1. CORINTHIANS
1. КОРИНФ
1.KORİNTLİLER
1
 

1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes,

2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours:

3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Thanksgiving

4 I always thank my God for you because of his grace given you in Christ Jesus.

5 For in him you have been enriched in every way—with all kinds of speech and with all knowledge—

6 God thus confirming our testimony about Christ among you.

7 Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed.

8 He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ.

9 God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.

A Church Divided Over Leaders

10 I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.

11 My brothers and sisters, some from Chloe’s household have informed me that there are quarrels among you.

12 What I mean is this: One of you says, “I follow Paul”; another, “I follow Apollos”; another, “I follow Cephas”; still another, “I follow Christ.”

13 Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul?

14 I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius,

15 so no one can say that you were baptized in my name.

16 (Yes, I also baptized the household of Stephanas; beyond that, I don’t remember if I baptized anyone else.)

17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel—not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power.

Christ Crucified Is God’s Power and Wisdom

18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.

19 For it is written:

“I will destroy the wisdom of the wise;
    the intelligence of the intelligent I will frustrate.”

20 Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world?

21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe.

22 Jews demand signs and Greeks look for wisdom,

23 but we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles,

24 but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.

25 For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength.

26 Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards; not many were influential; not many were of noble birth.

27 But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose the weak things of the world to shame the strong.

28 God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that are,

29 so that no one may boast before him.

30 It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God—that is, our righteousness, holiness and redemption.

31 Therefore, as it is written: “Let the one who boasts boast in the Lord.”

ШIуфэсымрэ Тхьэм ищытхъумрэ

1 Сэ сы Паул. Тхьэр шIоигъуагъэти, Исус Христос иапостол сыхъунэу къысэджагъ. Тэ тшы Сосфен* сигъусэу мы тхылъыр сэтхы.

2 Зыфэстхыхэрэр шъоры, Коринф къалэм ичылыс зэІукІэ щыщхэр ары. Тхьэм Христос Исус шъугухэм арылъынэу шъуигъэнэфагъ, тыдэкІи ти Зиусхьан Исус Христос елъэІурэ цІыф пстэуми шъурягъусэу, ежь ицІыф лъапІэхэм ащыщ шъухъунэу къышъоджагъ. Христос ахэми тэри ти Зиусхьан.

3Тхьэу тя Тэ лъапІэрэ Зиусхьан Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэф къышъуарэт.

4Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ Тхьэм ынэшІу къызэрэшъущифагъэм пае, Тхьэм ищытхъу сэшІ зэпыт.

5 Сыда пІомэ, Христос шъугухэм зэрарылъымкІэ зэкIэмкIи Тхьэм ынэшІу къышъущифагъ. Лъэныкъо пстэумкІи зэхэшъушІыкІынэуи, шъукъэгущыІэнэуи лъэкІ къышъуитыгъ,

6 сыда пІомэ, тэ Христос шыхьат тызэрэфэхъугъэм шъугухэм лъапсэ афишІыгъ.

7 Аущтэу зэрэхъугъэм пае, ти Зиусхьан Исус Христос къызылъэгъожьыщт мафэм шъузыщыпаплъэрэм, тынхэу Тхьэм ибынхэм аритхэрэм ащыщэу шъуимыІэ зи щыІэп.

8 Ти Зиусхьан Исус Христос къызылъэгъожьыщт мафэм зыми шъузэригъэмысэн щымыІэу, кІэухым нэс гъогу занкІэм пытэу шъутыригъэтыщт.

9 Тхьэр шъыпкъэ. Ежьыр ары ы Къоу Исус Христосэу ти Зиусхьан гъусэ шъуфэхъунэу къышъоджагъэр.  

Чылыс зэІукІэм щыщхэр зэрэзэгурымыІуагъэхэр  

10 Сшыхэр, шъо зэкIэми шъузэгурыІонэуи, куп-купэу шъузэрэмыгощэу зыгу-зыпсэу шъузэхэтынэуи ти Зиусхьан Исус Христос ыцІэкІэ сышъолъэІу. 

