2. CORINTHIANS
2. КОРИНФ
2. KORİNTLİLER
4
 

Present Weakness and Resurrection Life

1 Therefore, since through God’s mercy we have this ministry, we do not lose heart.

2 Rather, we have renounced secret and shameful ways; we do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly we commend ourselves to everyone’s conscience in the sight of God.

3 And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing.

4 The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God.

5 For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus’ sake.

6 For God, who said, “Let light shine out of darkness,” made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God’s glory displayed in the face of Christ.

7 But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us.

8 We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair;

9 persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed.

10 We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body.

11 For we who are alive are always being given over to death for Jesus’ sake, so that his life may also be revealed in our mortal body.

12 So then, death is at work in us, but life is at work in you.

13 It is written: “I believed; therefore I have spoken.” Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak,

14 because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself.

15 All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God.

16 Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.

17 For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.

18 So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.

ЕтIагъом хэшІыкІыгъэ хьакъушыкухэм  мылъкушхоу арылъыр  

1 Арышъ, Тхьэм ынэшІущыфэнкІэ мы       Іофыр тэ тпшъэ къырилъхьагъэшъ, тыгу дгъэкІодырэп.

2 Гъэбылъыгъэ емыкІу Іофхэми зафэдгъазэрэп. ТхьагъэпцІыгъэкІэ тызекІорэп, Тхьэм игущыІэхэри зэІыдгъахьэхэрэп. Ау шъыпкъэр зэрафэдгъэнафэрэмкІэ цІыф пстэуми агухэмкІэ тызэрадэным Тхьэм ыпашъхьэ тыпылъ.

3 Ау дгъэІурэ къэбарышІур мынафэмэ, кІодыпІэм игъогу тетхэр ары нафэ зыфэмыхъухэрэр.

4 Шэйтанэу мы дунаим итхьэм шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм агухэр нэшъу ышІыгъэх. Аущтэу зыкIишІыгъэр Христосэу Тхьэм фэдэ къабзэм ищытхъушхо ехьылІэгъэ къэбарышІум инэфынэу ахэмэ къатепсэрэр амылъэгъуныр ары.

5 Къэбарэу цІыфхэм ядгъэІурэр зэхьылІагъэр тэрэп, Исус Христос зэрэ Зиусхьаныр ары нахь. Тэри Исус игъогу тызэрэрыкІорэм пае тыкъышъуфэлажьэ.

6 Сыда пІомэ, «ШІункІым нэфынэ къыхэрэкІ»* зыІогъэ Тхьэм инэфынэ тыгухэм къаридзагъ. А нэфынэм Тхьэм ищытхъушхоу Христос ынэгу къыкIэщырэр зыфэдэр тегъашІэ.

7Ау мы мылъкушхор тэ, етIагъом хэшІыкІыгъэ хьакъу-шыкъухэм афэдэхэм, тыгухэм арылъэу тиІ. Аущтэу зыкIэхъугъэр лъэкІышхо зиІэр Тхьэр арэу, тэрмырэу нафэ хъуныр ары.

8 Лъэныкъо пстэумкІи чІыпІэ зэжъу тыраубытагъэм фэд, ау тыдэкъузагъэп. ТшІэщтыр тшІахэрэп, ау тыгу дгъэкІодырэп.

9 ЦІыфхэм къин тагъэщэчы, ау Тхьэм тизакъоу тыкъыгъанэрэп. ЧІыгуми тытырадзэ, ау тыкІодырэп.

10 Тэ тпкъыхэм ахэлъэу Зиусхьан Исус илІэныгъэ къетэхьакІ зэпыт, Исус ищыІэныгъэ тпкъыхэмкІэ нафэу къэлъэгъоным пае*.

11 Сыда пІомэ, тыщыІэ пэтэу Исус тызэрэфэлажьэрэм пае, лІэныгъэм тыIэкIалъхьэ зэпыт, Исус ищыІэныгъэ тпкъыхэу лІэщтхэм зэрахэлъыр нафэу къэлъэгъоным пае.

12 Аущтэу тэ къытхэлъэу лІэныгъэм Іоф ешІэ, ау шъо къышъухэлъэу щыІэныгъэм Іоф ешIэ.*

13 «ШІошъхъуныгъэ сиІэти, сыкъэгущыІагъ» Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт.* Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэ тэри тиІэу, тыкъэгущыІэ,

14 сыда пІомэ, Тхьэу Зиусхьан Исус лІагъэхэм къахэзгъэтэджыкІыжьыгъэм Исус тыгухэм арылъэу тэри тыкъыгъэтэджыжьынышъ, шъо тышъуигъусэу ежь ыпашъхьэ тызэрэригъэуцощтыр тэшІэ.

15 Мыр зэкІэ зыкIэхъурэр ишІуагъэ шъо къышъокІыныр ары. Аущтэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ цІыф нахьыбэмэ алъыIэс къэс, нахьыбэми ищытхъушхо ашІыщт, илъытэныгъэшхо къагъэлъагъозэ.  

Тыгу дгъэкІодырэп  

16 Арышъ, тыгу дгъэкІодырэп. Тпкъыхэр кІод зэпытми, Тхьэм мафэ къэс тыгухэм арылъыр егъэкІэжь зэпыт.

17 Сыда пІомэ, джы гузэжъогъу макІэу ыкIи кІакоу тызхэтым шІугъэу къыхэкІырэр гузэжъогъум фэмыгъэдэшъун щытхъушхоу мыкІодыжьыщтыр ары.

18 Аущтэу цІыфхэм Іофэу алъэгъушъухэрэм тяплъырэп, Іофэу амылъэгъушъухэрэм тяплъы нахь. Сыда пІомэ, Іофэу алъэгъушъухэрэр кІодыжьыщтых, ау Іофэу амылъэгъушъухэрэр мыкІодыжьхэу къэнэжьыщтых.
...

Cesaretimizi yitirmeyiz

1 Bu nedenle, bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlenmiş olan bizler cesaretimizi yitirmeyiz.

2 Gizli ve utanç verici yolları reddettik. Hileye başvurmayız. Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz.

3 Yaydığımız müjde örtülü ise de, mahvolanlar için örtülüdür.

4 Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.

5 Biz kendimizi ilan etmiyoruz; ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizi de İsa'nın uğruna kullarınız ilan ediyoruz.

6 Çünkü, «Karanlıktan ışık parlayacak» diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı.

7 Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz.

8 Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz.

9 Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz.

10 İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her zaman bedenimizde taşıyoruz.

11 Çünkü İsa'nın yaşamı bizim ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz.

12 Böylece bizde ölüm, sizde ise yaşam etkin olmaktadır.

13 «İman ettim ve bu nedenle konuştum» diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de inanıyor ve bu nedenle konuşuyoruz.

14 Çünkü Rab İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla dirilteceğini ve sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz.

15 Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı'nın lütfu çoğalıp daha birçoklarına ulaştıkça, Tanrı'nın yüceliği için şükran artsın.

16 Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor.

17 Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.

18 Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır.

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,