2. CORINTHIANS
2. КОРИНФ
2. KORİNTLİLER
3
 

1 Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you?

2 You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone.

3 You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts.

4 Such confidence we have through Christ before God.

5 Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God.

6 He has made us competent as ministers of a new covenant—not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

The Greater Glory of the New Covenant

7 Now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was,

8 will not the ministry of the Spirit be even more glorious?

9 If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness!

10 For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory.

11 And if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts!

12 Therefore, since we have such a hope, we are very bold.

13 We are not like Moses, who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away.

14 But their minds were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away.

15 Even to this day when Moses is read, a veil covers their hearts.

16 But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away.

17 Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.

18 And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord’s glory, are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.

ЗэзэгъыныгъакІэм икъэбар цІыфхэм ятэгъашІэ  

1 Тызщытхъужьынэу джыри зэ къэтэубла? Хьауми зыгорэм къышъуфитхыгъэу е шъо шъутхыгъэу къытщытхъурэ тхылъ горэ тищыкІагъа, цІыф заулэмэ зэрящыкІагъэм фэдэу?

2 Шъо – тыгухэм арытхагъэу, къытщытхъурэ тхылъ. ЦIыф пстэуми а тхылъыр ашІэн, аджын алъэкІыщт.

3 ТиІоф шІугъэу къыхэкІыгъэу, Христос тхылъэу ытхыгъэм шъузэрэфэдэр къэшъогъэлъагъо. А тхылъыр къамзый мэрчэпкІэ тхыгъэп, щыІэныгъэ къытэзытрэ Тхьэм ы Псэ ЛъапІэкІэ тхыгъэ нахь.

Мыжъобгъухэми атетхагъэп, цІыфхэм агухэм арытхагъ нахь.

4 Христос Тхьэм тызэрэщигъэгугъырэм пае, аущтэу тэІо.

5 Тэр-тэрэу тилъэкІыкІэ зыгорэ къэтыгупшысын амал тиIэу тІорэп, ау лъэкІ къытэзытырэр Тхьэр ары.

6 Ащ зэзэгъыныгъакІэм* тыфэлэжьэнэу лъэкІ къытитыгъ. А зэзэгъыныгъэр гущыІэ тхыгъэхэм атет зэзэгъыныгъэп, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ дэжь къикІырэ зэзэгъыныгъ нахь; сыда пІомэ, гущыIэ 

тхыгъэм егъалІэ, ау Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ къегъэпсэужьы.

7 ХьарыфхэмкІэ мыжъобгъухэм атетхэгъэ Тэурат хабзэм Іофэу ышІагъэм лІэныгъэ цІыфхэм къафигъэкІонэу арыгъэми, щытхъушхо иІэу къэкІуагъ. Аущтэу пегъымбар Мусэ ынэгу нэфынэшхоу къыкІэщырэр* кIодыжь пэтми, израиль цІыфхэр ынэгу еплъынхэ алъэкІыщтыгъэп.

8 Аущтэу зэрэщытым пае, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ Іофэу ышІэрэм ащ нахьи нахь щытхъушхо иІэн фаеба?

9 Тэурат хабзэу цІыфхэр зыгъэмысэрэм Іофэу ышІагъэм щытхъушхо иІагъэмэ, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэу цІыфхэм Тхьэм дэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зыгъэхъурэм Іофэу ышІэрэм ащ нахьи бэкІэ нахь щытхъушхо иІэн фае.

10 Сыда пІомэ, Тэурат хабзэу щытхъушхо зиІагъэм щытхъу зи имыІэжьэу къэнэ, ыужкІэ къэкІогъэ къэбарышІоу нахь щытхъушхо зиІэм фэбгъадэмэ.

11 Тэурат хабзэу кІодыжьыщтыгъэм щытхъушхо иІагъэмэ, къэбарышІоу мыкІодэу къэнэжьырэм ащ нахьи бэкІэ нахь щытхъушхо иІэн фае.

12 Арышъ, ащ фэдэ гугъэ зэрэтиІэм пае, тыгушхоу тыкъэгущыІэ.

13 Пегъымбар Мусэ зэрэзекІуагъэм фэдэу тызекІорэп. Израиль цІыфхэм ащ ынэгу кІэт нэфынэшхор зэрэкІодырэр амылъэгъуным пае, ынэгу рихъуагъ.*

14 Яакъылхэр гуркъэ хъугъэх. Непэрэ мафэм нэс пэсэрэ зэзэгъыныгъэм итхылъхэм* зяджэхэкІэ, яакъылхэр ихъуагъэхэу къэнэх, сыда пІомэ, Христос закъор ары а нэгурыхъор Іузыхыжьын зылъэкІырэр.

15 Израиль цІыфхэр непи пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ зеджэхэкІэ, агу техъон иІ.

16 Ау зыгорэм Зиусхьаным зызэрэфигъазэу, а техъуагъэр техыгъэ мэхъу.

17 Зиусхьаныр Тхьэм ы Псэ ЛъапІ ары, ар зыдэщыІэми шъхьафитыныгъэри щыІ.

18 Тэ зэкІэ зынэгу имыхъуагъэу Зиусхьаным ищытхъушхо гъунджэм къызэрищырэм фэдэу еплъыхэрэм, нахь щытхъушхо тиІэ хъу зэпытэу, ежь фэдэ тыхъоу, зэблэхъугъэ тэхъу зэпыт. А пстэур къызхэкІырэр Зиусхьаным ы Псэ ЛъапІ ары.
...

1 Kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yahut bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına mı ihtiyacımız var?

2 Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz.

3 Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın Ruhuyla, taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır.

4 Mesih'in sayesindeTanrı'ya böyle bir güvenimiz vardır.

5 Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrı'dır.

6 O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.

Yeni antlaşmanın yüceliği

7>8 Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa yücelik içinde geldiyse - öyle ki, İsrail oğulları, geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı - Ruh'a dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi?

9 İnsanı mahkûm eden hizmetin yüceliği varsa, aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır.

10 Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın, şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur.

11 Geçici olan, yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür.

12 Böyle bir ümide sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz.

13 Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrail oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz.

14 İsrail oğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe yalnız Mesih aracılığıyla kalkar.

15 Ne var ki bugün bile, Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor.

16 Oysa ne zaman birisi Rab'be dönerse, o peçe kaldırılır.

17 Rab Ruh'tur ve Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır.

18 Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

 

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,