11 Сшыхэр, шъузэрэзэгурымыІорэр Хлой зыцIэ бзылъфыгъэм иунагъо щыщхэм сагъэшІагъэ.

12 Сэ зыфасІорэр мары: шъуащыщ горэм еІо: «Сэ Паул икуп сыщыщ», нэмыкІ горэм еІо: «Сэ Аполлос* икуп сыщыщ», нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Кифэ* икуп сыщыщ», етІани нэмыкІ горэми еІо: «Сэ Христос икуп сыщыщ».

13 Христос гощыгъэ хъугъа? Паул ара шъощ пае къащым тыраIулІагъэр? Хьауми, Паул ыцІэкІэ шъуаумэхъыгъа?

14 Криспрэ* Гайрэ* анэмыкІэу шъуащыщэу зи зэрэсымыумэхъыгъэмкІэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы.

15 Арышъ, сэ сцІэкІэ шъуаумэхъыгъэу зыми къыІон ылъэкІыщтэп.

16 Шъыпкъэ, Стефан* иунагъо щыщхэри сыумэхъыгъэх. Ащ нэмыкІэу, зыгорэ сыумэхъыгъэу сшІэрэп.

17 Сыда пІомэ, Христос сыкъызфигъэкIуагъэр цІыфхэр сыумэхъынхэу арэп, къэбарышІур язгъэІунэу ары нахь – ау цІыфхэм акъылышIуагъэу зыфаІорэр зыхэлъ гущыІэхэмкІэ арэп. Аущтэу щымытмэ, Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм икъэбар лъэкІэу хэлъыр кІодыжьыщтыгъ.  

Христос ары Тхьэм иакъылышIуагъэри илъэкІышхори  

18 Сыда пІомэ, кІодыпІэм игъогу тетхэмкІэ къащым икъэбар делагъэ, ау тэ мыкІодхэу Тхьэм къыгъэнэжьхэрэмкІэ Тхьэм илъэкІышхо къащым хэлъ.

19 Сыда пІомэ, Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт*: «АкъылышIу зиІэхэм яакъылышIуагъэу зыфаІорэр згъэкІодыщт, Іушыхэм яІушыныгъэу зыфаІорэр сымыдэу,  лъэныкъокІэ езгъэзыкIыщт».

20 АкъылышIу зиIэ цIыфыр тыдэ щыIэу къэнагъа? Тэурат егъэджэкІо пащэр тыдэ щыIэу къэнагъа? Мы лъэхъаным щыщ цІыфэу гущыІэхэмкІэ  нэкъокъоным фэІазэр тыдэ щыIэу къэнагъа? Мы дунаим иакъылышIуагъэ Тхьэм делагъэу къыгъэлъэгъуагъэба?

21 Сыда пІомэ, Тхьэм иакъылышIуагъэкIэ зэриухэсыгъэм тетэу, мы дунаим ицІыфхэм яакъылышIуагъэу зыфаІорэмкІэ Тхьэр зыфэдэр ашІагъэп, ау тэ дгъэІурэ къэбарышІоу ахэмэ делагъэу къашІошІырэмкІэ ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр мыкІодхэу къыгъэнэжьынхэр Тхьэм игъоу ылъытагъ.

22 Джуртхэр нэшэнэ гъэшІэгъонхэм афаех, алыджхэри акъылышIуагъэм лъэхъух.

23 Ау къащым тыраІулІэгъэ Христос икъэбар тэ тэгъэІу: джуртхэмкІэ ар агу зэмыІун Іоф мэхъу, нэмыкІрэ лъэпкъхэмкІи делагъэ мэхъу.

24 Ау тэ, Тхьэм ибынхэм ащыщ хъунхэу къызэджагъэхэмкІэ, джуртми алыджми, Христос ары Тхьэм илъэкІышхори иакъылышIуагъэри.

