Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ХЭДЗЫНХЭМКIЭ ШIЭНЫГЪЭ ТЕДЗЭХЭР АРАГЪЭГЪОТЫГЪЭХ
КIарэ Фатим

CC - News Department

.

Республикэ программэ зыкIэу «Адыгеим иныб­жьы­кIэхэр» зыфиIорэм хахьэу Адыгэ Республикэм ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитетрэ АР-м хэдзын­хэмкIэ и Гупчэ комиссиерэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэ Iофтхьабзэу «Летние ка­никулы в Выборграде» зы­фиIорэр шышъхьэIум и 14 - 16-м ОАО-у «Майкоп­автотурист» зыфиIорэм щыкIуагъ. Iофтхьабзэм пшъэрылъэу ыкIи мурадэу иIагъэр ныбжьыкIэхэр общественнэ-политическэ щыIэныгъэм хэщэгъэнхэр, ахэр чанэу хэдзынхэм ахэ­лэжьэнхэмкIэ амалхэр яты­гъэныр, а лъэныкъохэмкIэ шIэныгъэ гъэнэфагъэхэр зэрагъэгъотынхэр ары.

АР-м ныбжьыкIэ Iоф­хэм­кIэ и Комитет иIофы­шIэхэм къызэраIуа­гъэм­кIэ, Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэхэр АР-м имуниципальнэ образованиехэм къа­рыкIыгъэ ныбжьыкIэхэу илъэс 17 - 22-рэ зыныбжьхэр арых, зэкIэмкIи ахэр нэбгырэ 50 хъущты­гъэх. ЗэхэщакIохэм зэра­гъэ­нэфэгъагъэмкIэ, проектыр уцугъуищэу зэтеуты­гъагъ, ащ диштэу IофшIэн­ри зэхащагъ. Хэдзынхэм алъэныкъокIэ шIэныгъэу аIэ­кIэлъхэм ахэгъэхъогъэ­ным­кIэ ныбжьыкIэхэм Iэ­пыIэгъушIу къафэхъугъэх Мыекъуапэ, Мыекъопэ районым ыкIи Краснодар краим ячIыпIэ хэдзэкIо комиссиехэм яспециалистхэр, психологхэр, юристхэр. Адыгэ РеспубликэмкIэ мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэ игуа­дзэу Фанюс Казыхано-
выр, ащ иIофышIэгъухэу Татьяна Ларинар, Виктор Хижняк.

Мэфищым къыкIоцI кIо­гъэ Iофтхьабзэм ишIуагъэ­кIэ лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ егъэ­джэн курсхэр, семинархэр ныбжьыкIэхэм афызэхащагъэх, хэдзын пра­вэм ыкIи законодательствэм къыдилъытэрэ шIэ­ны­гъэ тедзэхэр арагъэгъотыгъэх. Джащ фэдэу джэ­гукIэ шъуа­шэм итэу хэ­дзын­хэмкIэ штабхэр къы­зэIуа­хыхи, агитационнэ Iоф­тхьа­бзэхэр рагъэкIо­кIыгъэх.

Нэужым анахь чанэу хэ­дзыным хэлэжьагъэхэр, анахьыбэу зымакъэ зыфатыгъэ кандидатхэр къыха­гъэщыгъэх. Апэрэ чIыпIэр Мыекъопэ районым къи­кIы­гъэ Андрей Белоусовым, ятIонэрэ чIыпIэр Теу­цожь районым щыщ Чэтэо Муратэ, ящэнэрэр Мые­къуапэ щыпсэурэ Татьяна Ланцевам афагъэшъоша­гъэх ыкIи шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Джащ фэдэу мы Iоф­тхьа­бзэм хэлэжьэгъэ ныбжьы­кIэхэм яуахътэ шIуагъэ къы­тэу агъэкIоным зэхэща­кIохэр пылъыгъэх, псыкъе­фэхыпIэу «Руфабго» зекIо ащагъэх, зэнэкъокъу, джэ­гукIэ зэфэшъхьафхэр, дискотекэ афызэхащагъэх.

.

.

.