Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

АБЗЭР IЭПЫIЭГЪУ АФЭХЪУЩТ
Сахьидэкъо Нурбый

CC - News Department

.

Тыркуем къикIыгъэхэ тилъэпкъэ­гъухэу хэкум зыщызыгъэпсэфырэмэ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат аIукIагъ. ЗэдэгущыIэгъоу зэдыряIагъэм республикэм иминистрэхэр, общественнэ организациемэ ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къы­зэIуихыгъ Тыркуем къикIыгъэ купым иIофхэм апылъэу, Дунэе Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу МэщфэшIу Нэ­дждэт. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, тилъэпкъэгъухэм республикэр ашIо­гъэшIэгъон, къэзыгъэзэжьы зышIои­гъохэри ахэтых.

Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат хьакIэмэ ягухэлъ-гупшысэмэ защигъэгъозагъ. ЗэIукIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Чэмышъо Гъазый, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Беданыкъо Рэмэзан, Адыгеим лъэпкъ IофхэмкIэ IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъумэ адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу ЖакIэмыкъо Вячеслав, республикэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу Хьэпэе Арамбый, общественнэ организациехэм япащэхэу СтIашъу Яхьер, Едыдж Мэмэт, нэмыкIхэри.

Адыгабзэр зымышIэхэрэр Тыркуем къикIыгъэхэм ахэтых. Ар къыдилъыти, КъумпIыл Мурат министрэу Беданыкъо Рэмэзан зыфигъэзагъ, ящыкIэгъэ литературэр аIэкIигъэхьанэу риIуагъ. Культурэм ехьылIэгъэ зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм, лъэпкъ Iофыгъомэ, нэмыкIхэми адэлэжьэщтых Чэмышъо Гъазыйрэ ЖакIэмыкъо Вячеславрэ.

Тилъэпкъэгъумэ хэкум къагъэзэ­жьыным фэшI хабзэм икъулыкъушIэмэ ямызакъоу, общественнэ организациехэри Iофым хэлэжьэщтых. Ар зэрэ­лъагъэкIотэщт шIыкIэми тегущыIагъэх.

Тыркуем къикIыгъэ купым ипащэу, япсэупIэ и Адыгэ Хасэ итхьаматэу Хьагъундэкъо Яшар адыгабзэкIэ IупкIэу къэгущыIагъ. Республикэм ипащэмэ зэрафэразэр ариIуагъ.

Хэкум къэкIожьыгъэхэ Едыдж Мэмэт, Хъодэ Аднан, Чэтэо Ибрахьим, МэщфэшIу Нэдждэт, СтIашъу Яхьем, нэмыкIхэми Тыркуем къикIыгъэмэ хэкум ищыIакIэ къыфаIотагъ, къэзыгъэзэжьы зышIоигъомэ яфэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI лъэхъаным диштэрэ Iофыгъомэ атегущыIагъэх.

ХьакIэмэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр афашIыгъэх, гуфэбэныгъэ ахэлъэу зэхахьэм къэбархэр къыщызэфаIотагъэх.

.

.

.