25 Сыда пІомэ, Тхьэм имыакъылышIуагъэу зыфаІорэм нахьи цІыфхэм яакъылышIуагъэу зыфаІорэр нахь акъылышIуагъ, Тхьэм икІочІэнчъагъэу зыфаІорэри цІыфхэм ялъэкІ нахьи нахь лъэш.

26 Сшыхэу Тхьэм ибынхэм ащыщ хъунхэу къызэджагъэхэр, шъузэплъыжь. Мы дунаим ицІыфхэм акъылышIу зиІэхэу алъытэхэрэри, тетыгъо зиІэхэри, унэгъо байхэм ащыщхэри бэ хъухэу къышъухэтхэп.

27 Ау акъылышIу зиІэ цІыфхэр ыгъэукІытэжьынхэм пае, мы дунаим ицІыфхэм акъылынчъэхэу зыфаІорэ цІыфхэр Тхьэм къыхихыгъэх. ЛъэкІ зиІэхэри ыгъэукІытэжьынхэм пае, мы дунаим лъэкІ щызимыІэхэри Тхьэм къыхихыгъэх.

28 Мы дунаим ицІыфхэм тхьамыкІэхэу зыфаІорэ цІыфхэри, зэрамыпэсырэ цІыфхэри Тхьэм къыхихыгъэх. Аущтэу пкІэ зимыІэхэу зыфаІорэ цІыфхэр ары Тхьэм къыхихыгъэхэр, пкІэ зиІэхэу зыфаІорэ цІыфхэр ыгъэцІыкІунхэм пае.

29 Тхьэм аущтэу зыкIишІагъэр ежь ыпашъхьэ зы нэбгыри зыщыщымытхъужьыным паешъ ары.

30 Христос Исус шъугухэм арылъэу зыгъэхъугъэр Тхьэр ары. Христос Исус Тхьэм къытфыригъэхыгъэ акъылышIуагъ. Ежь Исус ары Тхьэм дэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу езгъэлъытэрэри, тыгухэр зыгъэкъэбзэжьыгъэри, тшъхьэхэр зыщэфыжьыгъэри.

31 Арышъ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу*, «Зыгорэ зыгорэм щэтхъумэ, Зиусхьаным щэрэтхъу». 
...

Selamlar ve şükranlar

1>3 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten, Tanrı'nın Korint'teki topluluğuna selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun.

4 Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum.

5>6 Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz.

7 Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz.

8 Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir.

9 Sizi, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir.

İnanlılar topluluğunda bölünmeler

10 Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum: hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin.

11 Kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim.

12 Şunu demek istiyorum: her biriniz, «Ben Pavlus yanlısıyım», «Ben Apollos yanlısıyım», «Ben Kefas yanlısıyım» ya da «Ben Mesih yanlısıyım» diyormuş.

13 Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus'un adıyla mı vaftiz edildiniz?

14>15 Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye sizlerden Krispus ve Gayus'tan başkasını vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum.

16 Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim; bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi hatırlamıyorum.

17 Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde'yi yaymaya gönderdi.

Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olan Mesih

18 Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık, ama kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın gücüdür.

19 Nitekim şöyle yazılmıştır:

«Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim,
zekilerin zekâsını boşa çıkaracağım.»

20 O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi?

21 Mademki dünya, Tanrı'nın bilgeliğine göre Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı, iman edenleri, saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.

22 Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgelik ararlar.

23 Ama biz, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüzkarası, diğer uluslar da saçmalık sayarlar.

24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için,ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.

25 Çünkü Tanrı'nın `saçmalığı' insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın `zayıflığı' insan gücünden daha güçlüdür.

26 Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz.

27 Ama Tanrı, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.

28 Tanrı, dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti.

29 Öyle ki, Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmesin.

30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

31 Bunun için, yazılmış olduğu gibi, «Övünen, Rab ile övünsün.»

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,