1. CORINTHIANS
1. КОРИНФ
1.KORİNTLİLER
4
 

The Nature of True Apostleship

1 This, then, is how you ought to regard us: as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed.

2 Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful.

3 I care very little if I am judged by you or by any human court; indeed, I do not even judge myself.

4 My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me.

5 Therefore judge nothing before the appointed time; wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time each will receive their praise from God.

6 Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, “Do not go beyond what is written.” Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other.

7 For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?

8 Already you have all you want! Already you have become rich! You have begun to reign—and that without us! How I wish that you really had begun to reign so that we also might reign with you!

9 For it seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession, like those condemned to die in the arena. We have been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to human beings.

10 We are fools for Christ, but you are so wise in Christ! We are weak, but you are strong! You are honored, we are dishonored!

11 To this very hour we go hungry and thirsty, we are in rags, we are brutally treated, we are homeless.

12 We work hard with our own hands. When we are cursed, we bless; when we are persecuted, we endure it;

13 when we are slandered, we answer kindly. We have become the scum of the earth, the garbage of the world—right up to this moment.

Paul’s Appeal and Warning

14 I am writing this not to shame you but to warn you as my dear children.

15 Even if you had ten thousand guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel.

16 Therefore I urge you to imitate me.

17 For this reason I have sent to you Timothy, my son whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church.

18 Some of you have become arrogant, as if I were not coming to you.

19 But I will come to you very soon, if the Lord is willing, and then I will find out not only how these arrogant people are talking, but what power they have.

20 For the kingdom of God is not a matter of talk but of power.

21 What do you prefer? Shall I come to you with a rod of discipline, or shall I come in love and with a gentle spirit? 

Христос иапостолхэр

1 Аущтэу Христос фэлэжьэрэ цІыфхэуи, Тхьэм ишъэфхэр зыІэ къырилъхьэгъэ цІыфхэуи талъытэн фае.

2 ЦІыфэу Іоф горэ зыІэ иплъхьэрэр узщыгугъун цІыфын фае.

3 Шъори, нэмыкІ цІыфхэри шъукъызэрэсэплъырэм сэркІэ зи хэлъэп. Сэри хьыкум зытесшІыхьэжьрэп.

4 Сэ сыгукІэ мыхъун горэ зыдэсшІэжьрэп, ау ащкІэ зи симылажьэу сыхъугъэп. СиІоф хьыкум тезышІыхьэрэр Зиусхьаныр ары.

5 Арышъ, игъо къэмысэу, Зиусхьанри къэмыкІоу, Іоф горэм хьыкум тешъумышІыхь. Зиусхьаным Іофхэу шІункІым хэгъэбылъхьагъэхэр къыгъэнэфэщтых, цІыфхэм агухэм арылъхэри нафэ къышІыщтых. Ащыгъум Тхьэм хэти щытхъоу фэшъуашэр къыритыжьыщт.

6 Сшыхэр, ишІуагъэ къышъокІыным пае, сІуагъэхэр сэ сшъхьэрэ Аполлосрэ тигугъу сшIэу сІуагъэх, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм шъуатемыкІынэу шъодгъэшІэным пае. Ащыгъум зы цІыфым нэмыплъ рихэу, нэмыкІ цІыфым рыпагэу шъуащыщэу зи къэнэжьыщтэп.

7 Адрэ цІыфхэм анахьи унахь инэу хэт узылъытэрэр? Тхьэм къыуимытыгъэу сыда уиІэр? УиІэр къыозытыгъэр Тхьэр арышъ, сыд пае узщытхъужьра, Тхьэм ар къыуимытыгъэм фэдэу?

8 ЗыжъугъэшхэкІыгъаха? Бай шъухъугъаха? Тэ тышъуимыгъусэу пачъыхьэ шъухъугъа? ШъыпкъэмкІэ пачъыхьэ шъухъугъагъот, ащыгъум  тэри тышъуигъусэу пачъыхьэ тыхъущтыгъ.

9 Тэ, апостолхэм, тиІоф сызэреплъырэр мары: укІ зытыралъхьэгъэ цІыфхэм тафэдэу аужырэ чІыпІэ дэдэм тэ, апостолхэр, Тхьэм тигъэуцугъэм фэд. Зэрэдунаеу, мэлэІичхэри, цІыфхэри, ІаекІэ къытэплъынхэу зэкІэмэ апашъхьэ тырагъэуцуагъэм фэд.

10 Христос игъогу тызэрэрыкІорэм пае, акъыл зимыІэ цІыфхэм тафэд, ау шъо Христос зыгу илъ цІыф акъылышIоу зышъолъытэжьы. Тэ лъэкІ тиІэп, ау шъо лъэкI шъуиІ. ЦІыфхэм лъытэныгъэ къышъуфашІы, ау тэ нэмыплъ къытахы.

