МАТТЭ
МАТТHEW
MATTA
2
 

The Magi Visit the Messiah

1After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem
.
and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.”
.

When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him.
.

When he had called together all the people’s chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born
.

“In Bethlehem in Judea,” they replied, “for this is what the prophet has written:

.

“‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,
    are by no means least among the rulers of Judah;

for out of you will come a ruler

    who will shepherd my people Israel.
.

Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared.
.

He sent them to Bethlehem and said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.”

.

After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was.
.
10 When they saw the star, they were overjoyed.
.
11 
On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh.

.
12 
And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.

.

The Escape to Egypt
.

13 When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up,” he said, “take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.”
.

14 So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt,
.
15 where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet: “Out of Egypt I called my son.”
.

16 When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi.
.
17 
Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:

.

18 “A voice is heard in Ramah,
    weeping and great mourning,
Rachel weeping for her children
    and refusing to be comforted,
    because they are no more.”
.

The Return to Nazareth
.

19 After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt
.
20 and said, “Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child’s life are dead.”
.

21 So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel.
.
22 
But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee,

.
23 
and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene.

Тхьэгурымагъохэр тыгъэ къокІыпІэмкІэ къызэрикІыгъэхэр

1 Ирод пачъыхьэ* итетыгъо мафэхэм иудей къалэу Бэтлэхьэм* Исус къызыщэхъум, тхьэгурымагъохэр* тыгъэ къокІыпІэмкІэ къикІыхи, къалэу Ерусалим къэкІуагъэх.

2 –Тыдэ щыІа джуртхэм япачъыхьэу къэхъугъэр? – кIэупчIагъэх. – Сыда
  пІомэ, ащ ижъуагъо тыгъэ къокІыпІэмкІэ тэ щытлъэгъугъэти, ар дгъэлъэпІэнэу тыкъэкІуагъ.

3 Ирод пачъыхьэм ар зызэхехым, къэгумэкІыгъ, Ерусалим зэкІэ дэс цІыфхэри ащ дэгумэкІыгъэх.

4 Арыти, Ирод цІыфхэм зэкІэ ядин пэщэшхохэри*, я Тэурат
 гъэджэкІо пэщэ* пстэури ыугъоихи, яупчІыгъ: – Тыда Христос къызщыхъун фаер?

5 –Иудей хэкум щыщ Бэтлэхьэм ары, – къыраІуагъ ахэмэ, – сыда пІомэ, пегъымбарым моущтэу къытхыгъ*:

6
≪О, Иудей хэкум щыщ Бэтлэхьэм. Иудэ лъэпкъым ипащэхэм анахьи зыкІи уанахь цІыкІоп; сыда пІомэ, зы пащэ о къыпхэкІыщт. А пащэм мэлахъом мэлхэр зэрэзэрищэхэрэм фэдэу, слъэпкъ Израиль зэрищэщт≫.

7 Аущтэу къызыраІом, Ирод тхьэгурымагъохэм шъэфэу къяджи, жъуагъор къызкъокІыгъэ охътэ дэдэр зэригъэшІагъ.

8 Ахэр Бэтлэхьэм ыгъакІохэзэ, ариІуагъ: – ШъукІуи, сабыим икъэбар дэгъоу къызэжъугъашІ. Ар къызыжъугъоткІэ, макъэ къысэжъугъэІу, сэри ар згъэлъэпІэнэу сыкІощт.

9 Тхьэгурымагъохэр пачъыхьэм къариІуагъэм едэІухи, ежьагъэх. Тыгъэ къокІыпІэмкІэ щалъэгъугъэ жъуагъор ахэмэ апэ итэу кІохэзэ, сабыир зыдэщыІэ чІыпІэм зынэсхэм, ащ къышъхьэщыуцуагъ.

10 Жъуагъор залъэгъум, лъэш дэдэу
 ушІуагъэх.

11 Унэм зехьэхэм, сабыири ащ янэу Мерэми алъэгъугъэх. Залъэгъухэм, сабыим ыпашъхьэ лъэгонджэмышъхьэкІэ зыщырадзыхи, агъэлъэпІагъ. Япхъуантэхэр зэтырахыхи, тынхэу дышъи, ладэни*, смирни* сабыим ратыгъэх.

12 Ирод дэжь амыгъэзэжьынэу пкІыхьапІэкІэ Тхьэм къагуригъэІуагъэти, нэмыкІ гъогукІэ яхэгъэгу кІожьыгъэх.

