Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЭЛЬБРУС ДЭКIОЯГЪЭХ
Даутэ Анжел

CC - News Department

.

Урысыем и Правительствэ иуна­шъокIэ ныбжьыкIэхэм я Илъэс фэ­гъэхьыгъэу ахэм япIун дэлэжьэрэ организациехэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэх. Джащ фэдэу Урысыем туризмэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу «Эльбрусиада-2009»-рэ зыфиIорэр мэкъуогъу мазэм Къэбэртэе-Бэлъ-къар Республикэм щызэхащагъ. Ар ныбжьыкIэхэм я Мафэ ыкIи Эльбрус зыдэкIоягъэхэр мыгъэ илъэси 180-рэ зэрэ­хъурэм афэгъэхьыгъагъ. Мыщ къалэхэу Смоленскэ, Курскэ, Пермь, Омскэ, Мурманскэ ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм ыцIэ­кIэ Эльбрус дэкIоягъэхэм Андрей Полуночевыр ахэтыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие АР-м ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет тыгъуасэ зэхищагъ.

Андрей Мыекъопэ рай­оным ит станицэу Абадзехскэм туризмэмкIэ икIэлэ­цIыкIу еджапIэу «Псынэ­кIэчъ» зыфиIорэм иIофышI. Илъэс заулэ хъугъэу къушъхьэдэкIоеным пылъ. Станицэм щыпсэурэ ныбжьы­кIэхэр зекIо ещэх, къушъхьэм зэрэдэкIоещтхэ шIыкIэхэр зыщари­гъэшIэрэ егъэджэнхэр афызэхещэх.

Полуночевым къызэриIуагъэмкIэ, кIэлэ ныбжьыкIэр мыщ фэдэ игъэ­кIотыгъэ Iофтхьа­бзэм апэрэу хэлэ­жьагъ. Метрэ мини 4-рэ 800-рэ зилъэгэгъэ къушъхьэм мэфи 4-кIэ дэкIоягъэх. Нэбгырэ 26-м щыщэу нэбгырэ 14-р ары ащ дэкIоен зылъэкIыгъэр.

 - Адыгеим ит къушъхьэхэм, зэкI пIоми хъунэу, садэкIоягъ, - еIо А. Полуночевым. - Эльбрус тыдэкIоефэ къин тлъэ­гъугъэми, ащ ышъхьагъ тыкъызытеуцом, зэкIэ сщыгъупшэжьыгъ. Къушъхьэм сыкъызеплъы­хым, слъэгъугъэр дэхэдэд.

Мыщ фэдэ Iофтхьа­бзэхэр сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъух, нравственнэу пIугъэнхэм, шэн дэйхэр къахэмыфэнхэм афэ­IорышIэх.

.

.

.