Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ДОКУМЕНТХЭР АТЫХ
Дэрбэ Тимур
Адыгэ Макъ

CC - News Department

.

Апшъэрэ гъэсэныгъэ зэзы­гъэгъоты зышIоигъо ныбжьы­кIэхэм мы мафэхэм документ­хэм ятын епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуахых. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр пштэмэ, ащ ифакультет зэфэшъхьафхэм ачIа­хьэхэмэ ашIоигъоу нэбгырэ мини 2-м ехъумэ заявлениехэр къатыгъэх.

Университетым бюджет чIыпIэ 630-рэ къызэритырэр къыдэплъытэмэ, зы чIыпIэм гурытымкIэ нэбгырищым ехъу итэу ары къызэрэнафэрэр.
Сэнэхьатэу ныбжьыкIэхэм къыхахыщтымкIэ анахьэу цIыфыбэ къызэкIолIэгъэ факультетхэр: «юриспруденциер» - зы чIыпIэм нэбгырэ 17 , «финансхэмрэ кредитымрэ» - нэбгыри 10, «экономикэмрэ гъэIорышIэнымрэ», «туризмэмрэ хьакIэщ хъызмэтымрэ» - зы чIыпIэм нэбгыри 8 арыт.

МКъТУ-м чIэхьан гухэлъ зиIэу къекIолIагъэхэм япроцент 60-р Адыгэ Республикэм щыщых, Краснодар краим къи­кIыгъэхэр процент 30-м кIэхьэ, адрэхэр Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыщых.

Университетым иприемнэ комиссие итхьаматэ къызэ­риIуагъэмкIэ, непэрэ мафэхэм яхъулIэу апшъэрэ еджапIэм чIэхьан зыгу хэлъ ныбжьы­кIэхэм ащыщхэм джыри доку-ментхэр къатыгъэхэп. Ащ къыхэкIыкIэ, мы илъэс еджэ­гъум отделениехэм ачIэсын фэе студентхэм япчъагъэ икъунэу ары зэрэгугъэхэрэр.

.

.

.