Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

МУЗАФАР ИШIУШIАГЪЭ ТЩЫГЪУПШЭРЭП
ХъокIо Муслъимэт

CC - News Department

.

Зихэгъэгу егъэзыгъэкIэ зэрагъэбгыни, хымэ хэгъэгухэм арытэкъухьагъэ хъугъэ адыгэ лъэпкъым къырыкIуагъэр егъэшIэрэ гумэ­кIыгъоу титарихъ къыхэнагъ.

Тыркуем, Сирием, Иорданием, США-м, нэмыкI IэкIыб хэгъэгухэм ащыпсэурэ адыгэхэм япчъагъэ бэкIэ нахьыб чIыгужъым къинагъэм нахьи. ХэхэсыцIэ зиIэ адыгэхэм хымэ чIыгум щыIакIэу щыряIагъэр сыд фэдагъа? Сыд фэдэ гузэжъогъуа ахэр зыхэты­гъэр! Ау адыгэ лъэпкъым къыхэкIы­гъэхэр ялъэпкъ егупшысэхэу, ятэжъхэм дэхагъэу, шIоу ашIагъэр агу илъэу, ячIыгужъ, япсыхъо дахэхэр, якъушъхьэ лъагэхэр ащымыгъупшэхэу яамал
къызэрихьэу псэугъэх. Ящытхъу, ядахэ хымэ хэгъэгоу зэрысхэм щагъэIугъ, шIоу, псапэу ашIагъэр ячIыгужъэу ­Адыгэ хэкум къынэсыгъ. Ащ фэдэ цIыфхэм зэу ащыщ Тыркуем щыпсэурэ тилъэпкъэгъоу, сикъош лъапIэу Дзыбэ Музафар.

Дзыбэ лIакъом изэIукIэу Тыркуем Музафар щызэхищагъэхэм, Адыгэ Республикэм ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэ-
сым ащыпсэурэ икъошхэр бэрэ ежь имылъкукIэ ригъэблэгъагъэх. Ащ фэ­гъэхьыгъэу илъэс заулэкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ, «Адыгэ макъэм» сыкъэт-
хэ­гъагъ. Псапэу, шIоу ащ лIакъом
фи­­шIагъэр цIыфхэм ащыгъупшэнэп сшIошIы.

Электротехникэм епхьылIэн плъэ­кIыщт пкъыгъохэр къэзышIырэ фирмэ иунаеу Музафар иIагъ, ау ащ ызыны-
къо ыщэн фаеу хъугъэ. Дунаим къыще­кIокIырэ экономическэ кризисыр Тыркуеми нэсыгъ. Арэущтэу Iофыр зэрэ­хъугъэр Музафар лъэшэу ыгу къео, сыда пIомэ пшахъорэ мыжъорэ зыхэлъ чIыгу зэгъэфэгъуаеу щытыр илъэс пчъа­гъэрэ ыукъэбзыгъ, ащ изэгъэгъотын мылъкушхо тыригъэкIодагъ. ПкIуачIэ уемыблэжьэу, зыгъэпсэф уимы­Iэу уугъоигъэ мылъкур пшIо­кIо­дыныр гукъау, къин. Ау Музафар ыгу ыгъэ­кIодырэп, лIы кIочIэшху, хьаджэ. ИIофхэр зэтыригъэуцожьынхэу, мылъ-
коу IэкIэкIыгъэр ыгъотыжьынэу Тхьэм сыфелъэIу.

Музафар адыгэ чIыгужъыр ыпсэм фэдэу шIу елъэгъу. Хэхъоныгъэу ащ ышIыхэрэм арэгушхо, Кавказым икъу­шъхьэ лъагэхэр, имэз шхъуантIэхэр лъэшэу ылъэгъухэ шIоигъу, акIэнэцIы, афэзэщы. Ау илъэс заулэ хъугъэу ­Адыгэ Республикэм къихьан ылъэкIы­рэп. АщкIэ пэрыохъу ащ фэхъурэ цIыф­хэм шIу агу къихьанышъ, Тхьэр агу къэкIынышъ, Музафар гъогу ра­тынэу сялъэIу.

Сэ илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьымэ, Дзыбэ Музафар ыдэжь сыщыIагъ. Иунагъо шIукIуапIэ Тхьэм ешI. Икъош­хэр, ишъхьэгъусэу, бзылъфыгъэ гуа-
щэу Зухьалэ, икIэлэцIыкIухэр дахэу къыспэгъокIыгъэх, сагъэшIуагъ, са­лъытагъ. Исабый цIыкIухэм адыга­бзэм изэгъэшIэнкIэ IэпыIэгъу сафэхъугъ. Сэ зызэрэзгъэпсэфыщтым, нахьыбэ зэрэсигъэлъэгъущтым ренэу Музафар ынаIэ тетыгъ. Тхьаумэфэ мафэ горэм хы- Iушъом зыдгъэпсэфынэу зэрэунагъоу тыкIуагъ. ШхэпIэ цIыкIу горэм тычIэ­сэу Музафар ынэхэр плъызэу чыжьэу, чыжьэу хым хаплъэзэ къыIуагъ: «Муслъимэт, сэ силIакъо, силъэпкъ пае сшIэрэм фэшI зыгорэм сыкIэнэцIырэп, ау хэт ышIэра, зэгорэм тикIалэхэм якIалэхэм Кавказым агъэзэжьынкIи мэхъу. Тятэжъхэм ячIыгу ис адыгэхэр, сигупсэхэу силIакъо щыщхэр дахэкIэ ахэм къапэгъокIынхэу ары сызыфаер».

Музафар лIышхом ынэ нэгъо дахэхэм нэпсыр къатехьагъ ыкIи гупшысэ инхэм ахилъэсагъэу, рэхьатэу, зи къы­мыIоу бэрэ щысыгъ. Ащ сыгу ыгъэузыгъ.

УигухэлъышIухэр Тхьэм къыбде­гъэхъух, Музафар! ТапэкIи гъэхъэгъэ ­инхэр пшIынхэу, уиIофхэр зэтеуцо­жьынхэу, уищытхъу аIо зэпытэу, уигъо­гу тыгъэм инэбзый дахэхэм къагъэнэфэу бэрэ ущыIэнэу Тхьэм селъэIу. ШIу утэлъэгъу, утэгъэлъапIэ, унэпэ къабзэ тырэгушхо.

Дзыбэ Музафар шIушIэным къыфэ­хъугъэ цIыф, дахэкIэ зигугъу ашIырэмэ ащыщ, адыгэ лъэпкъым джащ фэдабэ къыхэкIынэу Тхьэм телъэIу!

.

.

.