЗЭ, УИШIЭНЫГЪЭ ХЭОГЪАХЪО
Н. Дзэукъожьыкъу
Адыгэ макъ

CC - News Department

.

Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарым Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ джырэблагъэ зэрэщыIагъэм, 2008 - 2009-рэ илъэс IофшIэгъур зэриухыгъэм афэгъэхьыгъэ пресс-зэIукIэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыIагъ. Лъэпкъ театрэм идиректорэу, УФ-м изаслуженнэ артисткэу, АР-м инароднэ артисткэу Зыхьэ Мэлайчэт ипэублэ гущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэу, Къэбэртэе-Бэлъкъарым дэгъоу къащыпэгъокIыгъэх, спектаклэу «Мэдэя», «Псэлъыхъохэр» зыфиIохэрэр Налщыкрэ Бэхъсанрэ Лъэпкъ театрэм къащигъэлъэгъуагъэх.

Илъэс 18-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгэ театрэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым аужырэу щыIагъ. Краснодари зымыкIуагъэхэр илъэс заулэ хъугъагъэ. Къошхэмрэ гъунэгъухэмрэ нахьыбэрэ зэхэхьанхэ, ятворческэ амалхэмкIэ зэхъожьхэзэ зэрэзэдэлэжьэнхэ фаер къыдалъыти, театрэм иIофышIэмэ щыкIагъэхэр да­гъэзыжьхэу фежьагъэх.

- НахьыпэкIэ театрэхэр зэлъыкIощтыгъэх, артистхэм яунагъохэм ныбджэгъуныгъэ зэдыряIагъ, - къыIуагъ Урысыемрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ язаслуженнэ артистэу, АР-м инароднэ артистэу Мурэтэ Чэпае, - Москва тыщеджэ зэ­хъум Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ Адыгеимрэ ятеатральнэ сту­диехэм ныбджэгъуныгъэу зэ­дашIыгъэр щыIэныгъэм гъэ­шIэгъонэу щылъагъэкIотагъ.

Лъэпкъ театрэм ирежиссер шъхьаIэу, Урысыем инароднэ артистэу, Абхъазым изаслуженнэ артистэу Кукэнэ Муратэ къызэриIуагъэу, аужырэ илъэсхэм агъэуцугъэ спектаклэхэу «Нысхъап», «Тыкъэсыжьыгъ», «О, си Тхь, къысфэгъэгъу!», «Мэдэя» зыфиIохэрэр, жъы мыхъурэ спектаклэхэу «Сомэ мин 600»-р, «Псэлъыхъохэр», «Дэхэбаринэ ихьакIэщ», нэ­мыкIхэри цIыфмэ ашIогъэшIэ­гъоных.

Урысые Федерацием изаслуженнэ артисткэу, АР-м инароднэ артисткэу Уджыхъу Марыет
Кукэнэ Муратэ игупшысэхэр лъигъэкIуатэхэзэ, Къэбэртэе-Бэлъкъарым тиартистхэм къыщагъэлъэгъогъэ спектаклэхэм осэ ин къафашIыгъэу къыIуагъ, Лъэпкъ театрэр зэгурыIоу зэрэлажьэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим Iоф щызышIэрэ театрэхэм я Союз итхьаматэу, Урысыемрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ язаслуженнэ артистэу, Кубань искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, АР-м инароднэ
артистэу Зыхьэ Заурбый шIогъэ­шIэгъонэу ынаIэ зытыридзагъэр къош республикэм зэкIохэм спектаклэхэр сурэтхэмкIэ гъэкIэрэ­кIагъэхэу, едзыгъохэр щыIэ­ны­гъэм епхыгъэхэу гъэпсыгъэхэу бысымхэм къызэрэраIуагъэр ары.

Лъэпкъ театрэм опытышхо зиIэ режиссерэу ТхьакIумэщэ Налбый щэлажьэ, ыгъэуцурэ спектаклэхэр цIыфмэ ашIогъэ­шIэ­гъоных. Режиссер ныбжьы­кIэхэри егъэджэгъэнхэ, нахьыжъхэм щысэ атырахын зэрэфаем З. Зыхьэм игугъу къышIыгъ.

Театроведэу, АР-м искус­ствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу Шъхьаплъэкъо Къэсэй АР-м итеатрэ итарихъ ехьы­лIэгъэ тхылъэу Шъхьэлэхъо Светланэ къыдигъэкIыгъэм цIыфхэр ыгъэгушIуагъэхэу къыIуагъ. Лъэпкъ театрэр зэгурыIоу мэлажьэ, Академическэ щытхъуцIэр къыфаусыным пылъын ылъэкIыщтэу ылъы­тагъ. Артисткэ ныбжьы­кIэу Джымэ Заремэ Лъэпкъ театрэр Налщык зэкIом спектаклэхэр къызэрэщигъэлъэгъуа­гъэхэм дакIоу, зэкъош республикэхэм яартистхэр зэрэзэIукIа­гъэхэр гум имыкIыжьыщт мэфэкIхэм афигъэдагъ. Артистэу Нэхэе Адами илъэс Iоф­шIэгъур дэгъоу зыгъэкIуагъэмэ ащыщ. Сэнэхьатэу къыхихыгъэр зэрэшIогъэшIэгъоным тыщи­гъэгъозагъ.

Лъэпкъ театрэр Тыркуем зэрэщыIагъэм, гухэлъэу иIэхэм, нэмыкIхэми пресс-зэIукIэм щатегущыIагъэх.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытырахыгъ.

.

.

.