2. THESSALONIANS
2. ФЕССАЛОНИКЭ
2. SELANİKLİLER
3
 

1 As for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you.

2 And pray that we may be delivered from wicked and evil people, for not everyone has faith.

3 But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.

4 We have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command.

5 May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.

Warning Against Idleness

6 In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you received from us.

7 For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you,

8 nor did we eat anyone’s food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you.

9 We did this, not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate.

10 For even when we were with you, we gave you this rule: “The one who is unwilling to work shall not eat.”

11 We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy; they are busybodies.

12 Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat.

13 And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good.

14 Take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them, in order that they may feel ashamed.

15 Yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believer.

Final Greetings

16 Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.

17 I, Paul, write this greeting in my own hand, which is the distinguishing mark in all my letters. This is how I write.

18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

AMEN

Тхьэм шъукъытфелъэІу

1 Аужыпкъэм, тшыхэр, шъуадэжь зэрэщыхъугъэм фэдэу, Зиусхьаным икъэбарышІу цІыфхэм тыдэкІи анэсынэуи, цІыфхэм а къэбарышІум щытхъу фашІынэуи Тхьэм шъуелъэІу.

2 ЦІыф бзэджэ-наджэхэм тащиухъумэнэу Тхьэм шъуелъэІу, сыда пІомэ, зэкІэ цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэп.

3 Ау Зиусхьаным ыIорэр къегъэшъыпкъэ. Ащ шъугухэр ыгъэпытэщт, шэйтанми шъущиухъумэщт.

4 Тиунашъохэр зэрэжъугъэцакІэхэрэмкІи зэрэжъугъэцэкІэщтхэмкІи Зиусхьаным тыкъышъущегъэгугъы.

5 Тхьэм ишІулъэгъурэ Христос итеубытагъэрэ Зиусхьаным шъугухэр аферэгъазэх.  

ШІошъхъуныгъэ зиІэхэр мылажьэхэ хъущтэп 

6 Тшыхэр, хэтрэ тшэу лэжьэныр зымыдэу, къышъуфэдгъэнэгъэ унашъохэм атемытым зыщышъудзыенэу ти Зиусхьан Исус Христос ыцІэкІэ унашъо къышъуфэтэшІы.

7 Шъор-шъорэу шъошІэ тилъэужхэм
шъузэрарыкІон фаер. Шъуадэжь  тызыщэІэм, тымылажьэу къыхэкIыгъэп.

8 ЗыдгъэхьакІэу зыми ихьалыгъуи  тшхыгъэп. Ау тыулэоу, лъэшэу тылажьэу,
шъуащыщэу зыми хьылъэ тыфэмыхъуным пае, чэщи мафи Іоф тшІэщтыгъ.

9 ЗышъодгъэхьакІэнэу фитыныгъэ  тимыІагъэп, ау тилъэужхэм шъуарыкІоным пае, шапхъэ  тышъуфэхъунэу тызэрэфэя-гъэр ары тызкІэлэжьагъэр.

10 Шъуадэжь тызыщэІэм,  мы унашъор къышъуфэтшІыгъ:
лэжьэнэу зымыдэрэр орэмышхэ.

11 Сыда пІомэ, шъуащыщхэу заулэмэ лэжьэнхэр амыдэу зэхэтхыгъэ. Ахэмэ Іоф зи ашІэрэп, ау яІоф зыхэмылъым пылъых.

12 Ащ фэдэ цІыфхэр самбырэу лэжьэнхэу, ежь яхьалыгъуи ашхынэу ти Зиусхьан Исус Христос ыцІэкІэ унашъо афэтэшІы ыкІи тялъэІу.

13 Шъо, тшыхэр, мыр шъотэІо, шъуемызэщэу шІушІэным шъупылъ.

14 ЦІыф горэ мы тхылъым итхэу шъуатІохэрэм ямыдэІумэ, а цІыфым гъунэ лъышъуф, жъугъэукІытэжьыным паи ащ гъусэ шъуфэмыхъу.

15 Ау шъуипыим фэдэу шъуемыплъ, шъушы фэдэу гурыжъугъаІу нахь.  

Аужырэ шІуфэс гущыІэхэр

16 ЗэкІэ гупсэфыр къытэзытырэ Зиусхьаным зэкІэмкІи сыдигъуи гупсэф къышъуерэт. Зиусхьаныр шъо пстэуми шъуерэгъус.

17 Сэ, Паул, сІэкІэ мы шІуфэс гущыІэхэр къышъуфэсэтхы. Мары зэрэстхырэр.

18 Ти Зиусхьан Исус Христос ынэшІу шъо пстэуми къышъущерэф.

Амин
....

Bizim için dua edin

1 Son olarak kardeşler, Rab'bin sözü, aranızda olduğu gibi, hızla yayılsın ve yüceltilsin diye bizim için dua edin.

2 Ahlaksız ve kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir.

3 Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.

4 Buyurduklarımızı yapmakta olduğunuza ve yapacağınıza dair Rab'de size güvenimiz vardır.

5 Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine ve Mesih'in sabrına yöneltsin.

Kendi emeğinizle geçinin

6 Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen tüm kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz.

7 Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik.

8 Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp didindik, gece gündüz çalıştık.

9 Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, size, izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık.

10 Hatta sizinle birlikteyken size şu buyruğu vermiştik: «Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin!»

11 Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış.

12 Böylelerine Rab İsa Mesih'in adına yalvarıyor ve şunu buyuruyoruz: sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler.

13 Sizler ise kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın.

14 Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa, onu mimleyin. Yaptıklarından utansın diye onunla ilişkinizi kesin.

15 Yine de onu düşman saymayın, bir kardeş olarak uyarın.

Son selamlar

16 Esenlik kaynağı olan Rab'bin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun.

17 Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu; böyle yazarım.

18 Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun.

AMİN

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,