Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

контртеррористическэ операцэ
Дэрбэ Тимур

CC - News Department

.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Эльбрусскэ куейм Тырнауз, гунделен, Бедык, Былым, Тегенекли, Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан къуажэхэм контртеррористическэ операцэ (КТО) Iуэхугъуэ ягъэуващ.

Оперативнэ штабым хъыбар жаIэм уеплъмэ, Эльбрусскэ куейм зыщагъэпщкIуауэ ипэкIэ Iуэху хэбзэншагъэхэр зылэжьауэ милицэхэм къалъыхъуэ тэрористхэр дэсщ.Милицэ органхэм зэржаIэмкIэ абы щIэу мыхъумыщIагъэхэм зыхуагъэхьэзыр.

А Iуэхм и нэхъыщхьэу ягъэуващ Къабэрдей-Балъкъэрым службэ безопасностм и генерал-майор Владимир Сердюк.

Мы щытыкIэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар, боевик гупым хабзэншагъэ Iуэху гуэрхэм зыхуагъэхьэзыру зэрыщытыращ.

Опэрацэр зыгъэзащIэхэм,Эльбрусскэ куейм цIыху исхэр нэхъ хъума щIыпIэ ягъэкIуэну хуитыныгъэ ират. Машинэ уэрамым дэтхэм зэрахузэфIэкIкIэ мащIэу къажыхьыну. Сотрудникхэр, щыхуе зэманым, зыхуе унэм щIыхьэфыну икIи итIысхьэфыну хуитыныгъэ къырат.

Боевикхэм нэгъабэ лъандэрэ щэщIрэ тIу (32) хабзэншагъэ ялэжьауэ къагъэлъагъуэ.Ныкъусаныгъэм инэхъыбэр зыхуэгъэзар сотрудникхэрат, а гупым нобэ къэс милицу тIощIрэ блы  уIэгъэ ящIащ, бгъу хэкIуэдащ, зыри зимылажьэу цIыхуитху  уIэгъэ ящIащ.

Эльбрусскэ куейм мы иужь зэманхэм ваххабистхэр нэхъыбэ щыхъуащ. УФСБ – м хъыбар къызэритымкIэ, вагъуэмазэмрэ-гъэмахуэпэмазэмрэ къриубыдэу боевикхэм яIэкIэ милицэм хэту цIыхуитхум лей ирахащ, зы яукIащ.

Гъэмахуэпэмазэм  и тIощIрэ зым  Эльбрусскэ куейм пэгъунэгъу милицэхэм,ваххабистхэм ящыщ яукIахэщ. Республикэм и правоохранительнэ органым зэрыжиIэмкIэ, а махуэм ваххабист яукIахэм яхэтщ боевикхэм я нэхъыщхьэ,илъэс щэщIрэ плIы зи ныбжь Адамей Джаппуев . Ар джамаатым и унафэщI цIыхуищым язт, икIи илэжьа мыхъмыщIагъэхмрэ хабзэншагъэхэмрэ папщIэ къалъыхъуэт.

.

.

.