2. TIMOTHY
2. ТИМОФЕЙ
2. TİMETEOS
2
 

The Appeal Renewed

1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.

3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus.

4 No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer.

5 Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules.

6 The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops.

7 Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.

8 Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel,

9 for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained.

10 Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

11 Here is a trustworthy saying:

If we died with him,
    we will also live with him;
12 if we endure,
    we will also reign with him.
If we disown him,
    he will also disown us;
13 if we are faithless,
    he remains faithful,
    for he cannot disown himself.

Dealing With False Teachers

14 Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen.

15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.

16 Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly.

17 Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus,

18 who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some.

19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”

20 In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use.

21 Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.

22 Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.

23 Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels.

24 And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful.

25 Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth,

26 and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will. 

Исус Христос фэбанэрэ дзэлІышІу 

1 Арышъ, о, скъо, Христос Исусэу тыгухэм арылъым ынэшІу къызэрэпщифэрэмкІэ угу гъэпытэ.

2 Іофхэу шыхьат Іаджхэми апашъхьэ сэ къасІохэу зэхэпхыгъэхэр, узщыгугъышъун цІыфхэу нэмыкІхэм ахэр язгъэшІэн зылъэкІыщтхэм апшъэ илъхьэх.

3 Исус Христос идзэлІ дэгъу фэдэу къин къыздэщэч.

4 Дзэм емыпхыгъэ Іофхэм дзэлІым зыдаригъэхьыхырэп – дзэ пащэм ыгу къызэригъэІу шІоигъу.

5 Ащ фэдэу, зэпэчъэныгъэм ихабзэ тетэу мычъэрэм текІоныгъэм итандж къыратырэп.

6 Мэкъу-мэщышІэу зиІоф къин зышІэрэм лэжьыгъэу къахыжьыгъэм щыщэу иІахь апэу къыратын фае.

7 КъасІорэм егупшыс. Зиусхьаным Іоф пстэумкІи зэхэшІыкІ къыуитыщт.

8 Исус Христос угу игъэлъ; ар пачъыхьэ Даутэ къытекІыгъэ цІыфхэм ащыщыгъ, лІагъэхэми Тхьэм ар къахигъэтэджыкІыжьыгъ. Джары къэбарышІоу згъэІоу,

9 къин зыфэсщэчэу, бзэджашІэм фэдэу Іэхъу-лъэхъу къызкIыстыралъхьагъэр. Ау Тхьэм игущыІэхэм Іэхъу-лъэхъу атыралъхьан алъэкІыщтэп.

10 Ащ пае, Тхьэм къыхихыгъэ цІыфмэ сишІуагъэ язгъэкІыным пае, теубытагъэ схэлъэу къин пстэури сэщыІэ. Аущтэу Христос Исус ахэмэ агухэм зэрарылъым пае, ахэри мыкІодхэу къэнэжьыщтых, мыкІодыжьын щытхъушхуи яІэ хъущт.

11 Мы гущыІэхэр шъыпкъэх: Xристос тыригъусэу тылІагъэмэ, тыригъусэуи тыщыІэщт.

12 Теубытагъэ тиIэу къиныр тщыІэмэ,              Ежь тыригъусэу тетыгъо тиІэщт. «Ежь игъогу рыкІохэрэм тащыщэп» тІомэ, ежьыми «Ахэр сигъогу рыкІохэрэм ащыщхэп» къытфэгъэхьыгъэу къыІожьыщт.        

13 Шъыпкъагъэ тимыІэми, Ежь шъыпкъагъэ иІэ зэпытыщт, сыда пІомэ, ежь зигъэпцІэжьын ылъэкІыщтэп.  

ЦІыфэу Тхьэм ыгу зэІурэр

14 А Іофхэр агу игъэлъых. ГущыІэхэм яхьылІагъэу зэмынэкъокъунхэу Зиусхьаным ыпашъхьэ лъэшэу щагурыгъаІу. Ащ фэдэ зэнэкъокъум ишІуагъэ къакІорэп, ащ едэІухэрэм иягъэ арегъэкІы нахь.

15 Тхьэм зишъыпкъагъэ ыгъэунэфыгъэ цІыфэу, Іофэу ышІагъэм теукІытыхьажьыныр зимыщыкІагъэу, шъыпкъагъэм игущыІэхэр тэрэзэу цІыфмэ язгъашІэу Тхьэм дэжькІэ узэрэпсэущтым ыуж ит.

