ROMANS
РИМ
ROMALILAR
2
 

God’s Righteous Judgment

1 You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.

2 Now we know that God’s judgment against those who do such things is based on truth.

3 So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God’s judgment?

4 Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God’s kindness is intended to lead you to repentance?

5 But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God’s wrath, when his righteous judgment will be revealed.

6 God “will repay each person according to what they have done.”

7 To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life.

8 But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger.

9 There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the Jew, then for the Gentile;

10 but glory, honor and peace for everyone who does good: first for the Jew, then for the Gentile.

11 For God does not show favoritism.

12 All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law.

13 For it is not those who hear the law who are righteous in God’s sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous.

14 (Indeed, when Gentiles, who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law.

15 They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them.)

16 This will take place on the day when God judges people’s secrets through Jesus Christ, as my gospel declares.

The Jews and the Law

17 Now you, if you call yourself a Jew; if you rely on the law and boast in God;

18 if you know his will and approve of what is superior because you are instructed by the law;

19 if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark,

20 an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth—

21 you, then, who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal?

22 You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?

23 You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law?

24 As it is written: “God’s name is blasphemed among the Gentiles because of you.”

25 Circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you had not been circumcised.

26 So then, if those who are not circumcised keep the law’s requirements, will they not be regarded as though they were circumcised?

27 The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you who, even though you have the written code and circumcision, are a lawbreaker.

28 A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical.

29 No, a person is a Jew who is one inwardly; and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person’s praise is not from other people, but from God.

Tхьэм цІыфхэм хьыкум зэратыришІыхьэрэр зафэ

1 О хэт ущыщми, нэмыкІ горэ бгъэмысэмэ, зызэрэбгъэхыежьын зи щыІэп. Ар зэрэбгъэмысэрэмкІэ о зыогъэмысэжьы, сыда пІомэ, адрэр зэрыбгъэмысэрэ Іофхэр ори ошІэх.

2 Ащ фэдэ Іофхэр зышІэхэрэм Тхьэм шъыпкъэм тетэу хьыкум зэратыришІыхьащтыр тэшІэ.

3 Ау а Іофхэр зышІэхэрэр о бгъэмысэхэзэ, ори ахэмэ ашІагъэм фэдэ пшІэу, Тхьэм ихьыкум къыптыримышІыхьанэу огугъа?

4 Хьауми Тхьэм ишІугъэшхо, ыгу ишъэбэгъэшхо, ищэІэгъэшхо зэмыпэсхэу ара? Тхьэм ишІугъэшхокІэ уипсэкІодхэм уафыкІэгъожьынэу игъо узэригъафэрэр къыбгурыІорэба?

5 Ау уигуркъагъэкІи, угукІэ уипсэкІодхэм узэрафыкІэмыгъожьырэмкІи Тхьэм игубжырэ ихьыкум зафэрэ къызылъэгъощт мафэм Тхьэм губжэу къыптырилъхьащтым хэогъахъо.

6 Тхьэм хэти Іофэу ышІагъэхэм яфэшъуашэ ригъэгъотыжьыщт.

7 ШІушІэным ыуж имыкІхэу, щытхъушхом, лъытэныгъэшхом, мылІэныгъэм ауж итхэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ аритыщт.

8 Ау зызгъэкъаигъэхэу, шъыпкъэм фэмыІорышІэхэу, бзэджагъэм ыIэ зизылъхьэрэ цIыфхэм Тхьэм игубжышхо къалъигъэIэсыщт.

9 Тхьэм хэти бзэджагъэ зышІэрэм гузэжъогъурэ гухэкІрэ къылъигъэIэсыщт, апэу – джуртым, етІанэ – мыджуртым.

10 Ау Тхьэм хэти шІу зышІэрэм щытхъур, лъытэныгъэр, гупсэфыр къылъигъэIэсыщт, апэу – джуртым, етІанэ – мыджуртым.

