ROMANS
РИМ
ROMALILAR
3
 

God’s Faithfulness

1 What advantage, then, is there in being a Jew, or what value is there in circumcision?

2 Much in every way! First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God.

3 What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God’s faithfulness?

4 Not at all! Let God be true, and every human being a liar. As it is written:

“So that you may be proved right when you speak
    and prevail when you judge.”

5 But if our unrighteousness brings out God’s righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing his wrath on us? (I am using a human argument.)

6 Certainly not! If that were so, how could God judge the world?

7 Someone might argue, “If my falsehood enhances God’s truthfulness and so increases his glory, why am I still condemned as a sinner?”

8 Why not say—as some slanderously claim that we say—“Let us do evil that good may result”? Their condemnation is just!

No One Is Righteous

9 What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all! For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin.

10 As it is written:

“There is no one righteous, not even one;
11     there is no one who understands;
    there is no one who seeks God.

12 All have turned away,
    they have together become worthless;
there is no one who does good,
    not even one.”

13 “Their throats are open graves;
    their tongues practice deceit.”
“The poison of vipers is on their lips.”

14     “Their mouths are full of cursing and bitterness.”

15 “Their feet are swift to shed blood;

16     ruin and misery mark their ways,

17 and the way of peace they do not know.”

18     “There is no fear of God before their eyes.”

19 Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God.

20 Therefore no one will be declared righteous in God’s sight by the works of the law; rather, through the law we become conscious of our sin.

Righteousness Through Faith

21 But now apart from the law the righteousness of God has been made known, to which the Law and the Prophets testify.

22 This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile,

23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

24 and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.

25 God presented Christ as a sacrifice of atonement, through the shedding of his blood—to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished—

26 he did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus.

27 Where, then, is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith.

28 For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law.

29 Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too,

30 since there is only one God, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith.

31 Do we, then, nullify the law by this faith? Not at all! Rather, we uphold the law.

1 Ащыгъум уджуртыныр сыда зэрэнахьышІур? Е сунэт уашІыгъэмэ, сыд ишІуагъэу къакІорэр?

2 Лъэныкъо пстэумкІи ишІуагъэу къакІорэр бэу ины. ЫпэрапшІэу, Тхьэм игущыІэхэр къызІэкІилъхьагъэхэр джуртхэр ары.

3 Ахэмэ ащыщ пчъагъэхэр шъыпкъагъэ ямыIэу къычІэкІыгъэхэмэ, ахэмэ ямышъыпкъагъэ Тхьэм ишъыпкъагъэ ыгъэкІодышъущта?

4 Хьау, ыгъэкІодышъущтэп. Тхьэр сыдигъуи шъыпкъэ, ау хэтрэ цІыфи пцІыус, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу*, «О Тхьэ, гущыІэхэу къапІохэрэмкІэ узаф,  уагъэмысэми, уишъыпкъагъэ атекIощт».  

5 Тэ тибзэджагъэ Тхьэр зэрэшъыпкъэр нахь къегъэнафэмэ, сыд тІона? Игубж къызыттырилъхьэкІэ, Тхьэр мызафэу тІона? ЦІыфхэр къызэрэгущыІэхэрэм фэдэу, ахэр къэсэІох.

6 Хьау, ар хъухэщтэп. Тхьэр зафэ. Тхьэр мызафэмэ, дунаим ицІыфхэм сыдэущтэу хьыкум атыришІыхьэшъущта?

7 Зыгорэм моущтэу къыІонкІи мэхъу: «Сэ симышъыпкъагъэ Тхьэр зэрэшъыпкъэр нахь къыхигъэщэу, Тхьэм ищытхъушхо цІыфхэм нахьышІоу къаригъэлъэгъумэ, псэкІод зышІэрэм фэдэу Тхьэм сыда сызкІигъэмысэщтыр?»

8 ШІугъи къыхэкІыным пае, бзэджагъэ тшІэна? А гущыІэ дэдэхэр тыжэ къыдэкІыгъэхэу аІозэ, цІыф заулэхэм ІаекІэ тигугъу ашIы. Тхьэм ащ фэдэ цІыфхэм яфэшъуашэ аригъэпщыныжьыщт.  

Шъыпкъагъэ зиІэ цІыф зи щыІэп  

9 Сыд етІанэ, тэ, джуртхэр, нэмыкІ цІыфхэм танахьышІуа? Хьау, тэ зыкІи танахьышІоп. Джурт пстэури, нэмыкІ лъэпкъхэм ащыщ пстэури псэкІодым ыІэ зэрилъхэр къэдгъэнэфагъ,

10 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу*, «Шъыпкъагъэ зиІэ цІыф зи щыІэп. 

11 ЗэхэшІыкІ зиІэ цІыфи щыІэп,  Тхьэм игъогу лъыхъурэ цІыфи щыІэп. 

12 ЗэкІэри Тхьэм игъогу текІыгъэх;  зэкІэми пкІэ ямыІэжь хъугъэ.  ШІу зышІэрэ зи щыІэп. 

13 Ачыйхэр шъхьэ зытемылъ къэ шІоихэм афэдэх.  АбзэгукІэ цІыфхэр агъапцІэх.  Блэм ищэнаут аIупэхэм ателъ. 

14 Ажэхэми хъонэным идыдж адиз. 

15 Ахэр цІыфым ылъ агъэчъэным лъэчъэх. 

16 Тыдэ кІуагъэхэми, цІыфхэр щагъэкІодых,           къин щарагъэщэчы. 

17 Зэзэгъыныгъэм игъогу ашІэрэп. 

18 Тхьэм ишIолIыкI агухэм арылъэп».

