GALATIANS
ГАЛАТИЕ
GALATYALILAR
1
 

1 Paul, an apostle—sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead—

2 and all the brothers and sisters with me,

To the churches in Galatia:

3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ,

4 who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father,

5 to whom be glory for ever and ever. Amen.

No Other Gospel

6 I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel—

7 which is really no gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ.

8 But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let them be under God’s curse!

9 As we have already said, so now I say again: If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God’s curse!

10 Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.

Paul Called by God

11 I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin.

12 I did not receive it from any man, nor was I taught it; rather, I received it by revelation from Jesus Christ.

13 For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it.

14 I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers.

15 But when God, who set me apart from my mother’s womb and called me by his grace, was pleased

16 to reveal his Son in me so that I might preach him among the Gentiles, my immediate response was not to consult any human being.

17 I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus.

18 Then after three years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stayed with him fifteen days.

19 I saw none of the other apostles—only James, the Lord’s brother.

20 I assure you before God that what I am writing you is no lie.

21 Then I went to Syria and Cilicia.

22 I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ.

23 They only heard the report: “The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy.”

24 And they praised God because of me. 

1 Сэ сыапостол Паул. Апостол сыхъунэу сыкъыхэзыхыгъэхэр цІыфхэр арэп, цІыф горэми сыкъыгъэкІуагъэп, сыкъыхэзыхыгъэхэр Исус Христосрэ ар лІагъэхэм къахэзгъэтэджыкІыжьыгъэ Тхьэу Ты лъапІэмрэ ары.

2 Сэррэ сигъусэ сшы пстэумрэ Галатие хэкум* щыІэ чылыс зэІукІэхэм шІуфэс шъотэхыжьы.

3 Тхьэу тя Тэ лъапІэрэ Зиусхьан Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэф къышъуарэт.

4 Исус Христос ары джырэ дунаим ибзэджагъэ илъэкІ тыІэкІихыжьыным пае, ти Тхьэу, тя Тэ ЛъапІэ зэрэфэягъэм тетэу, типсэкІодхэр ыпщыныжьынхэм пае, зыпсэ зытыгъэр.

5 МыкІодыжьын щытхъушхор ий. Амин.

НэмыкІ къэбарышІу зи щыІэп  

6 Христос ынэшІу щыфэныгъэкІэ Тхьэу зибынхэм ащыщ шъухъунэу къышъоджагъэм игъогу шъутекІэу, нэмыкІ къэбарышІоу зыфаІорэм игъогу ащ фэдэу псынкІэу шъузэрэтехьагъэр лъэшэу сэгъэшІагъо.

7 НэмыкІ къэбарышIу зи щыІэп. Ау цІыф заулэмэ шъушъхьэхэр зэІагъэхьэ, Христос ехьылІэгъэ къэбарышІури зэблахъунэу фаех.

8 КъэбарышІоу тэ шъодгъэІугъэм нэмыкІ къэбарышІоу зыфиІорэр къышъозгъэІурэм, тэрми уашъом щыщ мэлэІичми, Тхьэм ынае къыщерэф.

9 ЫпэкІэ къэтІогъагъэр джыри къэсэІожьы: КъэбарышІоу шъудагъэм нэмыкІ къэбарышІоу зыфиІорэр къышъозгъэІурэм Тхьэм ынае къыщерэф.

10 Джы цІыфхэм сызэрадэным сыпылъа, хьауми Тхьэм сызэридэныр ара сызыпылъыр? Хьауми цІыфхэм агу къызэрэсэІуныр ара сызыпылъыр? Джырэ нэс цІыфхэм агу къызэрэсэІуным сыпылъыгъэмэ, Христос сыфэлажьэщтыгъэп.  

Паул апостол зэрэхъугъэр  

11 Сшыхэр, сэ шъозгъэІугъэ къэбарышІур цІыфым дэжь къызэримыкІыгъэр шъушІэнэу сыфай.

12 ЦІыф горэм а къэбарышІур къыІысхыгъэп, зыми ар сигъэшІагъэп, ау ежь Исус Христос а къэбарышІур къысфигъэнэфагъ.

