EPHESIANS
ЕФЕС
EFESLİLER
4
 

Unity and Maturity in the Body of Christ

1 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received.

2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.

3 Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.

4 There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called;

5 one Lord, one faith, one baptism;

6 one God and Father of all, who is over all and through all and in all.

7 But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it.

8 This is why it says:

“When he ascended on high,
    he took many captives
    and gave gifts to his people.”

9 (What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions?

10 He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens, in order to fill the whole universe.)

11 So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers,

12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up

13 until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.

14 Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming.

15 Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.

16 From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work.

Instructions for Christian Living

17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking.

18 They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts.

19 Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed.

20 That, however, is not the way of life you learned

21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus.

22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires;

23 to be made new in the attitude of your minds;

24 and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.

25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body.

26 “In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry,

27 and do not give the devil a foothold.

28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need.

29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.

30 And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.

31 Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice.

32 Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.

Зыпкъ закъом фэдэ тызэрэхъурэр

1 Сэ Зиусхьаным сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сычІадзагъэу сычІэсэу сышъолъэІу: псэукІэу шъуиІэнэу Тхьэр къызфышъоджагъэм тетэу шъузекІу.

2 Мыпэгэныгъэри, гушъэбагъэри, щэІагъэри шъугухэм арыжъугъэлъ, шІулъэгъукІэ зым зыр ерэщыІ.

3 Зы пкъэу шъущытынэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ шъуигъэгъотырэр зэзэгъыныгъэу шъузэзыпхырэмкІэ зэрэшъуухъумэным ыуж шъуит.

4 Пкъэу тызщыщыр зы, Тхьэм ы Псэ ЛъапІи зы, Іофэу тызщыгугъэу тызпаплъэу, Тхьэр къызфышъоджагъэри зы.

5 Зиусхьаныри зы, шІошъхъуныгъэри зы, тызкІаумэхъырэри зы.

6 Тхьэу цІыф пстэуми я Тэ лъапІи зы. Ащ цІыф пстэуми тетыгъо афыриІ, зэкІэмкІи Іоф ешІэ, тэ зэкІэми ар тыгухэм арылъ.

7 Тэ тщыщэу хэти Христос ынэшІу къыщифагъ, хэти тынэу къыритынэу
зэрэфигъэшъошагъэм тетэу.

8 Джары Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм
зыкІарытыр: «ЫпшъэкІэ зыдэкІоежьым, гъэрхэри игъусэхэу зыдыдищэягъэх, цІыфхэми тынхэр аритыгъ».
 

9 («ЫпшъэкІэ дэкІоежьыгъ» зыфиІорэ гущыІэхэм къарыкІырэр ыпэкІэ чІылъэм ыхэ дэдэм нэс зэрехыгъэр ары.

10 Ыхэ дэдэм нэс ехыгъэ дэдэр ары ошъо пстэуми анахьи нахь лъагэу дэкІоежьыгъэр, щыІэ пстэуми щыкІагъэ зи ямыІэу, икъугъэу ыгъэхъуным пае.)

11 Христос цІыфхэм тынхэр зэраритыгъэр мары: ежь цІыф заулэ апостолхэу ыгъэнэфагъ, нэмыкІхэри пегъымбархэу* ыгъэнэфагъэх, адрэхэри ежь икъэбарышІу агъэІунэу ыгъэнэфагъэх, етІани нэмыкІхэри дин пащэхэуи дин гъэсакІохэуи ыгъэнэфагъэх.

12 Тхьэм ахэр зыкIигъэнэфагъэхэр ицІыф лъапІэхэр ежь фэлэжьэнхэу аригъэлъэкІынри, Христос ыпкъ щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІ аригъэгъотынри ары.

13 Аущтэу тэ зэкІэ Тхьэм ы КъокІэ шІошъхъуныгъэ тиІэу, ари тшІэу, зы тыхъущт, Христос зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ зэрэцІыф икъугъэм фэдэу, тэри зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэ тыхъущт.

14 ЕтІанэ тысабыижьыщтэп, хыорхэм адыкІэ мыдыкІэ тызэрамыдзэжьэу, цІыфхэм адрэ цІыфхэр дин Іофхэу зыфагъасэхэрэм яжьыбгъэ пстэуми тызэридзэжьыщтэп. ЦІыфхэу адрэ цІыфхэр дахьыхынхэмкІэ фэІазэхэм ятхьагъэпцІыгъэ тыкъыфэнэжьыщтэп.

15 Аущтэу мыхъоу, шIулъэгъур тыгухэм арылъэу, шъыпкъагъэр къатІозэ, сыд фэдэ лъэныкъокІи Христос тыфэдэнэу тхэхъощт. Ежьыр ары шъхьэр.

