GALATIANS
ГАЛАТИЕ
GALATYALILAR
2
 

Paul Accepted by the Apostles

1 Then after fourteen years, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also.

2 I went in response to a revelation and, meeting privately with those esteemed as leaders, I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain.

3 Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek.

4 This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves.

5 We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you.

6 As for those who were held in high esteem—whatever they were makes no difference to me; God does not show favoritism—they added nothing to my message.

7 On the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised.

8 For God, who was at work in Peter as an apostle to the circumcised, was also at work in me as an apostle to the Gentiles.

9 James, Cephas and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles, and they to the circumcised.

10 All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along.

Paul Opposes Cephas

11 When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned.

12 For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group.

13 The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray.

14 When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all, “You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it, then, that you force Gentiles to follow Jewish customs?

15 “We who are Jews by birth and not sinful Gentiles

16 know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we, too, have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified.

17 “But if, in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn’t that mean that Christ promotes sin? Absolutely not!

18 If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker.

19 “For through the law I died to the law so that I might live for God.

20 I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

21 I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing!” 

Адрэ апостолхэм Паул зэрадагъэр

1 ЕтІанэ илъэс пшІыкІуплІ тешІагъэу*, Бар-Наббэ* сигъусэу Ерусалим сыкІуагъ. Тити* гъусэу зыдэсщагъ.

2 Ерусалим сыкІон фаеу Тхьэм къызгуригъэІуагъэти, сыкІуагъ. КъэбарышІоу хымэ лъэпкъхэм язгъэІурэр тхьэматэхэм язакъоу апашъхьэ ислъхьагъ, Іофэу сшІэрэри сшІагъэри хьаулые мыхъуным пае.

3 Титэу сигъусагъэр алыджыми, сунэт заригъэшІынэу рагъэзыгъэп.

4 Сыда пІомэ, къош нэпцІ заулэхэу тшыхэм захэзгъэкІокІагъэхэр аущтэу фэягъэх. Христос Исус тыгухэм зэрарылъым пае, шъхьафитыныгъэу тиІэм еплъакІохэу, ахэмэ Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ тычІагъэуцожьыным ыуж итыгъэх.

5 Ау къэбарышІум ишъыпкъагъэ мыкІодэу къышъуфэдгъэнэным пае, а цІыфхэм зыкІи тафызэкІэкІуагъэп, тафэІорышІагъэп.

6 Тшыхэм тхьэматэхэу алъытэхэрэм – ахэр тхьэматэхэми мытхьэматэхэми сэ сизэфэдэх: цІыфхэм ятеплъэ емыплъэу, пстэури Тхьэм изэфэд – къэбарышІоу згъэІурэм зи хагъэхъуагъэп.

7 Ау сунэт ашІыгъэхэм* къэбарышІур аригъэІунэу Тхьэм Петрэ ыпшъэ къызэрэрилъхьагъэм фэдэу, сунэт амышІыгъэхэм* къэбарышІур язгъэІунэу Тхьэм спшъэ къызэрэрилъхьагъэр агурыІуагъ.

8 Сыда пІомэ, Петрэ сунэт ашІыгъэхэм апостол Іофэу афишІэрэмкІэ къыдэлажьэщтыгъэ Тхьэр, сэри сунэт амышІыгъэхэм апостол Іофэу афасшІэрэмкІэ къыздэлажьэщтыгъ.

9 Тшыхэм тхьэмэтэ пкъэухэу алъытэхэрэ Якъубэ, Кифэ, Иуан Тхьэм ынэшІу къызэрэсщифагъэр ашІагъэти, тызэрэзэдэлажьэрэм инэшанэ фэдэу ахэмэ сэррэ Бар-Наббэрэ тІэхэр аубытыгъэх: тэ хымэ лъэпкъхэм адэжь тыкІон фэягъ, ахэри сунэт ашІыгъэхэм адэжь кІонхэ фэягъ.

10 «ТитхьамыкІэхэм шъуадэІэпыІэнэу зыщышъумыгъэгъупш» аІозэ, а Іоф закъор ары къызэрытэлъэІугъэхэр. А Іоф дэдэми сишъыпкъэу сыпылъыгъ.  

Паул Петрэу КифэкІэ заджэхэрэм зэрэпэуцугъэр

11 Кифэ Антиохие къалэм* къызэкІом, мысэ хъугъэти, ыпашъхьэ сихьи, сыпэуцугъ.

12 Сыда пІомэ, Якъубэ дэжь лІы заулэ къимыкІыхэзэ, Петрэ мыджуртхэм адашхэщтыгъ. Ау а лІыхэр къызэкІохэм, сунэт ашІыгъэхэм ащыщынагъэти, Петрэ зэкІэкІожьи, мыджуртхэм ыкІыб афигъэзагъ.

13 Адрэ джуртхэри Петрэ инэпитІугъэкІэ гъусэ фэхъугъэх. Бар-Набби ахэмэ янэпитІугъэкІэ зыхащагъ.

