PHILIPPIANS
ФИЛИППИ
FİLİPİLİLER
1
 

1 Paul and Timothy, servants of Christ Jesus,

To all God’s holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons:

2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Thanksgiving and Prayer

3 I thank my God every time I remember you.

4 In all my prayers for all of you, I always pray with joy
5 because of your partnership in the gospel from the first day until now,

6 being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.

7 It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart and, whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God’s grace with me.

8 God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus.

9 And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight,

10 so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ,

11 filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ—to the glory and praise of God.

Paul’s Chains Advance the Gospel

12 Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel.

13 As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ.

14 And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear.

15 It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill.

16 The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel.

17 The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains.

18 But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this I rejoice.

Yes, and I will continue to rejoice,

19 for I know that through your prayers and God’s provision of the Spirit of Jesus Christ what has happened to me will turn out for my deliverance.

20 I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death.

21 For to me, to live is Christ and to die is gain.

22 If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know!

23 I am torn between the two: I desire to depart and be with Christ, which is better by far;

24 but it is more necessary for you that I remain in the body.

25 Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith,

26 so that through my being with you again your boasting in Christ Jesus will abound on account of me.

Life Worthy of the Gospel

27 Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel

28 without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved—and that by God.

29 For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for him,

30 since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. 

1 Сэ сы Паул. Сэррэ Тимофейрэ* Христос Исус тыфэлажьэ. Тимофей сигъусэу шъо, Тхьэм ицІыф лъапІэхэу Филиппи къалэм* дэсхэу, Исус Христос зыгу илъхэм, шъуичылыс иІэшъхьэтетхэмрэ* иІэпыІэгъухэмрэ* шъуигъусэхэу, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2 Тхьэу тя Тэ лъапІэрэ Зиусхьан Исус Христосрэ анэшІу къышъущарэфи, гупсэф къышъуарэт.

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Филиппи дэсхэм Тхьэм зэрафелъэІурэр  

3 Сыгу шъукъэкІ къэси, си Тхьэ щытхъу фэсэшІы.

4 Сыдигъуи шъо пстэуми пае Тхьэм сызелъэІукІэ, гушІуагъокІэ селъэІу,

5 сыда пІомэ, апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу джырэ нэсыфэ, къэбарышІум сэ фэсшІэгъэ Iофым шъуиІахь хэлъыгъэшъ ары.

6 Шъугухэм ащиублэгъэ Iофыр Исус Христос дунаим къызыкІожьыщт мафэм нэс Тхьэм зэрэригъэкъущтым сыщэгугъы.

7 Шъо пстэуми аущтэу сызэрышъоплъырэр тэрэз, сыда пІомэ, Іэхъулъэхъу къыстыралъхьагъэми, къэбарышІум пэуцухэрэм пэгъокІ ястыми, къэбарышІум ишъыпкъагъэ къэзгъэлъагъоми сыгу шъуилъ зэпыт, шъо пстэури сигъусэхэу Тхьэм ынэшІу къызщифэхэрэр.

8 Исус Христос ишІулъэгъу сыгу илъэу шІу шъузэрэслъэгъурэмкІэ Тхьэр сишыхьат.

9 Тхьэм сызэрелъэІурэр шІэныгъэмрэ зэхэшІыкІ пстэумрэ ягъусэу, шІулъэгъу нахьыбэ шъуиІэ зэпытыныр ары.

10 ЕтІанэ нахьышІур зыфэдэр зэхэшъушІыкІын шъулъэкІыщт, шъугухэри къабзэхэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, Христос дунаим къызыкІожьыщт мафэм нэс шъупсэущт.

11 Аущтэу шІугъэу шъыпкъэм къыхэкІырэр Исус Христос шъугухэм инэу къарилъхьащт, цІыфмэ Тхьэм щытхъушхо фашІыным, ежь агъэлъэпІэным пае.

Христос уфэлэжьэныр ары щыІэныгъэ шъыпкъэр

12 ШъушІэнэу сыфай, сшыхэр, къэбарышІу гъэІуным иІоф сэ къысэхъулІэгъэ Іофхэм яшІуагъэ зэрэрагъэкІыгъэр.

13 Аущтэу Кайсарым иунэшхо преторие икъэрэгъулхэмрэ адрэ цІыф пстэумрэ нафэ афэхъугъ, Христос сызэрэфэлажьэрэр ары Іэхъу-лъэхъур къызкІыстыралъхьагъэр.

14 Ащ нэмыкІэу, цІыфхэм Іэхъу-лъэхъу къызэрэстыралъхьагъэм пае, сшыхэу Зиусхьаныр зыгу илъхэм янахьыбэхэм агухэм зыкъаІэтызэ, мыщынэхэу Тхьэм игущыІэхэр нахь гушхокІэ агъэІухэу аублагъ.

15 Шъыпкъэ, шъугъонымрэ зэщыхьанымрэ агухэм арылъхэу, Христос икъэбар зыгъэІухэрэри щыІэх, ау нэмыкІ цІыфхэм агухэм шІугъэ зэрарылъым пае, Христос икъэбар агъэIу.

16 Апэрэхэм агухэм зэщыхьаныр арылъэу, гумыкъэбзагъэкІэ Христос икъэбар агъэІу. СиІэхъу-лъэхъу джыри нахь щэчыгъуае ашІын агу хэлъ.