13 Джурт диныр сылэжьэу сищыІэкІагъэр зэхэшъухыгъэ. Тхьэм ичылыс зэІукІэ щыщхэм къин дэдэ язгъэщэчэу, згъэкІодыным ыуж ситыгъ.

14 Слъэпкъ щыщхэу силэгъубэхэм анахьи, джурт диным сызэрэхэтыгъэмкIэ апэ ситыгъ. Тятэжъхэм къытфагъэнэгъэ хабзэхэм сыгу етыгъэу сапылъыгъ.

15,16 Ау сянэ ышъо сыхэлъэу Тхьэм сыкъыхихыгъ. ЫнэшІу щыфэныгъэкІи ибынхэм ащыщ сыхъунэу къысэджагъ. ЕтІанэ ы Къо ехьылІэгъэ къэбарышІур хымэ лъэпкъхэм язгъэІуным пае, ы Къо сигъэлъэгъунэу Тхьэм игъоу зелъытэм, зы цІыфи упчІэжьэгъу сшІыгъэп.

17 Сэ сапэ апостол хъугъэ цІыфхэу Ерусалим дэсыгъэхэм адэжь сыкІуагъэп, ау Арабие хэгъэгум* сыкІуи, етІанэ Дамаск къалэм згъэзэжьыгъэ.

18 Илъэсищ зытешІэм, тызэрэшІэнэу Кифэ* дэжь Ерусалим сыкІуагъ, ащ дэжьи мэфэ пшІыкІутфэ сыщыІагъ.

19 Зиусхьаным ыш Якъубэ* нэмыкІэу, адрэ апостолхэм ащыщэу зи слъэгъугъэп.

20 Тхьэ сэІо, къышъуфэстхырэмкІэ пцІы сыусырэп.

21 Ащ ыуж Сириерэ Киликиерэ* зыцІэ хэкухэм сащыІагъ.

22 Христос ичылыс зэІукІэхэу Иудей хэкум щыІэхэм сынапэ алъэгъугъэу сашІэщтыгъэп.

23 Ахэмэ цІыфхэм моущтэу зэраІорэр зэхахыщтыгъ ныІэп: «ЫпэкІэ къин тэзгъэщэчыгъэ лIэу, тишІошъхъуныгъэ зыгъэкІодынэу тауж итыгъэм а шІошъхъуныгъэм икъэбарышІу джы цІыфхэм арегъэІу».

24 Аущтэу сэщ пае Тхьэм щытхъу фашІыщтыгъ.
...

1>2 İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve O'nu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle beraber olan bütün kardeşlerden, Galatya'daki inanlı topluluklarına selam!

3 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

4 Mesih, Babamız Tanrı'nın isteğine uyarak, bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti.

5 Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin.

Tek Müjde

6 Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çabuk dönmenize şaşıyorum.

7 Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır.

8 Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!

9 Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse size, kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!

10 Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım.

Pavlus, Mesih'in elçisi oluyor

11 Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insan uydurması olmadığını bilmenizi istiyorum.

12 Ben bu müjdeyi insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih açıkladı.

13 Yahudi dinine bağlı olduğum zaman ne tür bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın topluluğuna alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum.

14 Atalarımın geleneklerini savunmakta son derece gayretli ve Yahudi dininde, yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim.

15>16 Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için Oğlunu bana göstermeye razı oldu. Ben de hemen insanlara danışmadım.

17 Kudüs'e, yani benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan'a gittim, sonra yine Şam'a döndüm.

18 Bundan üç yıl sonra Kefas ile tanışmak üzere Kudüs'e gittim; on beş gün onun yanında kaldım.

19 Öbür elçilerden hiçbirini görmedim; yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakup'u gördüm.

20 Bakın, size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum.

21 Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim.

22 Yahudiye'nin Mesih'e ait toplulukları beni şahsen tanımıyorlardı.

23 Yalnız şunu duymuşlardı: «Bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor.»

24 Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı. 

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,