JOHN
ИУАН
YUHANNA
3
 

Jesus Teaches Nicodemus

1 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council.

2 He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him.”

3 Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”

4 “How can someone be born when they are old?” Nicodemus asked. “Surely they cannot enter a second time into their mother’s womb to be born!”

5 Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.

6 Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit.

7 You should not be surprised at my saying, ‘You must be born again.’

8 The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.”

9 “How can this be?” Nicodemus asked.

10 “You are Israel’s teacher,” said Jesus, “and do you not understand these things?

11 Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony.

12 I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?

13 No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven—the Son of Man.

14 Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up,

15 that everyone who believes may have eternal life in him.”

16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.

18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son.

19 This is the verdict: Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil.

20 Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed.

21 But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God.

John Testifies Again About Jesus

22 After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them, and baptized.

23 Now John also was baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water, and people were coming and being baptized.

24 (This was before John was put in prison.)

25 An argument developed between some of John’s disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing.

26 They came to John and said to him, “Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan—the one you testified about—look, he is baptizing, and everyone is going to him.”

27 To this John replied, “A person can receive only what is given them from heaven.

28 You yourselves can testify that I said, ‘I am not the Messiah but am sent ahead of him.’

29 The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom’s voice. That joy is mine, and it is now complete.

30 He must become greater; I must become less.”

31 The one who comes from above is above all; the one who is from the earth belongs to the earth, and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all.

32 He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony.

33 Whoever has accepted it has certified that God is truthful.

34 For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit.

35 The Father loves the Son and has placed everything in his hands.

36 Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them.

ИкІэрыкІэу шъукъалъфыжьын фае

1 Никодим ыцІэу, фарисейхэм ащыщэу лІы горэ щыІагъ. Ар джурт тхьэматэхэм ащыщыгъ.

2 Ар Исус дэжь чэщым къакІуи, къыриІуагъ: – Рабби*, о Тхьэм дэжь къикІыгъэ дин гъэсакІоу узэрэщытыр тэшІэ; сыда пІомэ, Тхьэр уимыгъусэмэ, нэшэнэ гъэшІэгъонхэу о къэбгъэлъагъохэрэр  зыми къыгъэлъэгъон ылъэкІыщтэп.

3 – Шъыпкъэ дэдэр осэІо, цІыф горэ икІэрыкІэу къамылъфыжьмэ, Тхьэм и Тетыгъошхо ылъэгъун ылъэкІыщтэп, – риІожьыгъ Исус.

4 – ЦІыфыр жъы хъумэ, сыдэущтэу къалъфыжьыщта? – къыриІожьыгъ Никодим. – Ежь янэ ыныбэ ихьажьынышъ, икІэрыкІэу къалъфыжьыщта?

5 – Шъыпкъэ дэдэр осэІо, – пэгъокІ ытыжьыгъ Исус, – псымрэ Тхьэм ы Псэ ЛъапІэрэ къахэкІэу цІыфыр икІэрыкІэу къамылъфыжьмэ, Тхьэм и Тетыгъошхо ыІэчІэгъ чІэхьан ылъэкІыщтэп.

6 ЦІыфым къыфэхъурэр цІыфы, ау цІыфэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ къыхэкІырэр Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зыгу илъ цІыфыр ары.

7 «ИкІэрыкІэу шъукъалъфыжьын фае» къызэрэосІуагъэр умыгъэшІагъо.

8 Жьыбгъэр ежь зыфаемкІэ щепщэ. Ымакъэ зэхэохы, ары шъхьакІэ къыздикІырэри зыдакІорэри пшІэрэп. Джары хэтрэ цІыфэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ къыхэкІыгъэм иІоф зытетыр.

9 – Ар сыдэущтэу хъура? – къеупчІыгъ Никодим Исус.

10 – О израиль дин гъэсакІохэм уащыщ, ар умышІэу ара? – пэгъокІ ритыжьыгъ Исус.

