Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЯIОФШIЭН НАХЬ АГЪЭЛЪЭШЫНЭУ КЪАФИГЪЭПЫТАГЪ
ХЪУТ Нэфсэт

CC - News Department

.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу АР-м щызэхаща­гъэм тыгъуасэ, бэдзэогъум и 21-м, игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Президентэу ТхьакIущынэ Аслъан. Зэхэсыгъом хэлэ­жьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Анатолий Ивановыр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, АР-м и Президент ыкIи министрэхэм я Кабинет я Администрацие ипащэу Александр Пиценкэр, правэухъумэкIо орган зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэр.

НыбжьыкIэхэр нахьыбэу зыщызэрэугъоихэрэ ыкIи зызыщагъэпсэфырэ чIыпIэхэм наркотикхэр ащызэрамыхьанхэм, нахь макIэу ащ пыщагъэ хъунхэм фэшI шIэгъэн фаехэм апэу атегущыIагъэх. АР-м ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет мы лъэныкъомкIэ Iофэу ышIэрэм фэгъэхьыгъэ доклад къышIыгъ ащ ипащэ игуадзэу Татьяна Самонинам, ау комитетым екIолIакIэу иIэм уигъэ­рэзэнэу зэрэщымытыр рес-
публикэм ипащэ къыхи­гъэщыгъ. Зыфызэрэугъоигъэхэм ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет икъоу зэрэщымыгъуазэ-
хэр, пшъэрылъэу ащкIэ яIэхэм ягъэцэкIэн Iэпэдэлэл зэра­шIыгъэр хэти зэрэфимыдэ­-щтыр ТхьакIущынэ Аслъан къыIуагъ, нахь чанэу дэлэжьэн­хэу, щыкIагъэхэр псынкIэу дагъэзыжьынхэу пхъашэу къафигъэпытагъ.

Наркотикхэм апыщагъэ хъугъэ ныбжьыкIэу республикэм непэ исыр зыфэдизым щигъэгъозэнхэм пае Президентым гущыIэр ритыгъ Адыгэ республикэ наркологическэ диспансерым иврач шъхьаIэу Римма Спиринам. Ащ къызэ­ри­IуагъэмкIэ, илъэс 30-м аныбжь шIомыкIыгъэу мыхэм яучет хэтыр нэбгырэ 1357-рэ. Районхэмрэ къалэхэмрэ зызэрегъапшэхэм, Мыекъуапэ (нэбгырэ 961-рэ), Тэхъутэмыкъое районым (нэбгыри 199-рэ), Мые­къопэ рай­оным (нэбгыри 153-рэ) ыкIи Джэджэ районым (нэбгыри 132-рэ) нахь ащыбэу къыIуагъ.

Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Сергей Стельмахрэ Тэхъутэмыкъое район администрацием ипащэу Пщыдатэкъо Ризорэ Iофхэр нахьышIу шIыгъэнхэм фэшI зэшIуахыхэрэм, щыкIагъэу щыIэхэм, зыгъэохъухэрэм къа­тегущыIагъэх. Наркотикхэр хэбзэнчъэу зыгъэзекIохэрэм, ахэр къэзы­гъэкIыхэрэм якъэ­гъо­тынкIэ район пащэхэмрэ къоджэ койхэм япащэхэм-
рэ нахь зэпэблагъэу Iоф зэдашIэмэ шIуагъэ къызэритыщтыр, республикэ программэхэм анэмыкIэу, чIыпIэ программэхэри аштэнхэ фаеу зэрэщытыр мыщ дэжьым Премьер-министрэм къыщыхи-гъэщыгъ.

Повесткэм щыгъэнэфагъэу, ныбжьыкIэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэм фэшI Iофэу ашIэрэм фэгъэхьыгъэу нэужым доклад къашIыгъ Адыгэкъалэ иадминистрацие ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Лъэцэр Адамэрэ Кощхьэблэ район администрацием ипащэу Тхьаркъохъо Налбыйрэ. Ахэм мы Iофыгъом изэшIохын екIолIакIэу фыряIэм зэригъэразэрэр Президентым къыIуагъ, ау ащ пэIуагъэхьащт мылъкоу чIыпIэ бюджетхэм ащагъэнэфагъэр зэрэмакIэр, ар нахьыбэ шIыгъэнымкIэ хэ­кIыпIэхэм зэдягупшысэнхэ зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

.

.

.