17 Адрэхэм щIулъэгъу агухэм зэрарылъым пае, Христос икъэбар агъэІу. Христос икъэбарышІу пэуцухэрэм пэгъокІ ястыжьынэу Тхьэм сызэригъэнэфагъэр ашІэ.

18 Ар Іофэп. Аущтэуми нэмыкIыми, гухэлъ бзаджэкІи гухэлъышІукІи Христос икъэбар агъэІу хъумэ, сэгушІо. ЫкІи сыгушІо зэпытыщт,

19 сыда пІомэ, Тхьэм шъузэрелъэІурэм паий, Исус Христос ы Псэ ЛъапІэ ІэпыІэгъу къызэрэсфэхъурэм паий, мы къиным сыкъызэрэхэкІыжьыщтыр сэшІэшъ ары.

20 ЗыкІи сызтеукІытыхьан Іоф горэ щымыІэу, джыри сыдигъуи, сыпсауми, сылІэми, спкъыкІэ Христос гушхокІэ зэрэзгъэлъэпІэ зэпытыщтым сыкІэхъопсы ыкIи сыщэгугъы.

21 Сыда пІомэ, сэ щыІэныгъэ шъыпкъэу зыфасІорэр Христос сыфэлэжьэныр ары, сылІэми ишІуагъэ къысэкІыщт.

22 Ау мы пкъым сыщыпсэун фаемэ, шІугъэ къызхэкІырэ Іоф сшІэн слъэкІыщт. Ау а ІофитІум язэу къыхэсхыщтыр сшІэрэп.

23 А ІофитІумэ сырагъэзы. Мы дунаим сехыжьынышъ, Христос сыригъусэ сшІоигъу. Ар бэкІэ нахьышІу.

24 Ау мы пкъым сыкъыхэнэныр нахь шъуищыкІэгъэшху.

25 Ащ сыщыгугъэу, мыщ дэжьым сыкъызэрэнэжьыщтри, гушІуагъо игъусэу шъуишІошъхъуныгъэ нахь пытэ хъу зэпытыным пае, шъуадэжь сызэрэщыІэщтри сэшІэ.

26 Ащыгъум шъуадэжь сыкъызыкІожькІэ, Христос Исус къысфишІэгъэ Іофым лъэшэу шъущыгушІукІын шъулъэкІыщт.

27 ЗэкІэми анахьэу Христос ехьылІэгъэ къэбарышІум фэшъуашэу шъузекІу. Ащыгъум сыкъакІоу шъуслъэгъумэ е сыщымыІэу шъуикъэбар зэхэсхымэ, зыгу-зыпсэу гъогу занкІэм шъыпкъэу шъурыкІоу, шъузэгурыІоу, къэбарышІоу шъушІошъ хъурэм пае инэу шъузэдэлажьэу,

28 къышъупэуцухэрэм зыкІи шъузэращымыщынэрэри сшІэщт. Ахэр зэрэкІодыжьыщтхэри, шъо шъумыкІодэу шъукъызэрэнэжьыщтри шъуизекІуакІэ нафэу аригъэлъэгъущт. ШъумыкІодэу шъукъэзгъэнэжьыщтыр Тхьэр ары.

29 Сыда пІомэ, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэным имызакъоу, Христос паий къин шъущэчынэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ фит шъуишІыгъ.

30 Сэ бэнэным сыхэтэу зэрэшъулъэгъугъэм фэдэу, шъори джы шъухэт, джыри а бэнэным сызэрэхэтыр зэхэшъухыгъ.
...

1 Mesih İsa'nın kulları ben Pavlus ve Timoteyus'tan, Filipi'de bulunan gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam!

2 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

Şükran ve dua

3 Sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum.

4>5 İlk günden şimdiye dek Müjde'nin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum.

6 Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu, Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır.

7 Hepinizle ilgili olarak böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş olayım, ister Müjde'yi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız.

8 Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır.

9 Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle arttıkça artsın.

10>11 Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece, Tanrı'nın yüceliği ve övgüsü için, Mesih'in aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.

Müjde'nin yayılması

12 Kardeşler, şunu bilmenizi isterim: başıma gelenler daha çok Müjde'nin yayılmasına yaramıştır.

13 Sonuç olarak tüm saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi.

14 Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar.

15 Gerçi bazıları Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, bazıları ise iyi niyetle tanıtıyorlar.

16 Sonuncular, Müjde'yi savunmak için atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar.

17 Ötekiler ise Mesih'i temiz yürekle değil, tutukluluğumda bana sıkıntı çıkaracaklarını sanarak bencil tutkularla tanıtıyorlar.

18 Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister içtenlikle olsun, her durumda Mesih tanıtılmış oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de.

19 Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in Ruhunun yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.

20 Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de, Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum.

21 Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır.

22 Eğer bu dünyada yaşamaya devam edersem, yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum.

23 İki seçenek arasında kaldım. Bu dünyadan ayrılmayı ve Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum; bu çok daha iyidir.

24 Ama bu dünyada kalmam sizin için daha gereklidir.

25 Bundan emin olarak biliyorum ki, kalacağım. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim.

26 Öyle ki, tekrar yanınıza geldiğimde, Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilesiniz.

27>28 Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki, gelip sizi görsem de, uzakta kalsam da, sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, Müjde'de açıklanan inanç uğruna tek bir can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı duranlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlar için bir belirtidir - kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Ve bu Tanrı'nın işidir.

29>30 Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, ama daha önce bende gördüğünüz ve hâlâ sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısına sahip olarak Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi.

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,