16 Тхьэм ишIолIыкI зыхэмылъ гущыІэ мыщыухэм защыдзый; сыда пІомэ, ащ фэдэхэм апылъхэм Тхьэм нахь пэчыжьэ зашІ зэпыт.

17 Уз Iаем* фэдэу Іофхэу ахэмэ цІыфхэр зыфагъасэхэрэр анахьыбэмэ анэсыщтых. Именейрэ* Филитрэ а цІыфхэм ащыщых.

18 ИтІур шъыпкъагъэм игъогу текІыгъэх, тэ, шІошъхъуныгъэ зиІэхэр, лІагъэхэм тыкъахэтэджыкІыжьыгъэу аІозэ, цІыф заулэмэ яшІошъхъуныгъэ агъэкІоды.

19 Ау Тхьэм ыгъэуцугъэ лъэпсэ пытэр щыІэ зэпытыщт. Мыхъурым фэдэу моущтэу ащ тедзагъ: «Зиусхьаным ежь ицІыфхэр ешІэх» ыкIи «Хэти Зиусхьаным ыцІэ зыдэрэм ыкІыб бзэджагъэм игъогу ферэгъаз».

20 Унэшхо горэм дышъэмрэ тыжьынымрэ ахэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэм ямызакъоу, пхъэмрэ етІагъомрэ ахэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэри итых. Хьакъу-шыкъу шІу дэдэхэр ахэтых, къызэрыкІо хьакъушыкъухэри ары.

21 Зыгорэм ыгу ыгъэкъэбзэжьэу, мы Іоф бзаджэхэм защидзыемэ, хьакъу-шыкъу шІу дэдэм фэдэ хъущт. Зиусхьаным зыритыгъэу, ишІуагъэ Зиусхьаными ригъэкІэу, а цІыфыр шІушІэгъэ пстэуми афэхьазыр хъущт.

22 Ау ныбжьыкІагъэм ихъопсэ Іаехэм защыдзый. ГукъэбзагъэкІэ Зиусхьаным елъэІухэрэм урягъусэу шъыпкъагъэмрэ шІошъхъуныгъэмрэ, шІулъэгъумрэ гупсэфымрэ ауж ит.

23 Ау пкІэ зимыІэхэу, шІэныгъэ зыхэмылъ зэнэкъокъухэм защыдзый, зэщыхьаныр къызэрахэкІырэр ошІэшъ.

24 Зиусхьаным фэлэжьэрэ цІыфыр зэщыхьаным пылъ хъущтэп. Ау цІыф пстэуми шІу ыгу афилъэу, цІыфхэм шъыпкъэр язгъэшІэн зылъэкІэу, зызымыгъэгусэрэ цІыфын фае.

25 Ежь къыпэуцухэрэм гушъэбагъэкІэ агуригъэІон фае. Шъыпкъэр ашІэным пае, Тхьэм ахэри кІигъэгъожьынхэкІи мэхъу.

26 Aущтэу хъумэ, зыфаер аригъэшІэнэу шэйтаным зиубытхэрэ ужым, ащ ихъытыу икІыжьыщтых.
...

Sıkıntıya göğüs ger

1 Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen.

2 Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.

3 Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

4 Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır.

5 Spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa, zafer tacını giyemez.

6 Emek veren çiftçi, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır.

7 Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.

8 Yaydığım müjdede açıklandığı gibi, Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla.

9 Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir.

10 Bu nedenle, seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

11 Şu söz güvenilirdir:

«Eğer O'nunla birlikte öldüysek,
O'nunla birlikte yaşayacağız.

12 Eğer dayanırsak,
O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz.
Eğer O'nu inkâr edersek,
O da bizi inkâr edecek.

13 Biz sadık kalmasak da,
O sadık kalacak.
Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.»

Alnı ak bir işçi

14 Bu konuları imanlılara hatırlat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka hiçbir yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar.

15 Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

16 Bayağı ve boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.

17 Sözleri kangren gibi yayılacak. İmeneyus ve Filitus bunlardandır.

18 Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar.

19 Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel, «Rab kendine ait olanları bilir» ve «Rab'bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun» sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.

20 Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil, tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır.

21 Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır.

22 Gençlik tutkularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş.

23 Saçma ve cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin.

24 Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı.

25 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar.

26 Böylelikle ayılabilirler ve isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis'in tuzağından kurtulabilirler.

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,