11 – Шъыпкъэ дэдэр осэІо, тэ тшІэрэр ары тызэрыгущыІэрэр, тлъэгъугъэри ары шыхьат тызфэхъурэр, ау етIани тэ шыхьатэу тызтеуцорэр шъо шъудэрэп.

12 Мы дунаим иІофхэм ягугъу къышъуфэсшІыгъ, ау шъо шъушІошъ хъугъэп. Уашъом иІофхэм ягугъу къышъуфэсшІымэ, сыдэущтэу шъушІошъ хъуна?

13 Зы цIыфи уашъом дэкІоягъэп, ау ЦІыф Лъэпкъым ы Къоу зиунэ уашъом щыІэр уашъом къехыгъ.

14 Пегъымбар Мусэ* шъоф нэкІым блэр зэрэщиІэтыгъагъэм фэдэу, ЦІыф Лъэпкъым ы Къуи цІыфхэм аІэтын фае,*

15 ЕжьыркІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми мыкІодыжьын щыІэныгъэ яІэ хъуным пае.

16 – Сыда пІомэ, Тхьэм дунаим ицІыфхэр ащ фэдизэу шІу зэрилъэгъугъэхэм къыхэкІэу, ежь ы Къо закъо ытыгъ, хэти Тхьэм ы КъокІэ шІошъхъуныгъэ зиІэр мыкІодэу къэнэжьыным, мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ хъуным пае.

17 Тхьэм дунаим ицІыфхэр ыгъэмысэнхэр арэп ежь ы Къо дунаим къызфигъэкІуагъэр, ау ы Къо дунаим ицІыфхэр мыкІодхэу къыригъэгъэнэжьынхэр ары нахь.

18 Тхьэм ежь ы КъокІэ хэти шІошъхъуныгъэ зиІэр ыгъэмысэщтэп, ау хэти шІошъхъуныгъэ зимыІэр Тхьэм ыгъэмысэгъах, ы Къо закъокІэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэрэмыхъугъэм пае.

19 Тхьэм цІыфхэр зыкІигъэмысэхэрэр мары: нэфынэр дунаим къытехьагъ, ау цІыфхэм нэфынэм нахьи шІункІыр нахьышІу алъэгъугъ, сыда пІомэ, Іофхэу ашІагъэхэр бзаджэхэшъ ары.

20 Хэти бзэджагъэр зышІэрэм нэфынэр еуджэгъу, Іофхэу ышІагъэхэри нафэ къэмыхъунхэм пае, нэфынэм екІуалІэрэп.

21 Ау хэтми шъыпкъэр зыгъэцакІэрэр нэфынэм екІуалІэ, Іофхэу ышІагъэхэр Тхьэр ыгу зэрилъым пае, зэригъэцэкІагъэхэр нафэ къэхъуным пае. УмэхъэкІо Иуан Исус зэрэтегущыІагъэр

22 Ащ нэужым Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ Иудей хэкум* кІуагъэх. Ахэмэ ягъусэу Исус а чІыпІэм къэнагъэу, цІыфхэр щиумэхъыщтыгъ.

23 Къуаджэу Салим пэгъунэгъу Енон зыцІэ чІыпІэу псыр зыщыбагъэм Иуани цІыфхэр щиумэхъыщтыгъ. Ахэр Иуан дэжь къакІохэти, зырагъэумэхъыщтыгъ.

24 А лъэхъаным Иуан хьапсым джыри чIадзэгъагъэгоп*.

25 Иуан игъогу рыкІохэрэм ащыщхэмрэ джурт горэмрэ диным тетэу зызэрэбгъэкъэбзэжьыщт ІофымкІэ зэнэкъокъухэу фежьагъэх.

26 Игъогу рыкІохэрэр Иуан дэжь къакІохи, къыраІуагъ: – Рабби, еплъ Иордан псыхъом иадрабгъу о узигъусэгъэ лІэу шыхьат узыфэхъугъэм цІыфхэр еумэхъых, цІыфхэри зэкІэ ащ дэжь къэкІох.

