Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

«НЭФЫР» ТЫРКУЕМ КЪИКIЫЖЬЫГЪ
Дэрбэ Тимур

CC - News Department

.

АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатэу КIэрмыт Мухьдинэ зэхищэгъэ кIэлэцIыкIу ансамблэу «Нэфыр» Тыркуем тхьамэфищырэ къэтыгъ. Адыгэхэр зыщыпсэурэ чIыпIэу Тыркуем итхэм ансамблэм хэтхэр а уахътэм къыкIоцI щыIагъэх. Кило­метрэ минихэу хэгъэгу кIо­цIым къыщакIугъэм къыхиубытагъэх къалэхэу Стамбул, Синоп, Самсун, Эрбаа, Измир, Гексун, Афшин, Дюзджэ, Адапазары ыкIи ахэм апэIулъ къуаджэхэр. Карлы-Кой, Рихьанлы, Элькуршин, Арикбаша ыкIи нэмыкI адыгэ къоджэ тIокIым къехъурэмэ адэхьагъэх, концертхэр къащатыгъэх, адыгэ унагъохэм арысыгъэх.

ХэгъэгуипшI пчъагъэ зыхэлэжьэгъэ фестивалэу Самсун щызэхащагъэм Адыгеим икIыгъэ кIэлэцIыкIу ансамблэр къыщы­шъуагъ. ЗэкIэмкIи фестивали­тфымэ «Нэфыр» ахэлэжьагъ. Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэмрэ «Нэфым» хэтхэмрэ тхьамэфищым къыкIоцI ныбджэгъу зэфэ­хъугъэх, адресхэмкIэ зэхъо­жьы­гъэх. «Нэфым» игъусэу Тыркуем щыIагъэх шIэныгъэлэжь цIэ­рыIоу, гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ ин­ститутэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ипащэу Бырсыр Батырбый, зэлъашIэрэ орэдыIохэу Къушъэкъо Симэрэ Устэкъо Ну­хьэрэ, Адыгэ телевидением иIо­фышIэхэу ТIэшъу Светланэрэ ЯхъулIэ Мэдинэрэ, гъэзетэу «Ша­­псыгъэм» иредактор шъхьа­Iэу Ныбэ Анзор ыкIи мы сатырхэр къэзытхырэр.

КIэрмыт Мухьдинэ имылъ­ку­кIэ нэбгырэ 46-рэ зыхэхьэрэ купыр Тыркуем кIон амал ыгъо­тыгъ. Тилъэпкъ зы хъужьыным, тиреспубликэ щыпсэухэрэми Тыркуем ис адыгэхэми ялъэпкъ зэхашIэ зыкъиIэтыжьыным, тызэрэгъотыжьыным фэшI а Iо­фы­гъор Мухьдинэ зэшIуихыгъ. Тыр­куем щыIэ Адыгэ хасэмэ яшIогъэшхо къэкIуагъ. Ахэр ары купым хэтхэм ашхыщтымрэ зыдэщыIэщтхэмрэ зыпшъэ ифагъэр, дэгъу дэдэуи ар зэ­шIуа­хыгъ. ЛъэпкъымкIэ мэхьа­нэшхо зиIэ Iофыгъохэм - Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ, ащ итарихъ ти­лъэпкъэгъухэр зэрэхэхьагъэхэм, гъэхъагъэ зиIэ цIыфхэм, зыкIы­ны­гъэм екIурэ гъогур зыфэдэм - афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр ти­гъэзет шIэхэу къыхиутыщтых.

.

.

.