TITUS
ТИТ
TITUS
1
 

1 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness—

2 in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time,

3 and which now at his appointed season he has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior,

4 To Titus, my true son in our common faith:

Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior.

Appointing Elders Who Love What Is Good

5 The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint[ elders in every town, as I directed you.

6 An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient.

7 Since an overseer manages God’s household, he must be blameless—not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain.

8 Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined.

9 He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.

Rebuking Those Who Fail to Do Good

10 For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group.

11 They must be silenced, because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach—and that for the sake of dishonest gain.

12 One of Crete’s own prophets has said it: “Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons.”

13 This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in the faith

14 and will pay no attention to Jewish myths or to the merely human commands of those who reject the truth.

15 To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted.

16 They claim to know God, but by their actions they deny him. They are detestable, disobedient and unfit for doing anything good.

1 Сэ сы Паул, Тхьэм сыфэлажьэ, Исус Христос сыриапостол. Апостол сызкIэхъугъэр Тхьэм къыхихыгъэ цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэ згъэхъунэуи, Тхьэм игъогу ехьылІэгъэ шъыпкъэр язгъэшІэнэуи ары.

2 Аущтэу мыкІодыжьын щыІэныгъэ зэрагъотыщтым щыгугъыхэу, пэплъэщтых. А мыкІодыжьын щыІэныгъэр цІыфхэм аритынэу шъыпкъагъэ зиІэ Тхьэм лъэхъанхэм апэ цІыфхэр къыгъэгугъагъэх.

3 КъэбарышІоу згъэІурэмкІэ Тхьэм икъэбар игъо дэдэм нафэ ышІыгъ. ТымыкІодэу тыкъэзгъэнэжьырэ Тхьэм а къэбарышІур спшъэ къырилъхьи, згъэІунэу унашъо къысфишІыгъ.

4 O, Тит*, мы тхылъыр къыпфэсэтхы. А зы шІошъхъуныгъэр зэрэтиІэм пае, сэ скъо шъыпкъэм фэдэ ухъугъ. Тхьэу Ты лъапІэмрэ Зиусхьан Исус Христосэу тымыкІодэу тыкъэзгъэнэжьырэмрэ анэшІу къыпщарэфи, гупсэф къыуарэт.  

Чылыс зэІукІэм фэлэжьэрэ тхьэматэхэм яшэн зыфэдэн фаер

5 Крит хыгъэхъунэм укъызкIэзгъэнагъэр Іофхэу къэнагъэхэр ыкIэм нэбгъэсынхэуи сэ унашъо къызэрэпфэсшІыгъэм фэдэу, тыдрэ къали нахьыжъхэр чылыс зэІукІэхэм афэбгъэнэфэнхэуи ары.

6 Нахьыжъыр зыми зэригъэмысэн зыбгъодэмылъэу, зы шъуз нахь зимыІэ лIын* фае. Илъфыгъэхэми шІошъхъуныгъэ яІэн фае. Ахэр мыхъо-мышІэ псэукІэмкІи мыдэІоныгъэмкІи мысэхэу хъухэ хъущтэп.

7 Тхьэм иІоф чылыс зэІукІэм иІэшъхьэтет* ыпшъэ зэрилъым пае, зыми зэригъэмысэн зыбгъодэмылъ лІын фае: къаигъэу, псынкІэу губжырэр хъущтэп, ешъуакІоуи, лІы Іэлэуи, мылъкум кІэхъопсэуи щыт хъущтэп.

8 Ау хьакІэхэр зыгъэлъапІэу, шІур шІу зылъэгъоу, гулъытэ зиІэу, зафэу, гукъэбзагъэ зиІэу, щэІагъэ зиІэ лІын фае.

9 ЕтІанэ Іоф шъыпкъэхэу шъодгъэшІагъэхэм пытэу атетын фае. Аущтэу тишІошъхъуныгъэ тызфигъэсэрэ Іофхэу тызщыгугъушъущтхэмкIэ цІыфхэр ыгъэгушхонхэ ылъэкІыщт, а Іофхэм апэуцухэрэми агуригъэІон ылъэкІыщт.

10 Сыда пІомэ, цІыф мыдаІоу бэ щыІэр, зэкІэми апэу сунэт ашІыгъэхэм ащыщхэр ары. ПкІэ зимыІэ гущыІэхэр къаІо зэпыт, нэмыкІ цІыфхэри дахьыхых.

11 Ахэмэ ажэ ябгъэубытын фае, сыда пIомэ, емыкІу шІыкІэкІэ ахъщэ къагъэхъэным пае, цІыфхэр зыфамыгъэсэпхъэ Іофхэм афагъасэхэзэ, унагъохэр зэрэунагъохэу агъэунэхъух.

12 Ахэмэ ащыщэу тхакІо горэм* къыІуагъ: «Крит цІыфхэм пцІы аус зэпыт, хьэкІэ-къокІэ бзаджэхэм афэдэх, фэмыфых, бэшхых».

13 А тхакІом ишыхьат шъыпкъэ. Арышъ, пхъашэу агурыгъаІу, зишІуагъэ къакІорэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъуным паий,

14 джуртхэм ятхыдэжъхэми,            шъыпкъэм зыкІыб фэзгъэзагъэхэм яунашъохэми анаІэ тырамыдзэнэу.

15 Зыгу къабзэхэм адэжькІэ зэкІэ къабзэ мэхъу, ау зыгу мыкъабзэхэм адэжькІи, ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм адэжькІи къабзэ зи щыІэп. Яакъыли зэщыкъуагъэ. Агухэми шІури ери зэхадзыжьын алъэкІырэп.

16 Тхьэр ашІэу аІо, ары шъхьакІэ Іофхэу ашІэхэрэмкІэ Тхьэр зэрамышІэрэр нафэу къагъэлъагъо. Ахэр гущыкІыгъо цІыфых, мыдаІох, зыкІи яшІуагъэ къакІорэп.
...

1 Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri ve Tanrı yoluna uygun olan gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam!

2 Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam ümidine dayanmaktadır.

3 Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet edilen bildiride Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır.

4 Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a, Baba Tanrı'dan ve Kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun.

Titus'un Girit'teki görevi

5 Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım.

6 İhtiyar seçilecek kişi, eleştirilecek yönü olmayan, tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı.

7 Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı.

8 Tersine, konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak ve kendini denetleyebilen biri olmalı.

9 Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalıdır.

10 Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır.

11 Onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna, öğretmemeleri gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkmaktadırlar.

12 Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir: «Giritliler hep yalancı, azgın canavarlar, tembel oburlardır.»

13>14 Bu tanıklık doğrudur. Bu nedenle, Yahudi efsanelerine ve gerçek yoldan sapan kişilerin buyruklarına kulak vermemeleri, sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar.

15 Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir, ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların hem zihinleri, hem de vicdanları kirlenmiştir.

16 Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer, ama eylemleriyle O'nu inkâr ederler. Söz dinlemeyen, hiçbir iyi işe yaramayan iğrenç kişilerdir.

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,