1. TIMOTHY
1. ТИМОФЕЙ
1.TİMETEOS
3
 

Qualifications for Overseers and Deacons

1 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task.

2 Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach,

3 not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money.

4 He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect.

5 (If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God’s church?)

6 He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil.

7 He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil’s trap.

8 In the same way, deacons are to be worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain.

9 They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience.

10 They must first be tested; and then if there is nothing against them, let them serve as deacons.

11 In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers but temperate and trustworthy in everything.

12 A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well.

13 Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus.

Reasons for Paul’s Instructions

14 Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that,

15 if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth.

16 Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great:

He appeared in the flesh,
    was vindicated by the Spirit,
was seen by angels,
    was preached among the nations,
was believed on in the world,
    was taken up in glory.

Чылыс зэІукІэм иІэшъхьэтет ишэн зыфэдэн фаер  

1 Мы гущыІэхэр шъыпкъэх: чылыс зэІукІэм иІэшъхьэтет* хъунэу зыгорэм шІоигъомэ, Іофэу зыуж итыр Іоф дэгъу.

2 Іэшъхьэтетыр хэти зэригъэмысэн зыбгъодэмылъэу, зы шъуз нахь зимыІэу*, щэІэныгъи гулъыти зиІэу, хэбзэшІум тетэу, хьакІэхэр зыгъэлъапІэу, цІыфхэм шъыпкъагъэр язгъэшІэн зылъэкІырэ лIын фае.

3 Ащ нэмыкІэуи ешъуакІоу е лІы Іэлмэ хъущтэп, ау Іасэу, мыцІэцІалэу, мылъкум кІэмыхъопсэуи псэун фае.

4 Иунагъо дэгъоу зэрихьэу, ибынхэм лъытэныгъэ къызфаригъэшІэу, ыгъэІорышІэнхэ фае.

5 Сыда пІомэ, ежь иунагъо зезымыхьэшъурэр Тхьэм ичылыс зэІукІэ сыдэущтэу кІэлъыплъэшъуна?

6 Іэшъхьэтетыр шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъакІэхэм ащыщмэ хъущтэп. Армырмэ зышІошІыжьынышъ, шэйтаныр мысэ зэрэхъугъэм фэдэу, ари мысэ хъущт.

7 ЦІыфхэр ІаекІэ къытемыгущыІэнхэм, шэйтаным ихъытыу имыфэным пае, чылыс зэІукІэм щымыщхэри шыхьат дэгъу зыфэхъурэ лIын фае.  

Чылыс зэІукІэм иІэпыІэгъухэм яшэн зыфэдэн фаер

8 Ащ фэдэу чылыс зэІукІэм иІэпыІэгъухэри* лъытэныгъэ зифэшъуашэхэу, бзэгуитІу зыІумылъхэу, сэнэпсым емынэцІхэу, мылъкуми кІэмыхъопсырэ лІыхэу псэунхэ фае.

9 АгухэмкІи мыхъун зи зыдамышІэжьэу, шІошъхъуныгъэм ишъэф аІыгъын фае.

10 Ау ыпэрапшІэу яшъыпкъагъэ жъугъэунэфын фае. Ахэр зыми зэригъэмысэнхэ щымыІэмэ, ІэпыІэгъухэм ащыщ орэхъух.

11 Ащ фэдэу а ІэпыІэгъухэм яшъузхэри лъытэныгъэ зифэшъуашэхэу, нэмыкІ цІыфхэм ІаекІэ атемыгущыІэхэу, щэIагъэ зиІэхэу, лъэныкъо пстэумкІи узщыгугъышъун цIыфынхэ фае.

12 ІэпыІэгъур зы шъуз нахь зимыІэу, илъфыгъэхэмрэ иунагъорэ дэгъоу зезыхьэрэ лIын фае.

13 ІэпыІэгъухэу зиІоф дэгъоу зыгъэцэкІагъэхэм лъытэныгъэ агъоты, Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэу яІэм гушхокIэ тегущыІэнхэ алъэкІыщт.

Шъэфэу тишІошъхъуныгъэ хэлъыр

14 Бэ темышІэу уадэжь сыкъэкІонэу сыгугъэу, мы тхылъыр къыпфэсэтхы.

15 Сыкъэгужъомэ, Тхьэм иунагъо щыщхэр зэрэзекІонхэ фаер мы тхылъым уигъэшІэщт. Тхьэм иунагъо щыщхэр щыІэныгъэ зиІэ Тхьэм ичылыс зэІукІ ары. А чылыс зэІукІэр шъыпкъагъэр зытет пкъэури лъапсэри ары.

16 ШъыпкъэмкІэ, шъэфэу тишІошъхъуныгъэ хэлъыр* ины:

Тхьэр цІыфэу къэлъэгъуагъ.

Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ ащ ишъыпкъагъэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ.

МэлэІичхэм заригъэлъэгъугъ.

Ежь фэлажьэхэрэм ежь икъэбар хымэ лъэпкъхэм арагъэІугъ.

Дунаим тет цІыфхэм ежьыркІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъугъэ.

Щытхъушхо иІэу Тхьэм ар уашъом дихьыежьыгъ.
...

Topluluğun önderleri

1 İşte güvenilir bir söz: eğer bir kimse gözetmen olmaya hevesliyse, iyi bir görev arzu etmiş olur.

2 Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı.

3 Şarap düşkünü ve zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı.

4 Kendi evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir saygı göstermelerini sağlamalıdır.

5 Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı'nın topluluğunu nasıl güdebilir?

6 Gözetmen, yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde gurura kapılıp İblis'in uğradığı yargıya uğrayabilir.

7 Ayıplanacak bir duruma ve İblis'in tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır.

8 Aynı şekilde topluluğun görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı.

9 Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar.

10 Bunlar da önce sınansınlar; eleştirilecek bir yönleri yoksa, o zaman görev alsınlar.

11 Aynı şekilde görevli kadınlar iftiracı değil, ağırbaşlı, davranışlarında ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalıdırlar.

12 Görevliler, tek karılı, çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar.

13 Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinirler ve Mesih İsa'ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar.

Büyük sır

14>15 Yakında yanına gelmeyi ümit ediyorum. Ama gecikirsem, gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum.

16 Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür.

O, bedende göründü,
Ruh'ça doğrulandı,
meleklerce görüldü,
uluslara tanıtıldı,
dünyada O'na iman edildi,
yücelik içinde yukarı alındı.

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,