Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

IОФШIАПIЭХЭР АРАГЪЭГЪОТЫХ
Адыгэ Республикэм и Президент ипресс-къулыкъу

CC - News Department

.

Кризисым пэшIуекIогъэнымкIэ штабэу АР-м щызэхащагъэм шы­шъхьэIум и 14-м игъэкIотыгъэ зэхэ­сыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Президентэу Тхьа­кIущынэ Аслъан. Мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъоу ащ къыщаIэ­тыгъэхэм ащыщ профессиональнэ еджэпIэ учреждениехэр къэзыухы­гъэхэм IофшIапIэхэр ягъэгъоты­гъэ­нымкIэ республикэм щызэшIуахырэ Iофыгъохэр.

Мыщ фэгъэхьыгъэу АР-м Iоф­шIэ­нымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ иминистрэу Наталья Широковам къызэрэхигъэ­щы­гъэм­кIэ, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэрэ еджэ­пIэ учреждениехэм япащэхэмрэ мы Iофыгъом изэшIохын лъэшэу анаIэ тырагъэты. ЕджапIэхэр къэзыухыгъэхэм IофшIапIэхэр арагъэ­гъотынымкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфа­гъэхэр зэпыу имыIэу рагъэкIо­кIых, ащ зэфэхьысыжьэу фэхъухэрэр Урысые Федерацием гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ Iэ­кIагъахьэх.

Адыгеир пштэмэ, сэнэхьат зэфэ­шъхьафхэр зыщызэрагъэгъотырэ ублэпIэ, гурыт ыкIи апшъэрэ про­фессиональнэ еджапIэхэр мыгъэ къэзыухыгъэхэм япчъагъэ нэбгырэ мини 6,4-рэ мэхъу. Ахэм ащыщэу нэбгырэ мини 4,7-мэ IофшIапIэ арагъэгъотынэу ары зэрагъэнэфа­гъэр. НыбжьыкIэ 630-рэ фэдизмэ дзэм къулыкъу щахьынэу кIощтых, нэбгырэ 770-мэ яеджэн лъагъэкIо­тэщт, яшIэныгъэхэм ахагъэхъощт. Ау профессиональнэ еджапIэхэр ­къэзыухыгъэ нэбгырэ 300 фэдизмэ IофшIапIэ амыгъотыным ищынагъо щыI.

Наталья Широковам къызэриIуа­гъэмкIэ, УФ-м и Правительствэ кри­зисым пэшIуекIогъэнымкIэ ыгъэ­нэфэгъэ программэу 2009-рэ илъэсым телъытагъэмрэ республикэ программэу «ЦIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ АР-м гумэ­кIы­гъоу илъым къыкIегъэчыгъэныр» зыфиIоу мы илъэсым телъытагъэмрэ гъэцэкIэгъэнхэм пае цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIа­пIэу АР-м щыIэмрэ муниципальнэ образованиехэм ягупчэхэмрэ Iофы­шхо ашIэ. Ащ ишIуагъэкIэ щылэ - мэкъуогъу мазэхэм къа­кIоцI нэбгы-
рэ мини 7 фэдизмэ IофшIапIэхэр арагъэгъотын алъэкIыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэ­пшагъэмэ, ар нэбгырэ 870-кIэ нахьыб.

.

.

.