ROMANS
РИМ
ROMALILAR
4
 

Abraham Justified by Faith

1 What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, discovered in this matter?

2 If, in fact, Abraham was justified by works, he had something to boast about—but not before God.

3 What does Scripture say? “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness.”

4 Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation.

5 However, to the one who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness.

 6 David says the same thing when he speaks of the blessedness of the one to whom God credits righteousness apart from works:

7 “Blessed are those
    whose transgressions are forgiven,
    whose sins are covered.
8 Blessed is the one
    whose sin the Lord will never count against them.”

9 Is this blessedness only for the circumcised, or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham’s faith was credited to him as righteousness.

10 Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised, or before? It was not after, but before!

11 And he received circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them.

12 And he is then also the father of the circumcised who not only are circumcised but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised.

13 It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith.

14 For if those who depend on the law are heirs, faith means nothing and the promise is worthless,

15 because the law brings wrath. And where there is no law there is no transgression.

16 Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham’s offspring—not only to those who are of the law but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all.

17 As it is written: “I have made you a father of many nations.” He is our father in the sight of God, in whom he believed—the God who gives life to the dead and calls into being things that were not.

18 Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, “So shall your offspring be.”

19 Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead—since he was about a hundred years old—and that Sarah’s womb was also dead.

20 Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God,

21 being fully persuaded that God had power to do what he had promised.

22 This is why “it was credited to him as righteousness.”

23 The words “it was credited to him” were written not for him alone,

24 but also for us, to whom God will credit righteousness—for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead.

25 He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. 

Ибрахьимэ икъэбар шІошъхъуныгъэм къикІырэр къызэригъэнафэрэр

1 Тятэжъышхо Ибрахьимэ ехьылІагъэу сыда тІощтыр? Ежь-ежьырэу сыд ыгъэхъагъэр?

2 Ибрахьимэ ышІэгъэ Іофхэм апае, Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэмэ, Ибрахьимэ зэрызыщытхъужьынэу зыгорэ иІэщтыгъ – ау Тхьэм дэжьыкІэп.

3 Сыда пІомэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм сыда арытыр?* «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэти, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ».

4 Зыгорэм Іоф зишІэкІэ, лэжьапкІэр тынэу къыратырэп, ифэшъуашэшъ къыраты нахь.

5 Ау шІушІагъэхэм ащымыгугъырэ цІыфэу ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэм иІоф зытетыр мары. А цІыфым ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, ащ къикІырэр Тхьэу псэкІод зышІэгъэ цІыфхэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зылъытэн зылъэкІырэмкІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ а цІыфым шъыпкъагъэ иІэу ылъытэщт.

6 Джары пачъыхьэ Даути зытегущыІагъэр, шІушІагъэхэм яІоф хэмылъэу, Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу ылъытэрэ цІыфыр гъогу мафэ зэрэтеуцуагъэр къызеІом*:  

7 «ЗибзэджэшІагъэхэр Тхьэм зыфигъэгъугъэхэу,               зипсэкІодхэр зыфигъэкІодыгъэ цІыфхэр гъогу мафэ теуцуагъэх.

8 Зиусхьаным зипсэкІодхэр зыфимылъытэрэ цІыфыр гъогу мафэ теуцуагъ». 

9 А гъогу мафэр зыгъотхэрэр сунэт ашІыгъэхэм язакъоу ара, хьауми сунэт амышІыгъэхэри ара? Сунэт амышІыгъэхэри ары, сыда пІомэ, Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэрэхъугъэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр къэтІуагъ.

10 Тхьэм ежь дэжькІэ Ибрахьимэ шъыпкъагъэ иІэу зилъытагъэр Ибрахьимэ сунэт ашІыным ыпа, хьауми ыужа? Ыужэп, ып.

11 Ибрахьимэ сунэт ашІыным ыпэкІэ, шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр къэзгъэлъагъорэ мыхъурэу е тамыгъэу сунэт шІыныр ащ къыфигъэнагъ. А Іофыр ащ зытеткІэ, Ибрахьимэ сунэт амышІыгъэ цІыфхэу шІошъхъуныгъэ зиІэхэм ятэ фэдэу афэхъу, Тхьэм ежь дэжькІэ ахэми шъыпкъагъэ яІэу ылъытэным пае.

12 Ибрахьимэ сунэт ашІыгъэ цІыфхэми ятэм фэдэ афэхъу. Ахэми ты фэдэу зыкІафэхъугъэр сунэт зэрашІыгъэхэм изакъоп, ахэр Ибрахьимэ илъэужхэм атехьагъэхэу, ар сунэт ашІыным ыпэ, шІошъхъуныгъэм игъогоу зэрыкІуагъэм ахэри зэрэрыкІохэрэри ары. Ибрахьимэ Тхьэм зэрэщыгугъыгъэм пае, Тхьэм къызэригъэгугъагъэр иІэ хъугъэ  

13 Тхьэм Ибрахьимэрэ ащ къытекІыщт цІыфхэмрэ къыгъэгугъагъэх чІылъэр яІахьышІоу къызэралъыIэсыщтымкІэ. Ибрахьимэ Тэурат хабзэм итхэр ыгъэцэкІагъэхэу арэп Тхьэм а ІахьышІумкІэ зыкІигъэгугъагъэр, ау Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зэрилъытагъэр ары нахь.