11 Сыда пІомэ, ятеплъэ емыплъэу, цІыф пстэури Тхьэм изэфэд.

12 Пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ зимыІэхэу, псэкІод зышІэгъэ цІыф пстэури хэбзэнчъэхэу кІодыжьыщтых, Тэурат хабзэр ямыІагъэ пэтми. Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтхэу, псэкІод зышІэгъэ цІыф пстэури Тэурат хабзэм тетэу Тхьэм ыгъэмысэщтых.

13 Сыда пІомэ, Тэурат хабзэм итхэр зэхэзыххэрэр арэп Тхьэм дэжькІэ шъыпкъагъэ зиІэхэр, Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэхэрэр ары нахь.

14 Хымэ лъэпкъхэм* ащыщхэу Тэурат хабзэр зимыІэхэм гурыІоныгъэу ахэлъымкІэ Тэурат хабзэм итхэр загъэцакІэхэкІэ, Тэурат хабзэр ямыІэ пэтми, хабзэр зыфэдэр зэрашІэрэр къагъэлъагъо,

15 сыда пІомэ, Тэурат хабзэм иунашъохэр агухэм арытхагъэхэу зэрарылъхэр а цІыфхэм къагъэлъагъо. Аущтэу зэрэхъугъэр агухэми къаушыхьаты, а цІыфхэм ягупшысэхэмкІи зэ загъэмысэ, зэ загъэхые.

16 А Іофыр ащ зэрэтетыр нафэ хъущт, къэбарышІоу згъэІурэм тетэу, цІыфхэм агухэм арылъ шъэфхэм Тхьэм Исус Христос иIэмыркIэ хьыкум зыщатыришІыхьащт мафэм.  

Джуртхэмрэ Тэурат хабзэмрэ  

17 Мары – «сэ сыджурт», – оІо. Тэурат хабзэм ущэгугъы, «Тхьэр сэшІэ» пІозэ, узщэтхъужьы.

18 Тэурат хабзэм итхэр зэрэуагъэшІагъэм пае, Тхьэр зыфаер ошІэ, дэгъур зыфэдэри зэхэпшІыкІын плъэкІыщт.

19 ШІэныгъэ пстэури шъыпкъэ пстэури зэрыт Тэурат хабзэр о пІэ илъэу, нэшъухэм уряпэрытэу, шІункІым хэтхэми урянэфынэу узщэгугъыжьы.

20 ШІэныгъэ зимыІэхэм агурызгъэІощтыр орэу, ныбжьыкІэхэми Іофхэр язгъэшІэщтыр орэу узщэгугъыжьы.

21 НэмыкІ цІыфыр огъасэ, ау ор-орэу зыогъаса?

22 ЦІыфхэм мытыгъонхэу яоІо, о пшъхьэкІэ отыгъуа? «Зинэ шъумышІы» цІыфхэм яоІо, о пшъхьэкІэ зинэ ошІа? IэрышI тхьэ нэпцIхэр зэмыпэсхэзэ, ахэр зычIэт унэхэр охъункIэха?

23 Тэурат хабзэр зэрэуиІэм пае узщэтхъужьы, ау Тэурат хабзэм итхэм узэратекІырэмкІэ Тхьэр огъэпыута?

24 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытэу*: «Шъощ пае хымэ лъэпкъхэм ащыщхэр Тхьэм ыцІэ ехъоных».

25 Сунэт* уашІыным пкІэ иІ, Тэурат хабзэм итхэр зыбгъэцакІэхэкІэ. Ау Тэурат хабзэм итхэм уатекІымэ, сунэт уашІыгъэ пэтми, сунэт уамышІыгъэм фэд.

26 Сунэт амышІыгъэ цІыфым Тэурат хабзэм иунашъохэр ыгъэцакІэхэмэ, сунэт амышІыгъэми, Тхьэм ар сунэт ашІыгъэ цІыфым фэдэу ылъытэнба?