19 Тэурат хабзэм къыІохэрэр Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэт цІыфхэм зэрариІохэрэр тэшІэ. Аущтэу цІыф пстэуми ажэ аригъэубытыгъэу хъугъэ, дунаим тет цІыф пстэури Тхьэм дэжькІэ мысэ хъугъэ,

20 сыда пІомэ, цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэмкІэ Тхьэм дэжькІэ шъыпкъагъэ иІэ хъущтэп. Ау Тэурат хабзэм итхэр арых псэкІод зэрэтшІагъэр тэзгъашІэхэрэр.  

ЦІыфхэм яшІошъхъуныгъэкІэ Тхьэм дэжькIэ  шъыпкъагъэ яІэ зэрэхъурэр  

21 Джы Тэурат хабзэм иІоф хэмылъэу, Тхьэм ежь дэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур къыгъэнэфагъ. Тэурат хабзэм итхэмрэ пегъымбархэм къаІуагъэхэмрэ* а гъогум шыхьат фэхъух.

22 Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэу яІэм игъогу ары Тхьэм ежь дэжькІэ цІыфхэм шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэрэ гъогур. ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ пстэуми шъыпкъагъэ яІэу елъытэ. ЦІыф зэхэдз зи щыІэп,

23 сыда пІомэ, цІыф пстэуми псэкІод ашІагъ, Тхьэм дэжь къикІырэ щытхъушхомкІи Іахь яІэп.

24 Христос Исус ашъхьэ зэрищэфыжьыгъэм пае, Тхьэм ынэшІу щыфэнымкІэ уасэ амытэу ежь дэжькIэ шъыпкъагъэ яІэу елъытэ.

25 ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр ащ ылъэу къащым щыкІэкІыщтымкІэ Тхьэм ежь зэригъэшIужьынхэм пае, Исус къурмэныпхъэу ыгъэнэфагъ. Тхьэм ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьынэу ары Исус къурмэныпхъэу зыкIигъэнэфагъэр. Сыда пІомэ, Тхьэм игушъэбагъэкІэ пасэм цІыфхэм япсэкІодшІагъэхэр аригъэпщыныжьыгъагъэхэп.

26 Ащ нэмыкІэу Тхьэм Исус къурмэныпхъэу зыкIигъэнэфагъэр джырэ лъэхъаными ежь ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьыныр ары: ежь шъыпкъагъэ зэриІэри, ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэми ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зэрилъытэхэрэри ары Тхьэм ащ фэдэу къыгъэлъагъорэр.

27 Ащыгъум тызэрэзыщытхъужьрэр щыІэжьа? Хьау, щыІэжьэп. Тара хабзэу ар зыІорэр? Іофхэу тшІэн фаехэр зыІорэ хабзэр ара? Хьау,  шІошъхъуныгъэм ихабз ары.

28 Сыда пІомэ, цІыфым шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытэрэр тшІошъ мэхъу. Тэурат хабзэм иІоф ащ хэлъэп.

29 Тхьэр джурт закъохэм я Тхьа, хьауми нэмыкІ лъэпкъхэми я Тхьа? Ары адэ, нэмыкІ лъэпкъхэми я Тхь.

30 Сыда пІомэ, зы Тхьэ закъо нахь щыІэп. Сунэт ашІыгъэхэм шІошъхъуныгъэ зэряІэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ ахэмэ шъыпкъагъэ яІэу ылъытэщтых, сунэт амышІыгъэхэми яшІошъхъуныгъэкІэ Тхьэм дэжькІэ шъыпкъагъэ яІэщт.

31 Аущтэу тІомэ, шІошъхъуныгъэмкІэ Тэурат хабзэр тэгъэкІода? Хьау, дгъэкІодырэп, Тэурат хабзэр къэтэгъэшъыпкъэжьы нахь.
...

Tanrı'nın güvenilirliği

1 O halde Yahudi'nin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir?

2 Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

3 Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı?

4 Kesinlikle hayır! Her insan yalancı olsa da, Tanrı'nın doğru olduğu bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi:

«Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın
ve yargılandığında davayı kazanasın.»

5 Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa, ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum: gazapla cezalandıran Tanrı haksız mıdır?

6 Kesinlikle hayır! Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak?

7 Ama benim yalanımla Tanrı'nın gerçeği O'nun yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkâr olarak yargılanıyorum?

8 Bazılarının bizi kötüleyerek, söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin, «Kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın» demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir.

Doğru olan yok

9 Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık.

10 Yazılmış olduğu gibi:

«Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

11 Anlayan kimse yok,
Tanrı'yı arayan kimse yok.

12 Hepsi yoldan saptılar,
birlikte yararsız oldular.
İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.»

13 «Ağızları açık bir mezardır.
Dilleriyle aldatırlar.»
«Dudaklarının altında yılan zehiri var.»

14 «Ağızları lanet ve acı sözle doludur.»

15 «Ayakları kan dökmeye seğirtir.

16 Yollarında yıkım ve dert vardır.

17 Esenlik yolunu da bilmiyorlar.»

18 «Gözlerinde Tanrı korkusu yoktur.»

19 Kutsal Yasa'da söylenenlerin, her ağız kapansın ve bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye bu Yasa'nın yönetiminde bulunanlara söylendiğini biliyoruz.

20 Bu nedenle Yasa'nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.

İman ve aklanma

21 Şimdiyse Yasa'dan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti.

22 Tanrı, insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.

23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.

24 İnsanlar, İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

25>26 Tanrı, Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

27 Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi ilkeye dayanarak?Yasa'yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine.

28 Çünkü insanın, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığı kanısındayız.

29 Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mıdır? Diğer ulusların da Tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da Tanrısıdır.

30 Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir.

31 Öyleyse biz iman aracılığıyla Kutsal Yasa'yı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine, Yasa'yı doğruluyoruz.

 

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,