14 КъэбарышІум ишъыпкъагъэ темытхэу зэрэзекІуагъэхэр зысэлъэгъум, зэкІэмэ апашъхьэ Петрэ щесІуагъ: «О уджурт пэтми, джурт хабзэхэм уатемытэу, хымэ лъэпкъхэм яхабзэхэм уатетэу опсэу. Арышъ, сыд паекІэ джурт хабзэкІэ мыджуртхэр бгъэпсэунхэм упылъа?»  

Адрэ лъэпкъхэм афэдэхэу, джуртхэми Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ яІэмэ, мыкІодхэу къэнэжьыщтых  

15 Тэ джуртэу тыкъэхъугъ. Хымэхэу псэкІод зышІэхэрэм тащыщэп.

16 Ау тэ тыджуртми, мыр тэшІэ: цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэр арэп, Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ иІэу зыкIилъытэрэр, Исус ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зэриІэм пае ары нахь. Тэри Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэ тиІэ хъугъэ, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ тиІэ зэрэхъугъэм фэшІыкІэ, Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытэным пае. Тэурат хабзэм итхэр дгъэцэкІэным иІоф ащ хэлъэп, сыда пІомэ, цІыф горэм Тэурат хабзэм итхэр зэригъэцакІэхэрэр арэп Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зыкIилъытэрэр.

17 Ау Христос тыгухэм зэрарылъым пае, Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тызэрилъытэщтым ыуж титэу, псэкІодышIэ цІыфхэм ащыщэу тыкъычIэкIымэ, Христос псэкІод тигъэшІагъэу мэхъуа? Хьау, ар хъухэщтэп.

18 Сыда пІомэ, зэхэскъутагъэр зэхэзгъэуцожьмэ*, Тхьэм иунашъохэм сызэратекІыгъэр ащыгъум къэсэгъэшъыпкъэжьы.

19 Тэурат хабзэм иІоф къысхэмылъыжьэу, Тэурат хабзэм дэжькІэ цІыф лІагъэм сыфэд – ар къызпкъырыкІыгъэр Тэурат хабзэр ары – Тхьэм сыфэпсэуным пае. Христос сыригъусэу къащым сытыраІулІагъэм фэд.

20 Арышъ, джы псэурэр сэрэп, сыгу илъ Христос ары нахь. Мы дунаим щыІэныгъэу щысиІэр, Тхьэм ы КъокIэ шІошъхъуныгъэ сыгу илъэу, сиІ. Ащ шІу силъэгъуи, ыпсэ сэщ пае ытыгъ.

21 Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэ сыфэмыеу сIорэп, сыда пІомэ, Тхьэм ежь дэжькІэ Тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакІэрэ цІыфым шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэмэ, ащыгъум Христос хьаулыеу лІагъэу хъущтыгъ.
...

Öbür elçiler Pavlus'u kabul ediyor

1 On dört yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba'yla birlikte yine Kudüs'e gittim.

2 Tanrısal esine uyarak gittim. Boş yere koşmayayım, ya da koşmuş olmayayım diye, diğer uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum.

3 Benimle birlikte olan Titus bile, Grek olmasına karşın, sünnet edilmeye zorlanmadı.

4 Ne var ki, İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı.

5 Müjde'nin gerçeği sizinle sürekli kalsın diye, bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık.

6 Ama ileri gelenler - ne oldukları bence önemli değil, Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz - evet, bu ileri gelenler söylediklerime bir şey katmadılar.

7 Tam tersine, Müjde'yi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse, sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler.

8 Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, diğer uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu.

9 Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezdikleri zaman, paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sağ ellerini uzattılar. Diğer uluslara bizlerin, Yahudilere ise kendilerinin gitmesini uygun gördüler.

10 Ancak yoksulları hatırlamamızı istediler. Ben de tam bunu yapmaya gayret ediyordum.

Pavlus Antakya'da Kefas'ı azarlıyor

11 Ne var ki, Kefas Antakya'ya geldiği zaman, suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim.

12 Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas, diğer uluslardan olanlarla beraber yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı, onlarla yemek yemez oldu.

13 Öbür Yahudiler de onun gibi ikiyüzlülük ettiler. Öyle ki, Barnaba bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı.

14 Müjde'nin gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde Kefas'a şöyle dedim: «Sen Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil, diğer uluslardan biri gibi yaşıyorsan, nasıl olur da ulusları Yahudileşmeye zorlarsın?

15 Biz Yahudi doğduk, diğer uluslardan olan `günahkâr'lar değiliz.

16 Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz.

17 Eğer biz Mesih'te aklanmak isterken günahlı çıkarsak, Mesih günahın yardakçısı mı olur? Kesinlikle hayır!

18 Yıktığım şeyleri yeniden kurarsam, yasa bozucusu olduğumu kanıtlarım.

19 Çünkü ben, Tanrı için yaşamak üzere Yasa'nın aracılığıyla Yasa karşısında öldüm.

20 Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla sürdürüyorum.

21 Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma Yasa aracılığıyla kazanılabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu.»

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,