27 Ащыгъум пкъымкІэ сунэт амышІыгъэ цІыфэу Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэм, о, сунэт ашІыгъэр, уигъэмысэщт. Сыда пІомэ, Тэурат хабзэу тхыгъэр о пІэ илъэу, сунэт уашІыгъэ пэтми, Тэурат хабзэм итхэм уатекІы.

28 Сыда пІомэ, итеплъэкІэ джуртым фэдэу къэлъагъорэр арэп джурт шъыпкъэр, сунэтэу пкъым къыхэщэу ашІырэри арэп сунэт шъыпкъэр.

29 Ау джурт шъыпкъэр ыгукІэ джуртыр ары. Сунэт шъыпкъэр сунэтэу гум илъыр ары. Ар зыпкъ къикІырэр тхыгъэ горэп, Тхьэм ы Псэ ЛъапІ ары нахь. Ащ фэдэ цІыфым ищытхъу цІыфым дэжь къикІырэп, Тхьэм дэжь къекІы нахь.
...

Tanrı'nın adil yargısı

1 Bu nedenle, başkasını yargılayan ey adam, kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü sen, ey yargılayan, aynı şeyleri yapıyorsun.

2 Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz.

3 Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan, ama aynısını yapan ey adam, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun?

4 Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü ve sabrını hor mu görüyorsun? O'nun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun?

5 İnatçılığından ve tövbesiz yüreğinden dolayı Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun.

6 Tanrı, «herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.»

7 Durmadan iyilik ederek yücelik, saygınlık ve ölümsüzlüğü arayanlara sonsuz yaşamı verecek.

8 Ama bencil olanların, gerçeğe uymayıp haksızlığın peşinden gidenlerin üzerine gazap ve öfke yağdıracak.

9>10 Başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, kötülük yapan her insana sıkıntı ve elem verecek; yine başta Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana olmak üzere, iyilik yapan herkese yücelik, saygınlık ve esenlik verecektir.

11 Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.

12 Kutsal Yasa'yı bilmeden günah işleyenler Kutsal Yasa olmadan damahvolacaklar. Kutsal Yasa'yı bilerek günah işleyenler de bu Yasa'yla yargılanacaklar.

13 Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa'yı işitenler değil, Yasa'yı yerine getirenlerdir.

14 Kutsal Yasa'dan yoksun olan uluslar kendiliklerinden bu Yasa'nın gereklerini yaptıkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar.

15 Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri de onları ya suçlar, ya da savunur.

16 Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın, insanları gizli suçlarından ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır.

Yahudiler ve Kutsal Yasa

17 Ya sen? Kendine Yahudi diyor ve Kutsal Yasa'ya dayanıp Tanrı'yla övünüyorsun.

18 Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi Yasa'dan öğrenmişsin.

19>20 Kutsal Yasa'da bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın.

21 O halde sen başkasına öğretirken, kendine öğretmez misin? Hırsızlık etmemeyi öğütlerken, hırsızlık eder misin?

22 «Zina etmeyin» derken, zina eder misin? Putlardan tiksinirken, tapınakları yağmalar mısın?

23 Kutsal Yasa'yla övünürken, Yasa'ya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın?

24 Nitekim şöyle yazılmıştır: «Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor.»

25 Kutsal Yasa'yı yerine getirirsen, sünnetin elbette yararı vardır. Ama Yasa'ya karşı gelirsen, sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz.

26 Bu nedenle, sünnetsiz olanlar Yasa'nın buyruklarına uyarsa, onlar da sünnetli sayılmayacaklar mı?

27 Sen Kutsal Yazılara ve sünnete sahip olduğun halde Yasa'yı çiğniyorsan, bedence sünnetli olmayan, ama Yasa'ya uyan kişi seni yargılamayacak mı?

28 Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek sünnettir.

29 Yalnız içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh'un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.

 

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,