Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

АПЭРЭУ МЫЕКЪУАПЭ КЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪОХ
Адыгэ Макъ

CC - News Department

.

КъохьапIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм я Къэралыгъо музей икъутамэу Мыекъуапэ дэтым мы мафэхэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон къыщызэIуахыгъ.

Я 17-рэ лIэшIэгъум щы­­Iэгъэ голландскэ су­рэ­­тышI цIэрыIоу Рембрандт иIофшIагъэхэм ащыщхэм якопиехэр Мыекъуапэ апэрэу къыщагъэлъагъох. Музеим ащкIэ IэпыIэгъу къыфэхъугъ изобразительнэ искусствэм икрай къэгъэлъэгъуапIэу Краснодар дэтыр.

Дунаим щызэлъашIэрэ сурэтышIыр 1606-рэ илъэ­сым бэдзэогъум и 15-м къалэу Лейден шъхьалтес фэшIыгъэм иунагъо къыщихъухьагъ. Илъэс 14 ыныбжьэу Лейден дэт университетым чIэхьагъ, ау бэрэ щемыджэу къычIэ­кIыжьи чIыпIэ сурэ­ты­шIым еджакIоу гохьагъ. 1623-рэ илъэсым Амстердам щыпсэунэу мэкIожьы. Ащ мастер IэпэIасэхэм ащыIокIэ, искусствэм игъо­гу кIыхьэ, игъогу гъэшIэ­гъон щытехьэ.

Рембрандт илъэс 63-рэ ыныбжьэу идунай ехъожьы. Мастерым зэкIэм­кIи IофшIэгъэ 2300-рэ фэдиз къыIэкIэкIыгъ. Ахэм ащыщхэм атешIы­кIыгъэ IофшIэгъэ 26-мэ къекIолIагъэхэр яплъы­гъэх. Къэгъэлъэгъоным мазэрэ Iоф ышIэщт.

.

.

.