Ивгъуэтэнухэр

 

.

т.

РЕСПУБЛИКЭМ И ФЕЙДЭ ЗЫХЭЛЪ ХЪЫБАРЫФI
Ныбэжь ТIаисэ

CC - News Department

.

ФокIадэм и 15-м ди республикэм и къалащхьэм лажьэу щаутIыпщащ «Борен Текстиль» IуэхущIапIэщIэ, цымрэ акрилымрэ зэIущауэ текстиль къыщIигъэкIыу. Ар къыщызэIуахым иращIэкI зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Президент Къанокъуэ Арсен, КъБР-м и Правительствэм, Парламентым хэтхэр, хьэрычэтыщIэ иным ирилажьэхэмрэ акционерхэмрэ.
Апхуэдэу абы зыкърагъэхьэлIащ Тыркум къикIыжауэ ди республикэм щыпсэу адыгэ куэдым.

«Борен Текстиль» ООО-р къыщызэрагъэпэщащ нэхъапэм «Къэббалъкъснаб» ОАО-м и хэщIапIэу щытам, абы и ухуэныгъэхэр къагъэщIэрэщIэжри, фабрикэм и Iэмэпсымэхэр щIагъэуващ. IуэхущIапIэр я «IэдакъэщIэкIщ» «Борен Макине Мумессиллик Ве Дыш Тиджарет Санайи Лимитед Ширкети» тырку фирмэмрэ КъБР-м Инвестицэхэмрэ зыужьыныгъэмкIэ и агентствэмрэ. IуэхущIапIэр зэтраухуэн папщIэ абыхэм зэхалъхьащ сом мелуан 340-рэ.
 

Текстиль фабрикэр зытегъэпсыхьар цыджанэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIынырщ, ику иту илъэсым къриубыдэу абыхэм къыщIагъэкIыфынущ доллар мелуан 15 и уасэ продукцэ (хьэпшып бжыгъэу къапщтэмэ ар цыджанэу 1 мелуан мэхъу). «Борен Текстиль»-м цIыху 500-м лэжьапIэ яхуэхъун IэнатIэ иIэщ, мыгувэуи а бжыгъэр 800-м нагъэсыну я мурадщ. Мыбы лэжьакIуэ къащта цIыхухэр IэнатIэм еувэлIэн и пэкIэ Iуэхум хагъэгъуазэ, итIанэщ лэжьыгъэм щыпэрагъэувэр. Я улахуэри хъарзынэщ сом мини 6-м щрегъажьэ, къалэжьым елъытауэ нэхъыбэ хъууэ. Къыхэгъэщыпхъэщ мы фирмэм къыщIигъэкI хьэпшыпхэр Урысейм илъэси 10 хъуауэ зэрыщащэр, продукцэм къыщIэупщIэ зэрикуэдыр.

- Дэ къыщIэдгъэкI хьэпшыпхэр куэд щIауэ Урысейм къыщацIыху, жиIащ «Борен Групп» фирмэм и унафэщI Шыкъ Борэн, Къанокъуэ Арсенрэ хьэщIэхэмрэ IуэхущIапIэр щаригъэлъагъум. Иджыпсту цыджанэ лIэужьыгъуэу (модель) мини 6 къыщIэдгъэкIыным дыхуэхьэзырщ, размер псори дощIыф, ди продукцэр зыщэху хабзэ IуэхущIапIэхэри нобэрей зэIущIэм кърихьэлIащ. Зы цыджанэм доллар 28-рэ хуэзэу тщэнущ, ар лъапIэкъым, сом 800 нэхъыбэ хъуркъым. Урысейм и щIыпIэ куэдым едгъашэм и мызакъуэу, ди хьэпшыпхэр Къэбэрдей-Балъкъэрми куэду щытщэну ди мурадщ. Джанэ щад цехри мыгувэу дутIыпщыну ди гугъэщ.