27 – Тхьэм римыгъэлъэкІымэ, зыми зи ышІэн ылъэкІыщтэп, – къыІожьыгъ Иуан.

28 – «Христосыр сэрэп, ау Христос ыпэ Тхьэм сыкъыгъэкІуагъ» зэрэсІуагъэмкІэ шъо шъусишыхьат.

29 Нысэр зиер шъаор ары. Ау шъаом игъусэу ащ дэжьым щытэу, шъаом ымакъэ зэхэзыхырэр щэгушІукІы. А гушІуагъоу гъунэ зимыIэр сэ сигушІуагъоуи хъугъэ.

30 Ежь нахь ин хъун фае, сэри нахь цІыкІу сыхъун фае. Уашъом къехырэр

31 ЫпшъэкІэ къехырэр зэкІэмэ апшъэ щыІ. Ау чІылъэм щыщыр чІылъэм ий, чІылъэм щыщхэр зэрэгущыІэхэрэм фэдэу мэгущыІэ. Уашъом къехырэр зэкІэмэ апшъэ щыІ.

32 Ащ Іофхэу ылъэгъугъэхэмрэ зэхихыгъэхэмрэ къеушыхьатыжьы, ау ащ ишыхьатныгъэ зыми ыдэрэп.

33 Ау ащ ишыхьатныгъэ зыдагъэм Тхьэр зэрэшъыпкъэр ыдагъэу мэхъу.

34 Сыда пІомэ, Тхьэм къыгъэкІуагъэм Тхьэм игущыІэхэр ары къыІохэрэр. А цІыфым ыгу Тхьэм ежь ы Псэ ЛъапІэ гъунэ имыІэу къырелъхьэ.

35 Ты лъапІэм ежь ы Къо шІу елъэгъу, зэпстэури ыІэ къырилъхьагъ.

36 Тхьэм ы КъокІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ иІэ хъугъэ, ау ы Къо емыдэІурэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ ылъэгъущтэп, Тхьэм игубж телъыщт нахь.
...

İsa Mesih ile Nikodim

1>2 Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, «Rabbî, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle birlikte olmadıkça hiç kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz» dedi.

3 İsa ona şu karşılığı verdi: «Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğini göremez.»

4 Nikodim, «Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?» diye sordu.

5 İsa şöyle cevap verdi: «Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğine giremez.

6 Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur.

7 Sana, `Yeniden doğmalısınız' dediğime şaşma.

8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan her adam da böyledir.»

9 Nikodim İsa'ya, «Bunlar nasıl olabilir?» diye sordu.

10 İsa ona şöyle cevap verdi: «Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun?

11 Sana doğrusunu söyleyeyim, biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz.

12 Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız?

13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.

14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir.

15 Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.

16 «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

17 Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

18 O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir.

19 Yargı da şudur: dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez.

21 Ama gerçeği uygulayan kişi, yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığı belli olsun diye ışığa gelir.»

Yahya'nın tanıklığı

22 Bundan sonra İsa'yla öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti.

23 Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı.

24 Yahya henüz hapse atılmamıştı.

25 O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı.

26 ÖğrencileriYahya'ya gelerek, «Rabbî» dediler, «Şeria nehrinin ötesinde birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o adam vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor.»

27 Yahya şöyle cevap verdi: «İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.

28 `Ben Mesih değilim, ama O'nun öncüsü olarak gönderildim' dediğime siz kendiniz tanıksınız.

29 Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı.

30 O büyümeli, bense küçülmeliyim.»

31 Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise, herkesten üstündür.

32 Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder, ama tanıklığını kimse kabul etmez.

33 O'nun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır.

34 Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh'u ölçüyle vermez.

35 Baba Oğul'u sever ve her şeyi O'na emanet etmiştir.

36 Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,