11 Мы сыхьат дэдэм нэсыфэ мэлакІи псыфалІи тэлІэ, зыщытлъэни тызэрысын уни тиІэп, цІыфхэми лые къытахы.

12 Тэ тІэхэмкІэ тылажьэзэ, тэулэу. ЦІыфхэр къызытэхъонхэкІэ, «Тхьэм ынэшІу къышъущерэф», – ятэІожьы. ЦІыфхэм къин зытагъэщэчкІэ, тэщыІэ.

13 ЦІыфхэм ІаекІэ тигугъу зашIыкIэ, дахэкІэ тапэгъокІыжьы. Дунаим ихэкІэу, чІыгум ишІоим фэдэу тыкъэнэжьыгъ.

14 ШъузгъэукІытэжьынэу арэп мыр къызкIэстхырэр, ау шъо сибын лъапІэхэм шъуафэдэу къыжъугурызгъэІонэу ары.

15 Христос игъогу ехьылІагъэу шъуагъэшІэнэу цІыф мин шъуиІэми, ты бэу шъуиІэп. Сыда пІомэ, къэбарышІур къызышъосэгъэІум, ты фэдэу сыкъышъуфэхъугъ, Христос Исус шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае.

16 Арышъ, сышъолъэІу, силъэужхэм шъуарыкІу.

17 Ащ пае Зиусхьаныр зыгу илъэу, узщыгугъышъун Тимофееу* сикІэлэ лъапІэм фэдэр къышъуфэсэгъакІо. Чылыс зэІукІэ пстэуми зэрязгъашІэрэм тетэу, Христос игъогу сытетэу сызэрэзекІорэ шІыкІэр Тимофей шъугу къыгъэкІыжьыщт.

18 Шъуадэжь сыкъэмыкІонэу гугъэхэу, шъущыщ заулэмэ зашІошІыжьы.

19 Ау Зиусхьаным ыІомэ, бэ темышІэу шъуадэжь сыкъэкІощт. Ащыгъум а зызшІошІыжьхэрэм ягущыІэхэм ямызакъоу ялъэкІи згъэунэфыщт,

20 сыда пІомэ, Тхьэм и Тетыгъошхо иІоф зыдэщыІэр гущыІэныр арэп, Тхьэм илъэкІ ары нахь.

21 Сыда шъузыфаер? Бэщ сІыгъэу шъуадэжь сыкъэкІонэу ара, хьауми шIулъэгъурэ гушъэбагъэрэкІэ сыкъэкІонэу ара?
...

Mesih'in elçileri

1 Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkârları ve Tanrı'nın sırlarının kâhyaları saysın.

2 Kâhyalarda aranan başlıca nitelikgüvenilir olmalarıdır.

3 Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi bile yargılamam.

4 Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir.

5 Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan O'dur. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.

6 Kardeşler, bizden örnek alarak, «yazılmış olanın dışına çıkmayın» sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki, hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin.

7 Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Eğer O'ndan aldınsa, niçin O'ndan almamış gibi övünüyorsun?

8 Zaten tok ve zenginsiniz! Biz olmadan krallar olmuşsunuz! Keşke gerçekten krallar olsaydınız da, biz de sizinle birlikte krallık etseydik!

9 Kanımca Tanrı biz elçileri, ölüm hükümlüleri gibi en geriden gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, tüm evren için seyirlik oyun olduk.

10 Biz Mesih'in uğruna akılsızız, ama siz Mesih'te akıllısınız! Biz zayıfız, ama siz güçlüsünüz! Siz saygıdeğer kişilersiniz, biz ise değersiz kişileriz!

11 Şu ana dek aç, susuz ve çıplağız. Dövülüyoruz ve barınacak yerimiz yok.

12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenler için iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz.

13 Bize iftira edilince tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek âdeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk.

14 Bunları sizi utandırmak için değil, sevgili çocuklarım olarak sizi uyarmak için yazıyorum.

15 Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa bile çok sayıda babanız yoktur. Ben size Müjde'yi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum.

16 Bu nedenle beni örnek almaya çağırıyorum sizi.

17 Rab'be sadık olan sevgili çocuğum Timoteyus'u bu amaçla size gönderiyorum. O size, her yerde, her toplulukta öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları anımsatacaktır.

18 Bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor.

19 Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil, gücünü öğreneceğim.

20 Çünkü Tanrı'nın Egemenliği lafta değil, güçtedir.

21 Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim, yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı?

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,