14 Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэхэрэр арыгъэмэ, Тхьэм цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ ІахьышІур къызылъыIэсыщтхэр, ащыгъум шІошъхъуныгъэр хьаулые хъущтыгъ, Тхьэм къызэригъэгугъагъэми пкІэ иІэщтыгъэп.

15 Сыда пІомэ, Тэурат хабзэм Тхьэм игубж къехьы, ау хэбзэ унашъо зыдэщымыІэм хэбзэ укъони щыIэп.

16 Арышъ, Тхьэм къыгъэгугъагъэхэр шІошъхъуныгъэ зиІэхэр ары. Аущтэу зыкIэхъугъэр Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іофхэр ынэшІу щыфэныгъэкІэ къызэрэтитырэр нафэ хъунри ары, шІошъхъуныгъэ зиІэхэу, Ибрахьимэ къытекІыгъэ цІыф пстэуми Тхьэм къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр агъотышъунри ары. Ибрахьимэ къытекІыгъэ цІыфхэу зыфасІохэрэр Тэурат хабзэм тетхэу рыкІохэрэм ямызакъоу, Тэурат хабзэм темытхэу Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэу иІагъэм фэдэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэри ары. Шъыпкъэ, Ибрахьимэ тэ пстэуми тятэм фэд,

17 Тхьэм Ибрахьимэ риІуагъэу, Тхьэм игущыIэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу*, «Лъэпкъ Іаджыми ты уафэхъунэу узгъэнэфагъ». Тхьэм дэжькІэ Ибрахьимэ тэ пстэуми тят. Тхьэр ары Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ зыфыриІагъэр – Тхьэу лІагъэхэр къэзгъэхъужьрэр, илъэкІыкІи щымыІэ Іофхэр къэзгъэхъурэр.

18 ГугъапІэ зыщэмыІэжьым, Ибрахьимэ Тхьэм щыгугъэу, шІошъхъуныгъэ иІагъ. Аущтэу, «О къыптекІыщт цІыфхэр уашъом ижъуагъохэм афэдизхэу бэ хъущтых» ыІуи, Тхьэм ащ къызэрэриІогъагъэм фэдэ къабзэу*, Ибрахьимэ лъэпкъ Іаджыми ты афэхъугъ. 

19 ИшІошъхъуныгъэ зи къыщымыкІэу, ыпкъ лІэныгъэм пэблагъэ зэрэхъугъэм еплъыгъэп, сыда пІомэ, илъэсишъэм пэгъунэгъугъэти ары – Сарэ сабый къызэрэхэмыкІыщтми еплъыгъэп.

20 ШІошъхъуныгъэ иІэу Тхьэм къызэригъэгугъагъэмкІэ гуцафэ ышІыгъэп Ибрахьимэ. ИшІошъхъуныгъэ нахь пытэ хъуи, Тхьэм щытхъу фишІыгъ.

21 Тхьэм къызэригъэгугъагъэр ыгъэцэкІэн зэрилъэкІыщтым гугъэпIэшхо фыриІагъ ащ.

22 ТхьэмкІэ ащ фэдизэу шІошъхъуныгъэ зэриІагъэм пае, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ.

23 «Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ» зыфаІорэ гущыІэхэр зэхьылІагъэхэр Ибрахьимэ изакъоп,

24 тэри ары. Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу ылъытэщт – тэ, Исус Христосэу ти Зиусхьан лІагъэхэм къахэзгъэтэджыкІыжьыгъэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр.

25 Тэ псэкІод зэрэтшІагъэм пае, Тхьэм Исус лІэныгъэм ІэкІигъэфагъ, ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным паий, Тхьэм ар лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ.

İbrahim'in imanı

1 Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyeceğiz?

2 Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama Tanrı'nın önünde değil.

3 Kutsal Yazı ne diyor? «İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı.»

4 Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır.

5 Oysa çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır.

6 Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır:

7 «Suçları bağışlanmış,
günahları örtülmüş olanlara ne mutlu!

8 Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu!»

9 Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki, «İbrahim, imanı sayesinde aklanmış sayıldı.»

10 Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnetliyken mi, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken...

11 İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın.

12 Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan, ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu.

13 Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi, Kutsal Yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi.

14 Eğer Yasa'ya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir.

15 Yasa, Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir.

16>17 Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu, yalnız Kutsal Yasa'ya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. «Seni birçok ulusun babası yaptım» diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın, ölülere yaşam veren, var olmayanı varlığa çağıran Tanrı'nın katında hepimizin babasıdır.

18 İbrahim, ümitsiz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına ümitle iman etti. «Senin soyun böyle olacaktır» diye söylenen sözegüveniyordu.

19 Yüz yaşına yaklaşmışken, ölü gibi olan bedenini ve Sarâ'nın rahminin kısırlığını düşündüğünde imanı zayıflamadı.

20 İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti.

21 Tanrı'nın, kendi vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi.

22 Bunun için de aklanmış sayıldı.

23>24 «Aklanmış sayıldı» sözü, yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, yani Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı.

25 İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,