Юсыфрэ Мерэмрэ сабыир аIыгъэу Мысырым зэрэкІатхъугъэр

13 Тхьэгурымагъохэр зекІыжьхэм, Зиусхьаным имэлэІич пкІыхьапІэкІэ Юсыф къыфэкІуагъ. – Къэтэджи, – къыІуагъ мэлэIычым – сабыимрэ ащ янэрэ зыдащэхи, Мысырым кІэтхъу. Макъи къыосэгъэІуфэ, ащ щыІ, сыда пІомэ, Ирод сабыир ыукІынэу лъыхъущт.

14 Аущтэу Юсыф тэджи, сабыимрэ ащ янэрэ чэщым зыдищэхи, Мысырым кІуагъэ.

15 Ирод олІэфэкІэ ар ащ щыпсэугъ. Аущтэу зыкIэхъугъэр Зиусхьаным мы гущыІэхэу* пегъымбарым къыригъэІуагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары:
≪Мысырым къикІыжьынэу с Къо сыкъеджагъ≫. Ирод идзэлІхэм сабыйхэр зэраригъэукІыгъэр

16 Тхьэгурымагъохэм
 къызэрагъэпцІагъэр Ирод зелъэгъум, лъэшэу къэгубжыгъ. Тхьэгурымагъохэм къыраIогъэ уахътэм тетэу, Бэтлэхьэми ащ зэкІэ иІэгъо-благъоми къащыхъугъэкIэ сабыйхэр илъэситІу зыныбжьым нэс аукІынхэу идзэлІхэр ыгъэкІуагъ.

17 Джащыгъум мы гущыІэхэу пегъымбар Иеремие къыІуагъэхэр* къэшъыпкъэжьыгъэх:

18
≪Куо-хьау макъэ къуаджэу Рамэ* къыщыІугъ, гъымэкъэшхорэ тхьаусхэ мэкъэшхорэ ахэтэу. Рахил зигъэсамбырыжьынэу фэмыеу, исабыйхэр егъэежьы, сыда пІомэ, ахэр щыІэжьыхэпышъ ары≫.

Юсыфрэ Мерэмрэ сабыир аIыгъэу Мысырым къызэрикІыжьыгъэхэр


19 Ирод зэлІэ ужым, Зиусхьаным имэлэІич пкІыхьапІэкІэ Юсыф Мысырым къыщыфакІуи,

20 къыІуагъ: – Къэтэджи, сабыимрэ ащ янэрэ зыдащэхи, Израиль хэгъэгум кІожь, сыда пІомэ, сабыим ыпсэ хэзыхынхэу ыуж итыгъэхэр лІагъэх.

21 Аущтэу Юсыф тэджи, сабыимрэ ащ янэрэ зыдищэжьхи, Израиль хэгъэгум кІожьыгъэ.

22 Ау Ирод
 ичІыпІэкІэ ащ ыкъо Архелай* Иудей хэкум ипачъыхьэ хъугъэу Юсыф къэбар зызэхехым, ащ кІонкІэ щынагъэ. ПкІыхьапІэкІэ Тхьэм къызгурегъэІо ужым, Галилей хэкум* кІуи,

23 НазареткІэ заджэхэрэ къалэм* дэтІысхьагъ. Аущтэу зыкIэхъугъэр мы гущыІэхэу пегъымбархэм Исус ехьылІагъэу къаІуагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары:
≪Назарет щыщкІэ еджэщтых≫.
 

Yıldızbilimcilerin ziyareti

1>2 İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.»

3 Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu.

4 Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.

5 «Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:

6 `Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem,
Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder
senden çıkacaktır.'»

7 Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.

8 «Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek onları Beytlehem'e gönderdi.

9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.

10 Yıldızı gördüklerindeolağanüstü bir sevinç duydular.

11 Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

12 Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.

Mısır'a kaçış

13 Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab'bin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.»

14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı.

15 Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım.»

16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.

17 Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:

18 «Ramah'ta bir ses duyuldu,
ağlayış ve acı feryat sesleri!
Çocukları için ağlayan Rahel,
teselli edilmek istemiyor.
Çünkü onlar yok artık!»

Nasıra'ya dönüş

19>20 Hirodes öldükten sonra, Rab'bin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.»

21 Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail diyarına döndü.

22 Ama Yahudiye'de Hirodes'in yerine oğlu Arhelas'ın tahta geçtiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada aldığı buyruğa uyarak Celile bölgesine gitti.

23 Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, «O'na Nasıralı denecektir» sözünün yerine gelmesi için oldu.

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,