Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

УРЫСЕЙПСО ЛЪЭПКЪ ФЕСТИВАЛ ЗЭПЕУЭМ ЩЫТЕКIУАХЭЩ
Дзэгъащтэ Азэмэт

CC - News Department

.

Джылэхъстэней щIыналъэм цIыху  зэчийфIэхэр имащIэкъым, ар нэхъыжь е нэхъыщIэ ирехъуи.  « Нэхъыжь зиIэм нэхъыщIи иIэщ» - жеIэ адыгэ псалъэжьым. Абы и щыхьэтщ куэд мыщIу Сочи къалэ щекIуэкIа Урысейпсо лъэпкъ фестивал – зэпеуэм  Тэрч къалэ щыщ Хьэгъур Наинэрэ  Апэжэ Аслъэнрэ и лауреат зэрыхъуар. Мы гъэм 6-у екIуэкI лъэпкъ фестивалым зэчий зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэу 600-м щIигъу зэхуишэсат. Гъуазджэм и къудамэ зэхуэмыдэхэмкIэ екIуэкIа фестивал – зэпеуэм ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIыр къафэм, уэрэд жыIэным лъэпкъ Iэмэпсымэхэм еуэн номинацэ лIэужьыгъуэхэм  щагъэлъэгъуащ. «Ди къэкIуэнур» зи цIэ дунейпсо псэпащIэ фондым къызэригъэпэща зэIущIэр щекIуэкIащ «Дыгъэмыс» зыгъэпсэхупIэ комплексым.

Урысейм и къалэ зэхуэмыдэхэм къикIа щэнхабзэмрэ  гъуазджэмрэ и лэжьакIуэхэм фестивалым жюриуэ хэтам имызакъуэу  мастер – классхэри  ятащ. Утыку итыным,   уэрэд жыIэным,  пшынэ еуэным и мурад щэхухэмкIэ ныбжьыщIэхэм ядэгуэшахэщ,  езы жюрихэри  я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ   зэчэнджэщахэщ.

Джылэхъстэней щIалэмрэ пщащэмрэ я зэфIэкIым  жюрим щысахэм  гу лъамытэу къэнакъым. Тэрч къалэ гъуазэджэмкIэ сабий школым и 6-нэ классым щеджэ Апажэ Аслъэн лъэпкъ Iэмэпсымэхэм еуэнымкIэ  номинацэм 1 степеным и лауреат цIэ лъапIэр къыфIащащ,  а еджапIэ дыдэм 2-нэ классым щеджэ Хьэгъур Наинэ  хор къудамэм 3-нэ степеным и лауреат хъуащ.

Аслъэн адыгэ пшынэмкIэ къафитI еуащ  ар: «Узбек къафэмрэ», «Ислъэмей» Адыгей къафэмрэ, Наинэ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, гъуазджэмкIэ сабий школым и егъэджакIуэ, композитор – уэрэдус ЗэрамыщIэ Зэретэ и мэкъамэ зыщIэлъ, (псалъэхэр Джылэхъстэнейм щыщ  Емкъужь Мухьэмэд ейщ), уэрэдитI игъэзэщIащ.

«Фестивальный аккорд» дунейпсо – хъыбарыщIэ газетым Наинэ щита интервьюм щыжиIащ: - « Сэ уэрэд щIыжысIэнур фэращ. КъызэхъулIэмэ,    си зэфIэкIымкIэ фызгъэгуфIэну сыхуейщ. Мураду зыхуэзгъэувыжари фестивалым сыщытекIуэнурщ. Cи зы уэрэд нэхъ мыхъуми цIыхур игъэгуфIэмэ, ар си ехъулIэныгъэшхуэу къэслъытэнущ.»

Шэч къызытумыхьэн Iуэхугъуэу  Наинэ и мурадыр къызэрехъулIар наIуэ ищIащ.  Догугъэ тэрч пщащэм и уэрэдхэмкIэ Къэбэрдейри   Джылэхъстэнейри дяпэкIи игъэгуфIэну.

Дауи Наинэрэ Аслъэнрэ мыр я япэ ехъулIэныгъэу щыткъым. Ахэр мызэ – мытIэу республикэ, региональнэ, дунейпсо зэпеуэхэм и лауреат хъуахэщ. Апажэ Аслъэн 2008 гъэм и творческэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ и министерствэм и стипендиант хъуауэ щытащ.

Дэри дохъуэхъу ныбжьыщIитIым дяпэкIэ апхуэдэ ехъулIэныгъэхэмкIэ дагъэгуфIэну, ефIэкIуэну, я зэфIэкIыр дунейпсо  утыку ирахьэну.

.

.

.