2. CORINTHIANS
2. КОРИНФ
2. KORİNTLİLER
1
 

1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,

To the church of God in Corinth, together with all his holy people throughout Achaia:

2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Praise to the God of All Comfort

3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort,

4 who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.

5 For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

6 If we are distressed, it is for your comfort and salvation; if we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer.

7 And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort.

8 We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself.

9 Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead.

10 He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us,

11 as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.

Paul’s Change of Plans

12 Now this is our boast: Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, with integrity and godly sincerity. We have done so, relying not on worldly wisdom but on God’s grace.

13 For we do not write you anything you cannot read or understand. And I hope that,

14 as you have understood us in part, you will come to understand fully that you can boast of us just as we will boast of you in the day of the Lord Jesus.

15 Because I was confident of this, I wanted to visit you first so that you might benefit twice.

16 I wanted to visit you on my way to Macedonia and to come back to you from Macedonia, and then to have you send me on my way to Judea.

17 Was I fickle when I intended to do this? Or do I make my plans in a worldly manner so that in the same breath I say both “Yes, yes” and “No, no”?

18 But as surely as God is faithful, our message to you is not “Yes” and “No.”

19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us—by me and Silas and Timothy—was not “Yes” and “No,” but in him it has always been “Yes.”

20 For no matter how many promises God has made, they are “Yes” in Christ. And so through him the “Amen” is spoken by us to the glory of God.

21 Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us,

22 set his seal of ownership on us, and put his Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come.

23 I call God as my witness—and I stake my life on it—that it was in order to spare you that I did not return to Corinth.

24 Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm.

1 Сэ сы Паул. Тхьэм шIоигъуагъэти, Исус Христос иапостол сыхъугъ. Тшы Тимофей сигъусэу шъо, Тхьэм ичылыс зэІукІэу Коринф къалэм щыІэм щыщхэмрэ Тхьэм ицІыф лъапІэхэу Ахаие хэкум зэкІэ щыпсэухэрэмрэ, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2 Тхьэу тя Тэ лъапІэрэ Зиусхьан Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэф къышъуарэт.  

Паул Тхьэм щытхъу зэрэфишІырэр  

3 Тхьэу ти Зиусхьан Исус Христос я Тэ щытхъушхор ий. ГукIэгъушхо зиІэ Ты лъапІэу, гукъаоу тиIэхэр зэкIэ тшъхьащызыхырэу къыткъот Тхьэм,

4 сыд фэдэ гузэжъогъу тыхэтми, тегъэгушхо. Аущтэу Тхьэр къыткъотэу тызэригъэгушхорэм фэдэ къабзэу, тэри сыд фэдэ гузэжъогъу хэтхэри дгъэгушхонхэ тлъэкІыщт.

5 Сыда пІомэ, Христос ыщэчыгъэ къинхэм тиІахьышхо зэрахэлъым фэдэу, Христос тыгухэм арылъэу Тхьэм инэу тегъэгушхо.

6 Тэ гузэжъогъу тызыхэткІэ, ащ тызкIыхэтыр шъо Тхьэм шъуигъэгушхонэу, шъумыкІодэу шъукъыгъэнэжьынэу ары. Тхьэм тызигъэгушхокІэ, тызкIигъэгушхорэр тэ къинхэу тщэчыхэрэм фэдэ къинхэр теубытагъэкІэ шъущэчынэу шъуигъэлъэкІызэ, Тхьэм шъуигъэгушхонэу ары.

7 Инэу тыкъышъущэгугъы, сыда пІомэ, къинхэу тщэчыхэрэм шъуиІахь къыддэшъущэчынэу ахэлъышъ, Тхьэм шъори шъузэригъэгушхощтыр тэшІэ.

8 Асие хэкум гузэжъогъоу тызщыхэтыгъэм икъэбар шъумышІэным тыфаеп. Псэоу тыкъэнэжьынэу гугъапІэ тимыІэжьэу, тфэщэчыщтым нахьи нахьыбэрэ гузэжъогъушхо дэдэм тыхэтыгъ.

9 ШъыпкъэмкIэ, хьыкумэшІым укІ хьыкум къыттыралъхьанэу къыІуагъэм фэдэу къытщыхъугъ. Ар зыкIэхъугъэр тшъхьэ тыщымыгугъэу, лІагъэхэр къэзгъэтэджыжьырэ Тхьэм тыщыгугъыныр ары.

10 Ащ фэдэ лІэныгъэу къытпыщылъым Тхьэм тыкъыІэкІихыжьыгъ, джыри тыкъыІэкІихыжьыщт. ШъуитхьэлъэІухэмкІи шъукъыддэІэпыІэзэ, Тхьэм къиным тыкъыІэкІихищыжьынэу ежь тыщэгугъы.

11 Аущтэу цІыфыбэ къытфелъэІунышъ, Тхьэм ынэшІу къытщифэщт, ынэшІу къызэрэтщифагъэм паий, цІыфыбэмэ тэ тцІэкІэ Тхьэм ищытхъу аIотэщт.   