16 Ежь Христос ары пкъым кІуачІэ езгъэгъотырэри, пкъыр зэзыпхырэ щыІэ пстэумкІэ пкъыр зэкІэ зэхэзгъэуцорэри, зэкІэзыубытэрэри. Аущтэу пкъым щыщэу сыдрэ Іахьыр зэрэлэжьэн фаем фэдэу зылажьэкІэ, пкъым хэхъо, шІулъэгъуныгъэкІи нахь кІуачІэ егъоты.  

Христос зыгу илъхэм щыІэкІакІэу яІэр

17 Зиусхьаным ыцІэкІэ лъэшэу къышъуфэсэгъэпытэ: хымэ лъэпкъхэм яшъхьэнэкІыгъэкІэ зэрэзекІохэрэм фэдэу шъумызекІу.

18 ЯзэхэшІыкІ шІункІы, ягуркъагъэ* къыхэкІыкІи зи амышІэу, Тхьэм цІыфхэм къаритырэ щыІэныгъэм пэчыжьэх.

19 Агухэм гулъытэ зи ямыІэу, мыхъо-мышІэ псэукІэм зыратыгъ, загъэшхэкІыни амылъэкІэу, сыд щыщырэ гумыкъэбзагъэм хэтых.

20 Ау Христос икъэбар шъозгъэшІэгъэ цІыфхэм аущтэу шъузекІонэу шъуагъэшІагъэп.

21 Сыда пІомэ, Христос икъэбар шъо зэхэшъухыгъ, ежьыри шъугухэм арылъэу, ежь хэлъ шъыпкъагъэр зэжъугъэшІагъ.

22 ШъуипсэукІэжъ щыщ шъуишэныжъ бзаджэр хэшъунэжьын зэрэфаер зэжъугъэшІагъ. Сыда пІомэ, шъуишэныжъ бзаджэ ихъопсэ мыхъунхэу шъукъэзгъапцІэхэрэмкІэ шъуигъэкІод пэтыгъ.

23 Шъугухэм арылъи шъуигупшысакІи Тхьэм зэрежъугъэхъокІын зэрэфаери зэжъугъэшІагъэ.

24 Шъыпкъагъэрэ гукъэбзагъэрэ шъыпкъэу шъуиІэнэуи, ежь шъуфэдэнэуи, Тхьэм шъукъыгъэхъужьыгъэу, шэныкІэшІур шъуашэу зэшъущэкІын зэрэфаери зэжъугъэшІагъэ.

25 Арышъ, пцІыусыныр хэшъунэжьи, хэти игъунэгъу шъыпкъэр рерэІу, сыда пІомэ, тэ зэкІэри зы пкъы закъом тыщыщ.

26 Шъугубжыми, псэкІод шъумышІэ. Шъугубжыгъэу, тыгъэр къошъумыгъэхьажь.

27 Шэйтаным гъогу ешъумыт.

28 ТыгъуакІор орэмытыгъожь, ау орэлажьи, ыІэхэмкІэ шІу ерэшІ, щыкІагъэ зиІэхэм афигощын иІэным пае.

29 ГущыІэ емыкІухэр шъужэхэм къадэшъумыгъэкІ, ау адрэ цІыфхэм зэрящыкІагъэм фэшъуашэу, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІ яжъугъэгъотызэ, гущыІэшІухэр шъужэхэм къадэжъугъэкІых нахь, цІыфхэу зэхэзыххэрэм шъуишІуагъэ яжъугъэкІыным пае.

30 Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ыгу хэшъумыгъэкІ. Тхьэм шъушъхьэхэр зищэфыжьыщт мафэм* нэсыфэ, ежь ы Псэ ЛъапІэ мыхъурым фэдэу, Тхьэм шъугухэм къарилъхьагъ.

31 Сыд фэдэ гужъри, къызэкІэплъыхьанри, губжыни, куо-хьауни, цІыфхэм ІаекІэ атегущыІэни, сыд щыщырэ бзэджагъи хэшъунэжьых.

32 Зыр зым шІу фэрэхъу, гукІэгъу зэфэшъушІ, зэфэжъугъэгъу, Тхьэм Христос ихьатыркIэ шъо къызэрэшъуфигъэгъугъэм фэдэу.
...

1 Bu nedenle ben Pavlus, siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum.

2 Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur.

3 Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını doğrudan bana açıklayıp bildirdi.

4 Bu mektubu okuduğunuz zaman Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz.

5 Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmedi. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor.

6 Şöyle ki, diğer uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktırlar.

7 Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim.

8>9 Tüm kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini tüm insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi.

10 Öyle ki, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği, inanlılar topluluğu aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin.

11 Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu.

12 Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz.

13 Bunun için, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.

Mesih'in sevgisini bilmek

14>15 Bu nedenle, göklerde ve yeryüzünde her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz çökerim.

16>19 Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

20 Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.

21 O'na, inanlılar topluluğunda ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,