МАТТЭ
МАТТHEW
MATTA
4
 

Jesus Is Tested in the Wilderness

1Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

After fasting forty days and forty nights, he was hungry.

The tempter came to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.”

Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”

Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple.

“If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down. For it is written:

“‘He will command his angels concerning you,
    and they will lift you up in their hands,
    so that you will not strike your foot against a stone.’”

Jesus answered him, “It is also written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’”

Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor.

“All this I will give you,” he said, “if you will bow down and worship me.”

10 Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only.’”

11 Then the devil left him, and angels came and attended him.

Jesus Begins to Preach

12 When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee.

13 Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali—

14 to fulfill what was said through the prophet Isaiah:

15 “Land of Zebulun and land of Naphtali,
    the Way of the Sea, beyond the Jordan,
    Galilee of the Gentiles—

16 the people living in darkness
    have seen a great light;
on those living in the land of the shadow of death
    a light has dawned.”

17 From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”

Jesus Calls His First Disciples

18 As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen.

19 “Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”

20 At once they left their nets and followed him.

21 Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them,

22 and immediately they left the boat and their father and followed him.

Jesus Heals the Sick

23 Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.

24 News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed; and he healed them.

25 Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea and the region across the Jordan followed him.

Исус псэкІод ригъэшІэным шэйтаныр ыуж зэритыгъэр

(Марк 1:12-13; Лука 4:1-13)

1 Джащыгъум Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ Исус шъоф нэкІым ыщагъ. Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ Исус ащ зыкIищагъэр шэйтаныр Исус псэкІод ригъэшІэным ыуж итыныр ары.

2 Исус мэфэ тІокІитІурэ чэщ тІокІитІурэ зенэкІ ужым, лъэшэу къэмэлэкІагъ.

3 Шэйтанэу цІыфхэм псэкІод язгъэшІэным хэтыр Исус къыбгъодахьи къыриІуагъ: – О Тхьэм ури Къомэ, мы мыжъохэр хьалыгъу хъунхэу унашъо шІы.

4 –Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт*, – къыІожьыгъ Исус, – Хьалыгъу закъор арэп цІыфыр зэрэпсэущтыр, сыдрэ гущыІэу Тхьэм ыжэ къыдэкІырэри ары нахь.

5 Ащ нэужым шэйтаным Исус къэлэ лъапІэм зыдищи, Тхьэм иунэшхо нахь лъэгапІэу иІэм тыригъэуцуи,

6 къыриІуагъ: – О Тхьэм ури Къомэ, мыщ дэжьым зыщедзых; сыда пІомэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт*: Тхьэм имэлэІичхэм о къыохьылІагъэу унашъо къафишІыщт, о плъакъокІэ мыжъом уемыутэкІыным пае, аІэхэмкІэ уаІэтыщт.

7 – Моущтэуи Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт*, – риІожьыгъ Исус, – Зиусхьанэу уи Тхьэ умыушэты.

8 ЕтІани шэйтаным Исус Іошъхьэ лъэгэ дэдэ горэм дищаий, дунаим тет пачъыхьагъу пстэури, ахэмэ щытхъушхоу яІэри къыригъэлъэгъуи,

9 къыриІуагъ: – ЧІыгум зытеудзэ зэ сыбгъэлъапІэмэ, ахэр зэкІэ къыостыщт.

10 – Сауж икІ, шэйтан! – риІожьыгъ Исус. – Сыда пІомэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт*: Зиусхьанэу уи Тхьэ бгъэлъапІэзэ, ащ изакъоу уфэлэжьэн фае.

11 Исус ар зыреІом, шэйтаныр ыуж икІыжьыгъ, мэлэІичхэри къыфехыхи, Исус фэІофтабгэхэу аублагъ.

Исус иІоф Галилей хэкум зэрэщиублагъэр

(Марк 1:14-15; Лука 4:14-15)

12 Иуан хьапсым чІадзагъэу* Исус къэбар зызэхехым, Галилей хэкум кІожьыгъэ.

13 Назарет дэкІыжьи, хэкухэу Забулонрэ Нафталыйрэ* зыцІэхэм ащыщэу псыІушъом Іут къалэу Капернаум кІуи, ащ дэтІысхьагъ.

14 Исус аущтэу зыкIишІыгъэр пегъымбар Ешайа мы гущыІэхэу къыІуагъэхэр* къэшъыпкъэжьынхэр ары:

15Забулон хэкур, Нафталый хэкур, псы Іушъом Іут хэкур, Иордан псыхъом иадрабгъу щыІэ хэкур, хымэ лъэпкъхэм яхэкоу Галилей! (Ахэмэ атегущыІэу пегъымбарым моущтэу къыІуагъ):

16ЦІыфхэу шІункІэм хэтхэм нэфынэшхо алъэгъугъ; лІэныгъэм ищынэгъо хэку шІункІым ис цІыфхэми нэфынэ къатыридзагъ.

17 А лъэхъаным къыщегъэжьагъэу Исус Тхьэм игущыІэхэр цІыфхэм аригъэІухэу къыублагъ: – ШъуипсэкІодшIагъэхэм шъуафыкІэгъожь, сыда пІомэ, Тхьэу уашъом щыІэм и Тетыгъошхо къэблэгъагъ.

