Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ПАРТИЕМ ХЭДЗЫНХЭМ ЗАФЕГЪЭХЬАЗЫРЫ
ТХЬАРКЪОХЪО Адам

CC - News Department

.

Урысые политическэ пар­тиеу «Единэ Россием»  и Адыгэ шъолъыр къутамэ иполитсовет тыгъуасэ, бэдзэогъум и 1-м, игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Президентэу, партием и Апшъэрэ Совет хэтэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Анатолий Ивановыр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьаджэбыекъо Руслъан, УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэтэу Хьащыр Аслъан, партием ичIыпIэ къутэмибгъу яисполкомхэм япащэхэр, нэ­мыкIхэри.

Апэрэ Iофыгъоу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр 2009-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 22-м «Единэ Россием» и Генеральнэ совет и Президиум ыштэгъэ унашъоу УФ-м исубъектхэм язаконодательнэ органхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын органхэм япащэхэм ыкIи ядепутатхэм яхэдзынкIэ мы илъэ­сым ичъэпыогъу мазэ тикъэралыгъо щызэхащэщт кампанием партиер зэрэфэхьазырым фэгъэхьыгъэм игъэцэкIэн ары. Мыщ ехьылIагъэу къэгущыIагъ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ чIыпIэ къутамэ иполитсовет и Секретарэу Iэщэ Мухьамэд. Ащ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, хэдзынхэу бжы­хьэм зэхащэщтхэм партиер ифэшъуашэм тетэу ахэлэжьэным фэшI «Единэ Россием» и Генеральнэ совет чIыпIэ къутамэхэм унэшъо гъэнэфагъэхэр къафишIыгъ. Ахэр игъом гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаем къызэрэугъоигъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

Джащ фэдэу хэдзын кампаниер Адыгеим тэрэзэу щыре­гъэкIокIыгъэным фэшI партием ичIыпIэ хэдзэкIо штаб
иструктурэ политсоветым хэтхэм аштагъ. Адыгэкъалэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Мые­къопэ районхэм ащыкIощт хэ­дзынхэм афэгъэзэгъэщт штабхэм япащэхэр агъэнэфагъэх.

Мыхэм сыд фэдэрэ лъэ­ныкъокIи IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрэфэхьазырхэр ТхьакIу­щынэ Аслъан къыIуагъ.

ЯтIонэрэ Iофыгъоу зэхэсы­гъом къыщаIэтыгъэр Адыгеим ичIыпIэ зыгъэIорышIэжьын органхэм зэкIэми «Единэ Россием» идепутат объедине-
ниехэр (фракциехэр) ащыгъэпсыгъэнхэр ары. АщкIэ чIыпIэ политическэ советхэм я Секретарьхэм яIофшIэн нахь агъэ­лъэшынэу къафагъэпытагъ.

Повесткэм итыгъэ аужырэ Iофыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр непэ партиеу «Единэ Россием» иполитикэ дезыгъаштэхэрэм ясоветхэр гъэкIэжьыгъэнхэр ары. Ахэм ащыщхэу нахь чанэу зыкъэзыгъэлъагъохэрэр партием исатырэ хэуцонхэр ыкIи хэдзынхэм чанэу ахэлэ­жьэнхэм пае Iоф адэшIэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщэу къагъэнэфагъ.

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм зэкIэми политсоветым хэтхэр ахэплъагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэри ашIы­гъэх.

.

.

.