Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЛЪЭХЪАНЫМ ДИШТЭУ АГЪЭКIЭЖЬЫЩТ
КIарэ Фатим

CC - News Department

.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зы­фиIорэм къыдыхэлъытагъэу джырэ­благъэ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым гъэцэкIэжьын ыкIи гъэ­кIэжьын IофшIэнхэр щырагъэжьагъэх. Сымэджэщым иврач шъхьаIэу Къэлэ­къутэкъо Казбек къызэриIуагъэмкIэ, приемнэ отделением гъэ­цэкIэжьынхэр бэшIагъэу ищыкIэгъагъэх. Мы уахътэм ащ IофшIэнхэр щырагъэжьагъэх, ахъщэу пэIухьащтыр республикэ бюджетым къытIупщыгъ.

Объектым игъэцэкIэжьын фэгъэза­гъэхэм зэу ащыщ ООО «Интерстрой» зы­фиIорэр. Мыщ ипащэу Р.ПIатIыкъом къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу сымэджэщыр зэтезыгъэпсыхьажьыщтхэр къыхахыгъэх ыкIи ахэм ежь зипэщэ организациери ахэфагъ. ЗэкIэм­кIи сомэ миллиони 5,8-рэ агъэфедэнэу щыт. Приемнэ ыкIи хирургическэ отде­лениехэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр, инженернэ ыкIи канализационнэ сетьхэр зэ­блэ­хъу­гъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Джащ фэдэу приемнэ отделением ите­плъэ зэблэхъугъэ хъущт: чIэ­хьапIэм нахь зиушъомбгъущт, регист­рационнэ зал хэтыщт. Зэрагъэнэ­фагъэм­кIэ, Iоф­шIэнхэр тыгъэгъазэм и 26-м ехъулIэу аухы­щтых.

Къэралыгъо унитар учреждениеу «Стройзаказчикым» ипащэу Абрэдж Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, ящэнэрэ этажым актовэ залрэ еджэпIэ классхэмрэ щагъэпсыщтых. Мы лъэныкъомкIи IофшIэнхэм афэгъэзэгъэщтыр агъэнэфагъ. Ар ООО-у «Динара» зыфиIорэр ары. Республикэ инвестиционнэ программэм ылъэныкъокIэ къатIупщыгъэ сомэ миллиони 10-р мыщ ыгъэфедэнэу щыт.

Къэлэкъутэкъо Казбек къызэриIуа­гъэм­кIэ, приемнэ отделением иклиническэ лабораторие диагностикэ зэра­шIырэ оборудование чIагъэуцощт, операционнэ блокыми ищыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр рагъэгъотыщтых.

.

.

.