Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

ЛЭПС ЗЭЩ1ЭТ ДЖЭДЫЛ, ПРУНЖ, К1ЭРТ1ОФ ХЭЛЪУ

CC-Culture and Art Department

.

Мы шхыныгъуэм теухуа тхыгъэр илъэс куэд хъуауэ мы 1уэхум елэжь Къубати Борис и тхылъым къиттхык1ащ.

Сурэтыр шхыным ейкъым.

.

Халъхьэхэр (зы  ц1ыху  1ыхьэ)

Джэдылу – г 150
Псыуэ – г 700
Прунжу – г 20
К1эрт1оф укъэбзауэ – г 60
Къуэнтхъурейуэ – г15
Шыгъуу – узыхуейм хуэдиз
Бжьын гъэлыбжьам:
Тхъууэ – г 20
Бжьыныщхьэ упщ1этауэ – г 20
Шыбжий сыру – узыхуейм хуэдиз
 

Джэдыл зэпкърыхар ятхьэщ1, шыуаным иралъхьэ, псы щ1ы1э щ1ак1эри тхъурымбэр къытрахыурэ зэ къытрагъэкъуалъэ. Маф1эр ц1ык1у ящ1, шыуаныщхьэр трап1эри ягъавэ дакъикъи 10 – 15 хуэдизк1э. Ит1анэ шыгъу хадзэ, прунж лъэсар зэ1ащ1эурэ хак1утэ, тхъурымбэр къытрахыурэ дакъикъи 7 – 8- к1э ягъавэ. Ит1анэ зэпэпл1имэ ц1ык1уурэ упщ1эта к1эрт1офыр халъхьэ, зэ1ащ1эурэ зэ къытрагъэкъуалъэ.Маф1эр щабэ ящ1,шыуаныщхьэр трап1эри хьэзыр хъуху – дакъикъэ 20 – 25-к1э ягъавэ. Хьэзыр хъуа хьэнтхъупсыр пэшхьэкубгъум трагъэувэ, бжьын гъэлыбжьа традзэ, шыуаныщхьэр трап1эри дакъикъи 5 – 6-к1э щагъэт, нэхъ 1эф1 къыщ1ыхьэн щхьэк1э.  1энэм пщтыру, зэрызэщ1эту фалъэ куук1э трагъэувэ. Къуэнтхъурей трагъэщащэ. Щ1акхъуэ дашх.

.

.

          

.