Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ХЪыбар КIэщIхэр
Дэрбэ Тимур
Адыгэ Макъ

CC - News Department

.

... Дунейпсо шэрджэс Олимпиадэм и проект къащтащ
Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо гъэмахуэ шэрджэс Олимп джэгум я проектым и презентацэ. Ар щрагъэкIуэкIащ «Адыгэ Хасэм» и зэхуэсым, ар иригъэкIуэкIащ абхаз зауэм хэта зауэлIхэм и зыгухьэныгъэм и председатель Бекшоков Алексей. Адыгэ бэракъым тет вагъуэ I2 -м тещIыхьауэ Олимп джэгухэр 20I2 гъэм Налшык щрагъэкIуэкIыну унафэ ящIащ. Ар екIуэкIынущ махуэ I2 – кIэ. «ФIым фIы къешэ» жыхуиIэ шэрджэс псалъэжьым щIэту екIуэкIынущ джэгурхэр.
 
... Гъэданэ Алим дзюдомк1э Дунейпсо Кубокыр къихьащ
Мэкъуэуэгъуэм и 20-м Италием дзюдомк1э Дунейпсо зэпеуэ ек1уэк1ащ. Мы зэпеуэм хэтащ дунейпсом и спортсмен нэхъ лъэщ дыдэхэр. Зэпеуэм и зэф1эк1хэр къыщигъэлъэгъуащ Пекин щек1уэк1а Олимп джэгухэм хэта адыгэ щ1алэ Гъэданэ Алими. Алим спортсменитхум япеуати тхуми ятек1уэри Дунейпсо Кубокыр къихьащ.
 
... Илъэс минибл ипэ Кавказыр дунейпсо цивилизацэм и 1ыхьэу щытащ
Археологхэм къызэрахутамк1э иджыри 5-нэ л1эщ1ыгъуэм Кавказыр ижь дыдэ къуэк1ып1э цивилизацэхэм хыхьэу щытащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым унэщ1эхэр щащ1ым 1уащхьэ гуэр къагъуэтащ. А 1уащхьэр къахутэри абы щ1элъу къагъуэтащ лазурит 1эпщэхъухэр. 1эпщэхъур дыщэк1э гъэщ1эрэщ1ат. Кавказым лазурит зэик1 щы1акъым, ар е Уралым, е Азие Ц1ык1ум къыщыщ1ахыу аращ. Ауэ къызэрыщ1эк1амк1э, Кавказым къыщагъуэтахэр къыщыхъуар Бадахшант (Афганистаным, Таджикистаным, Пакистаным, Китаим и зэпылъып1эм дежщ). Мы 1уэхур иджыри зэ щыхьэт тохъуэ Кавказыр 4-3 л1эщ1ыгъуэхэм шумер цивилизацэм пыщ1ауэ зэрыщытар.
 
... Кавказым щек1уэк1а «Студент Гъатхэ» фестивал
Илъэсибгъук1э зэпагъэуа фестивалыр мэкъуэуэгъуэм и 10-м, 11-м, 12-м Налшык къалэ щек1уэк1ащ. Фестивалым хэтащ Кэбэрдей- Балъкъэр республикэм, Адыгей республикэм, Къэрэшей – Шэрджэсым, Ингушетием, Дагъыстэным, Къалмыкъым, Шэшэным, Осетие- Ищхъэрэ Аланием, Астраханскэ, Ростовскэ, Волгоградскэ областхэм, Краснодарскэ, Ставропольскэ крайхэм щыщ щ1алэгъуалэхэр. «Студент Гъатхэр» ек1уэк1ащ «Мамырыгъэ! Щ1алэгъуэ! Зэгуры1уэныгъэ» жыхуи1э девизым щ1эту. Фестивалыр псоми гукъинэж  ящыхъуащ, хуабжьу ягу ирихьащ. Мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэр егъэк1уэк1ыным мыхьэнэшхуэ и1эщ, сыт щхьэк1э жып1эмэ абыхэм УФ-м ис лъэпкъхэм я зэпыщ1эныгъэр, зэныбжьэгъуныгъэр нэхъ быдэ, нэхъ лъэщ ящ1.
 
... 1уащхьэмахуэ Щ1алэгъуалэм и гъэм и нып трагъэуващ
Мэкъуэуэгъуэм и 25-м «Эльбрусиада – 2009»м хэтахэм 1уащхьэмахуэ трагъэуващ Щ1алэгъуалэм и гъэм и бэракъыр,Тек1уэныгъэм  и бэракъыр, абы нэмыщ1 «Единая Россия», «Россия молодая» жыхуи1э партияхэм я бэракъыр.1уащхьэмахуэ и щыгум щ1алэ 15-рэ зы хъыджэбзрэ дэк1уеящ.Мэкъуэуэгъуэм и 27-м ахэр Абхъазым и утым щагъэлъэп1ащ.
 
... «Къэбэрдей – Балъкъэрыр наркотикыншэу»
Мэкъуэуэгъуэм и 29-м Абхъазым и утым «Къэбэрдей – Балъкъэрыр наркотикыншэу» зыф1аща акцэр зэф1эк1ащ.Мэкъуэуэгъуэ мазэм къриубыдэу мы 1уэхугъуэм ехьэл1ауэ зэпеуэ зэмыл1эужьыгъуэхэр ирагъэк1уэк1ащ: спортымк1э зэпеуэхэр, сабий шахмат зэпеуэхэр. Абы нэмыщ1 «Наркотикыр ди бийщ» темэм тещ1ыхьауэ плакатхэр ягъэхьэзыращ, а дивиз дыдэм щ1эту мэшынэ зэдэжи къызэрагъэпэщащ.
 
... Гимнастикэмк1э зэпеуэ ек1уэк1ащ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм сабийхэмрэ щ1алэгъуалэхэмрэ я творчествэмк1э Дворецым художественнэ гимнастикэмк1э зэпеуэ щек1уэк1ащ. Мы зэпеуэм спортсменкэ ныбжьыщ1эу 100 нэхърэ нэхъыбэ хэтащ. Ди республикэм щыщ хъыджэбз ц1ык1у куэдым увып1э нэхъыщхьэхэр къахьащ, абыхэм щыщу пл1ыр тек1уащ: Короткова Елизавета, Бабьева Валерия, Битокъуэ Алинэ, Хьэц1ык1у Аидэ.

.

.

.