Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЗЫГЪЭПСЭФЫПIЭ ЧIЫПIЭХЭР АУПЛЪЭКIУГЪЭХ
Даутэ Анжел

CC - News Department

.

Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм яуахътэ шIуа­гъэ къытэу агъэкIоным пае  министерствэ ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм сабыйхэр зыдэщыIэщт учреждениехэм язытет зыгъэпсэфыгъо уахътэр рамыгъажьэзэ ауплъэкIу.

Джащ фэдэу бэдзэогъум и 30-м АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, социальнэ страхова­ниемкIэ Фондым икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министерствэм, Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, 
АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ и Министерствэ иIофышIэхэр зэгъусэхэу зичэзыу уплъэкIунхэр зэхащэ­гъагъэх. Ахэр лагерьхэу «Зубренок», «Эдельвейс», «Турист» зыцIэхэм ащыIагъэх.

Сабыйхэм, бзылъфыгъэхэм ыкIи унагъом япхыгъэ Iофы­гъохэмкIэ АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Абрэдж Нэфсэт къызэри­IуагъэмкIэ, псым идэгъугъэ, сабыйхэм афэгъэзэгъэ кIэлэ­егъаджэхэм яIофшIэн, медицинэм ылъэныкъокIэ ящы­кIэгъэ Iэмэ-псымэхэр икъоу яIэхэмэ, сабыйхэр унэу зыщыпсэухэрэр шапхъэхэм адештэхэмэ ыкIи ахэр зэра­гъашхэхэрэм анахьэу анаIэ атырагъэтыгъ.

 - Гъот макIэ зиIэ ыкIи социальнэу къэмыухъумэгъэ сабыйхэр гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным бзэджа­гъэхэр зэрамыхьанэу гъогум къытещыгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр,- еIо Нэфсэт.

ЗыгъэпсэфыпIэ чIыпIэу «Зубренок» зыфиIорэр ары апэ уплъэкIокIо купыр зэблэгъа­гъэр. Социальнэ хэхъоныгъэм ыкIи IофшIэным икъулыкъухэу район зэфэшъхьафхэм ащы­Iэхэм къафатIупщыгъэ путевкэхэм яшIуагъэкIэ мыщ щыIэ кIэлэцIыкIухэм загъэпсэ­фы. Ахэр сабыибэ зэрыс ыкIи социальнэу къэмыухъумэгъэ унагъохэм ащыщых. ЗэкIэм-кIи нэбгырэ 93-рэ мэхъух. Аныбжь илъэси 7-м къыще­гъэжьагъэу илъэс 15-м нэсы. Сабыйхэм яуахътэ шIуагъэ хэлъэу зэрагъэкIощтым пае Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр, зэнэкъокъухэр, спорт джэгу­кIэхэр афызэхащэх. Япсауныгъэ изытет ренэу медици-нэм иIофышIэхэр лъэплъэх. Шъхьадж екIолIэкIэ гъэнэфагъэ хэлъэу непэ тфэ сабыйхэр агъашхэх.

Ащ ыуж лагерэу «Турист» зыфиIоу Iоф зышIэрэ ны-тыхэм ясабыйхэр зыдэщыIэхэм изытет ауплъэкIугъ. ЗэкIэмкIи нэбгырэ 235-рэ зыщызыгъэ­псэфырэр. КIэлэцIыкIухэр псы- къефэххэм, турбазэу «Ро­мантикэм», Мыекъуапэ иIэ­гъо-блэгъо чIыпIэ зэфэшъ­хьафхэм ащэх. Спорт зэнэкъо­къухэр, сабыйхэм ясэнаущыгъэ къызщагъэлъэгъорэ Iофтхьабзэхэр афызэхащэх, лагерым къыпэблэгъэ псыхъо цIыкIум къуашъокIэ (катамаран) техьэх. КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ медицинэм иIофышIэ нэбгыри 4 лъэплъэ.

Аужырэу купыр зэкIолIэгъэ лагерэу «Эдельвейсым» сабыи 199-мэ яуахътэ щагъа­кIо. Ащ щыщэу нэбгыри 152-р гъот макIэ зиIэ унагъохэм къарыкIыгъэх. Нэбгырэ 20-р республикэ еджэпIэ-интернатэу селоу Новосевастопольскэм дэтым къикIыгъэх,
адрэ нэбгырэ 26-р селоу Каменномостскэм дэт Iыгъы­пIэу «Джэныкъу» зыфи­-
Iорэм щыпсэурэ сабыих. ЗыгъэпсэфыпIэм илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэс 18-м нэс зыныбжьхэр щыIэх. Адрэ лагерьхэм афэдэу мыщи сабыйхэм яуахътэ гъэшIэгъонэу зэрэщагъэкIощтым яшъыпкъэу щыпылъых.

IофшIэкIо купым ыуплъэ­кIугъэ чIыпIэ пэпчъ хэукъоныгъэ мыинхэр къащыхигъэщыгъэх. Ахэм ядэгъэзыжьын охътэ кIэкIым къыкIоцI зэ­шIуахынэу зэкIэми афагъэ­пытагъ.

.

.

.