Паул игухэлъ зыкІызэблихъугъэр  

12 Мыры тызэрызыщытхъужьырэр: тызэрагъэмысэн зи щымыIэу, Тхьэм ыгу зэIурэ гухэлъ къабзэ тиIэу мы дунаим, пстэуми апэу шъуадэжь, тызэрэщызекІуагъэмкІэ тыгухэр шыхьат къытфэхъух. Тхьэм ынэшІу къызэрэтщифагъэм тетэу, аущтэу тызекІуагъ, мы дунаим ицІыфхэм яакъылышIуагъэу зыфаІорэм тетэу арэп.

13,14 Сыда пІомэ, шъузэджэшъуным, къыжъугурыІошъуным нэмыкІ къышъуфэттхырэп. Икъоу къыжъугурымыІуагъэри ижъугъэкъужьэу къызэрэжъугурыІощтым сыщэгугъы. Ащыгъум ти Зиусхьан Исус къызыкІожьыщт мафэм шъоркІэ тызэрэзыщытхъужьыщтым фэдэу, шъори тэркІэ шъузщытхъужьыщт.

15 Ащ сыщэгугъыти, апэу шъуадэжь сыкъэкІонэу сыфэягъ, тІо сишІуагъэ къышъозгъэкІыным пае.

16 Македоние хэкум сызежьэкІэ, шъуадэжь сыкъекIолIэн сыгу хэлъыгъ; ащ сыкъызикІыжькІи, шъуадэжь сыкъыдырекІолIэжь сшIоигъуагъ. Иудей хэкум сыкІоным пае, сигъогукІэ ІэпыІэгъу шъукъысфэхъунэуи сышъущыгугъыгъ.

17 Аущтэу гухэлъ сиІэ зэхъум, сыгу илъыр сымышІэу сызекІуагъэу ара? Е мы дунаим ицІыфхэм ягухэлъхэр зэрашІыхэрэм фэдэу, сигухэлъхэр сэшІыха? Зэ «Ары», зэ «Хьау, арэп» сІонэу сихабза?

18 ГущыІэу къышъотІуагъэр зэ арэу, зэ зэрэармырыр Тхьэм ишъыпкъагъэмкІэ сэІо.

19 Сыда пІомэ, Силуан*, Тимофей, сэры, Тхьэм ы Къо Исус Христосэу зикъэбар шъуадэжь щыдгъэІугъэр зэ арэу, зэ армырэу хъурэп, ау Исус Христосыр ары Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іофхэр къэзгъэхъурэр, шъыпкъэу зышІырэр.

20 Сыда пІомэ, Тхьэм тыкъызэригъэгугъэгъэ Іоф пстэуми «Ары» ыкІи «Амин» афэхъоу, ахэр къэзгъэхъурэр, шъыпкъэуи зышІырэр Христос ары, тэ Тхьэм щытхъушхо фэтшІыным пае.

21 Тхьэр ары шъори тэри Христос игъогу пытэу тытезгъэтырэри, тиІоф тшІэнэу тпшъэ къизылъхьагъэр*.

22 Ежьыр ары ибынхэм тызэращыщыр тэзгъашІэрэ мыхъурэу, шІугъэ къызэрэтигъэгъотыщтым ишэсэу ежь ы Псэ ЛъапІэ тыгухэм къарызылъхьагъэр.

23 Шъыпкъэр сымыІомэ, сэрэкІод. Сыкъышъушъхьасыти ары Коринф къалэм джырэ нэс сыкъызкІэмыкІуагъэр. АщкІэ шыхьат къысфэхъунэу, Тхьэм зыфэсэгъазэ.

24 Шъо шъуишІошъхъуныгъэ тетыгъо фытиІэнэу тыфаеп, шъудгъэгушІонэу тыкъыжъудэлажьэ нахь, сыда пІомэ, шІошъхъуныгъэм игъогу пытэу шъутет.
...

1 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteyus'tan, Ahaya'nın her tarafındaki tüm kutsallarla Korint'te bulunan Tanrı'nın topluluğuna selam!

2 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

Teselli kaynağı Tanrı

3 Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!

4 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.

5 Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük teselli de buluyoruz.

6 Eğer sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Eğer teselli buluyorsak bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir.

7 Sizin için beslediğimiz ümit kesindir. Çünkü acılarımıza olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğunuzu biliriz.

8 Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile ümidimizi kesmiştik.

9 İçimizden, ölüme mahkûm olduğumuzu hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu.

10>11 Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Ümidimizi O'na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, Tanrı bizi tekrar kurtaracak. Birçok kişinin duaları sonucu bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulacaktır.

12 Dünyaya ve özellikle size karşı, insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz.

13>14 Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi, tümüyle de anlayacağınızı ümit ederim. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi, sizin övüncünüz de biz olalım.

Pavlus'un geciken ziyareti

15>16 Bu güvenle, sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim.

17 Bunu isterken acaba kararsız mıydım? Ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki, önce «evet, evet», sonra «hayır, hayır» diyeyim?

18 Tanrı'nın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem `evet' hem `hayır' değildir.

19 Silvanus ve Timoteyus'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih hem `evet' hem `hayır' değildi. O'nda yalnız `evet' vardır.

20 Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te `evet'tir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih'in aracılığıyla Tanrı'ya «Amin» diye sesleniriz.

21 Bizisizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi meshetmiş olan Tanrı'dır.

22 O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

23 Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e tekrar gelmeyişimin nedeni sizi esirgemekti.

24 Bu, imanınıza egemen olduğumuzdan değildir. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,