Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

МЕМОРИАЛЬНЭ МЕМОРИАЛЬНЭ ПХЪЭМБГЪУ КЪЫФЫЗЭIУАХЫГЪ
Дэрбэ Тимур
Адыгэ Макъ

CC - News Department

.

Xэгъэгу зэошхоу блэкIыгъэм хэкIодэгъэ зэолIхэм ащыщхэу икIодыкIи, зыщыкIодыгъэ чIы­пIэри, икъэ зыдэщыIэри амыгъэунэфыгъэу джы къызнэсыгъэм къэнагъэр макIэп. А зикIодыкIэ мыгъэунэфыгъэ зэолIхэм ащыщыгъ Пэнэхэс щыщэу Къэрэтэбэнэ Мыхьамоди. Ащ ехьылIагъэу статья Мыхьамодэ икIалэу Асфар «Адыгэ макъэм» къыригъэхьэгъагъ. ЩытхъукIэ фэплъэгъу хъущт Асфар ышIагъэр: ятэ къырыкIуагъэр зэригъэшIагъ, гъэзетым къытхыжьыгъ, Iоф зы­щишIэгъэ Пэнэхэс еджапIэм мемориальнэ пхъэмбгъу къы­щызэIуаригъэхыгъ.

Гъэзетеджэмэ агу къэзгъэ­кIыжьы сшIоигъу Мыхьамодэ лIыгъэу заом щызэрихьагъэр. 1922-рэ илъэсым къэхъугъ. КIэлэегъаджэу Пэнэхэс Iоф щишIэщтыгъ. Заор къызежьэм, зэуапIэм Iухьагъ. Псыфабэ, Мэздэгу адэжьхэм ащыкIогъэ зэо­шхохэм ахэлэжьагъ, орденхэр, медальхэр къыфагъэшъошагъэх. Илъэс 20 ыныбжьэу сэкъат хъу­гъагъэ. Зэо ужыми икъуаджэ кIэ­лэегъаджэу Iоф щишIагъ. Илъэс 47-рэ ыныбжьэу идунай ыхъо­жьыгъ.

Iоф зыщишIэгъэ еджапIэм ичIэхьэгъу дэжь дэпкъым шIэжь пхъэмбгъур раIулIын зэхъум бэ Пэнэхэс щыщхэу еджапIэм къекIолIэгъагъэр. Ахэр Къэрэтэбанэмэ яIахьылых, Мыхьамодэ икIалэмэ яныбджэгъух, кIэлэе­гъаджэх, еджакIох. Мыхьамодэ ищыIэныгъэ гъогу къытегу­щы­Iагъэх кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранэу Ацумыжъ Хьамидэ, гъэсэныгъэмкIэ район гъэIо­рышIапIэм ипащэу Жэдэ Ан­дзаур, Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Мамхыгъэ Рэщыдэ, Къэрэтэбэнэ Махьамодэ ыкъоу Асфар ыкIи ахэм анэмыкIхэри.

- Сэ Iоф дэсшIэнэу хъугъэп Мыхьамодэ, ау нахьыжъхэм ащ иIофшIэкIагъэр къаIуатэу бэрэ зэхэсхыгъ, - ыIуагъ Ацумыжъ Хьамид. - Сэ еджапIэм Iоф­шIэныр зыщесэгъажьэм, Мы­хьамодэ щысэ къысфэхъугъэмэ ащыщ.

- Лъэшэу сигуапэ непэ зэхэшъущэгъэ Iофтхьабзэр, - ыIуагъ Мамхыгъэ Рэщыдэ. - Сэри заом сыхэтыгъэшъ, дэгъоу сэшIэ ар зыфэдэр. Мыхьамодэ къинэу ыхъугъэр зынэсырэр. ЦIыф хьалэлыгъ, гукIэгъу, шъыпкъагъэ хэлъыгъэх, цIыфхэр икIэсагъэх.

ЗэIукIэгъум къыщыгущыIагъ Мыхьамодэ ыкъоу Асфар, тым ищыIэныгъэ гъогу къыIотагъ, лъэшэу къоджэдэсхэм зэрафэразэр хигъэунэфыкIыгъ.

.

.

.