Исус игъогу рыкІонхэу пцэжъыешэ нэбгыриплІым rъызэряджагъэр

(Марк 1:16-20; Лука 5:1-11)

18 Исус Галилей псыхъураем* иІушъо рекІокІызэ, зэкъошитІу ылъэгъугъ. Ахэр Симонэу ПетрэкІэ заджэхэрэмрэ ащ ыш Индрысрэ арыгъэх. Ахэмэ хъытыур псыхъураем хадзэщтыгъэ, сыда пІомэ, пцэжъыешэхэти ары.

19 Исус ахэмэ ариІуагъ: – Сауж шъукъырыкІу. Пцэжъые къэшъуубытыным ыуж шъузэритыгъэм фэдэу, цІыфхэр сигъогу къытежъугъэхьанхэм шъузэрэхэтыщтыр шъозгъэшІэщт.

20 Ахэмэ а гущыІэхэр зэрэзэхахэу, яхъытыухэр къагъанэхи, Исус ыуж ихьагъэх.

21 Исус нахь чыжьэу кІозэ, ахэмэ анэмыкІэу зэкъошитІоу Зебедей ыкъохэу Якъубэрэ Иуанрэ ылъэгъугъ. Ахэмэ ятэ Зебедей ягъусэу, къуашъом исхэу яхъытыухэр агъэхьазырыщтыгъэх.
Исус ахэми яджагъ.

22 Ахэмэ зэряджэу, къуашъори яти къабгынэхи, Исус ыуж ихьагъэх.

Галилей хэкум Тхьэм игущыІэхэр Исус зэрэщаригъашІэщтыгъэр, зэрэщигъэхъужьыщтыгъэхэр

(Лука 6:17-19)

23 Исус зэкІэ Галилей хэкур къыкІухьэзэ, синэгогухэм* цІыфхэм Тхьэм игущыІэхэр щаригъашІэщтыгъ, Тхьэм и Тетыгъошхо ехьылІэгъэ къэбары- шІури аригъэІущтыгъ, цІыфхэм ащыщэуи хэтрэ сымаджи, гъойщаий ыгъэхъужьыщтыгъ.

24 Арышъ, Исус икъэбар Сирие хэкум* тыдэкІи щыІугъ. Сымэджэ зэфэшъхьафи уз зэфэшъхьафи зиІэ пстэури Исус къыфащэщтыгъэх; джынапцІэ зыхэсхэри, къытефэхэри, зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытагъэхэри ыгъэхъужьыщтыгъ.

25 Галилей хэкуми, КъэлипшІ* зыцІэ хэкуми, Ерусалими, Иудей хэкуми, Иордан псыхъом иадрабгъуи ащыщхэр купышхохэу Исус ыуж ихьэщтыгъэх
 

İsa sınanıyor

(Mar.1:12-13; Luk.4:1-13)

1 Bundan sonra İsa, İblis'in denemelerinden geçmek üzere Ruh tarafından çöle götürüldü.

2 Kırk gün kırk gece oruç tuttuktansonra acıktı.

3 O zaman Ayartıcı O'na gelip, «Tanrı'nın Oğluysan, söyle de şu taşlar ekmek olsun» dedi.

4 İsa ona şu karşılığı verdi: «Kutsal Yazılarda, `İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır.»

5>6 Sonra İblis O'nu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki, «Tanrı'nın Oğluysan, kendini buradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır:

`Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.'

`Ayağın bir taşa çarpmasın diye
seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'»

7 İsa İblis'e şu karşılığı verdi: «`Tanrın olan Rab'bi sınama' diye de yazılmıştır.»

8 İblis aynı şekilde İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkarıp O'na tüm görkemleriyle dünyanın bütün ülkelerini gösterdi.

9 «Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim» dedi.

10 İsa ona şöyle karşılık verdi: «Çekil git, Şeytan! `Tanrın olan Rab'be tap, yalnız O'na kulluk et' diye yazılmıştır.»

11 Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler.

İsa Müjde'yi duyurmaya başlıyor

(Mar.1:14-15; Luk.4:14-15)

12 İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü.

13 Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde, Celile gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a gelip yerleşti.

14>15 Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu:

«Zebulun diyarı ve Naftali diyarı,
Şeria nehrinin ötesinde, deniz tarafı,
ulusların Celilesi!

16 Karanlıkta yaşayan halk,
büyük bir ışık gördü.
Ölümün gölgelediği diyarda
yaşayanların üzerine bir ışık doğdu.»

17 O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı.»

İsa ilk öğrencilerini seçiyor

(Mar.1:16-20; Luk.5:1-11)

18 İsa, Celile gölünün kıyısında gezerken Petrus denen Simun ile kardeşi Andreya'yı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atmaktaydı.

19 İsa onlara, «Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım» dedi.

20 Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler.

21 Oradan daha ileri giden İsa, başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa onları çağırdı.

22 Onlar da hemen kayığı ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.

İsa hastaları iyileştiriyor

(Luk.6:17-19)

23 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

24 O'nun ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Çeşit çeşit hastalıklara yakalanmış, ıstırap içinde olan, cine tutsak,saralı, felçli olanların hepsini O'na getirdiler, O da onları iyileştirdi.

25 Celile, Dekapolis, Kudüs, Yahudiye ve Şeria nehrinin ötesinden gelen büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu.

 

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,