Президентымрэ хьэщIэхэмрэ фабрикэм и цеххэр къызэхакIухьащ, щылажьэхэм яIущIащ, епсэлъащ, къыщIагъэкI хьэпшыпыр зыхуэдэр зрагъэлъэгъуащ.

- Дэ хуабжьу дыщогуфIыкI хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я IуэхущIапIэхэр Хэкум зэрыщызэтраублэжым, - жиIащ Къанокъуэ Арсен. - ФIыщIэ хэха хуэфащэщ Шыкъ Борэн чэнджащэ кIыхь къыхи­мыгъэкIыу и фирмэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэригъэIэпхъуэжам, ди цIыхухэр лэжьыгъэкIэ, продукцэкIэ къызэгъэпэщыным зы лъэбакъуэшхуэ къызэрыхуичам папщIэ.
ЦIыху 500-800 IэнатIэкIэ къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэ къызэрызэIуихам и мызакъуэу, къилэжь продукцэм къыпэкIуэри, налогыу къыхэкIри щIыналъэм зэрыхуэлэжьэнур узыщыгуфIыкIынщ. Апхуэдэм деж къэрал къулыкъущIэхэм ди къалэныр Iуэху зыщIэм зэрытлъэкIкIэ зыщIэдгъэкъуэнырщи, мы фирмэр гъэувыным республикэм и къэрал мылъку щIыхэтлъхьар аращ. Урысей псом лэжьапIэ IэнатIэхэр щыща­гъэмащIэ лъэхъэнэм еплъытмэ, дэ иджыпсту ди нэгу щIэкIыр хуабжьу ехъулIэныгъэшхуэщ. Илъэс зыбжанэ и пэкIэ цIыху мин 40-м нэблагъэ ди республикэм щылэжьапIэншэт, иджы а бжыгъэр мин 26-рэ хъужу аращ. Дызэрыхуейм хуэдэу псынщIэу мыкIуатэми, Iуэхум фIыкIэ зэрызихъуэжыр нэрылъагъущ. Абы хуэщхьэпахэм ящыщщ нэгъабэ Бахъсэн районым къыщызэIутха теплицэхэр, нобэ тлъагъу IуэхущIапIэ дэгъуэр, мыгувэу Бахъсэн къыщызэIутхыну унэлъащIэ фабрикэр, нэгъуэщIхэри.

АдэкIэ псалъэ иратащ щыгъын щызэIуащэ, щад фабрикэ Налшык къыщызэгъэпэщыным зи мылъкурэ гуащIэрэ хэзылъхьа Шыкъ Борэн.
- Жэщ-махуэ жыдмыIэу, щэбэт-тхьэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ къыхэдмыгъэкIыу дылэжьэну псалъэ фызот, жиIащ абы. Ахъшэ къэдлэжьынущ, налог щхьэщыттыкIынущ, лэжьапщIэ еттынущ, электрокъарууэ къэдгъэсэбэпым техуэ уасэр ттынущ, кIэщIу жыпIэмэ ,сыт къэдлэжьми мыбдеж къэнэнущ, республикэм зиужьыным хэлъхьэныгъэ хуэхъунущ. Тхьэм жиIэмэ, дяпэ илъэсищкIэ цIыху мини 3 дгъэлажьэу зыдубгъунущ. Адэжь лъахэм ди IуэхущIапIэ щыду­б­лэнымкIэ къыддэIэпыкъуар Къанокъуэ Арсенщи, абы фIыщIэ ин худощI.

ЗэIущIэм апхуэдэу къыщыпсэлъащ КъБР-м Инвестицэхэмрэ зыужьыныгъэмкIэ и агентствэм и унафэщI Махуэ Тимур, «Борен Текстиль» ООО-м и директорхэм я советым и унафэщI Емкъуж Эдуард, КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI ПщыхьэщIэ Iэнас сымэ, нэгъуэщIхэри.

Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ

 

.