TITUS
ТИТ
TITUS
3
 

Saved in Order to Do Good

1 Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good,

2 to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone.

3 At one time we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another.

4 But when the kindness and love of God our Savior appeared,

5 he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit,

6 whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior,

7 so that, having been justified by his grace, we might become heirs having the hope of eternal life.

8 This is a trustworthy saying. And I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone.

9 But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless.

10 Warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them.

11 You may be sure that such people are warped and sinful; they are self-condemned.

Final Remarks

12 As soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there.

13 Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos on their way and see that they have everything they need.

14 Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives.

15 Everyone with me sends you greetings. Greet those who love us in the faith.

Grace be with you all.

AMEN

ШІу зэрэпшІэным пылъ

1 ЦІыфхэм агу къэгъэкIыжь Іэшъхьэтетхэмрэ тетыгъо зиІэхэмрэ афэІорышІэнхэуи, ядэІунхэуи, сыд фэдэ шІушІэным фэхьазырынхэуи.

2 Ащ нэмыкІэу агу къэгъэкIыжь зыми ІаекІэ темыгущыІэнхэуи, мыцIэцIэлэнхэуи,
ІэсагъэкІи гушъэбагъэкІи зэкІэ цІыфхэм афыщытынхэуи.

3 Сыда пІомэ, тэри зэхэшІыкІ тимыІэу, Тхьэм темыдэІоу тыпсэущтыгъ.
Тыгъощэгъагъ, тыгухэр зыкІэхъопсыщтыгъэу, тызгъатхъэщтыгъэ Іоф мыхъо-мышІэ зэмылІэужыгъохэм тыряпщылІыщтыгъ. Бзэджагъэрэ
шъугъорэкIэ тыпсэущтыгъ, гущыкIыгъоу тыщытыгъ, тэзэрэуджэгъущтыгъ.

4 Ау тымыкІодэу тыкъэзгъэнэжьырэ Тхьэм ишІугъэрэ шIулъэгъоу цІыфхэм
афыриІэмрэ къызытфегъэнафэм,

5 тымыкІодэу тыкъыгъэнэжьыгъ.
Шъыпкъагъэ зиІэ Іофхэу тэ тшІагъэхэм яІоф ащ хэлъыгъэп. Тхьэм гукIэгъу зэриІэр ары тымыкІодэу тыкъызкІигъэнэжьыгъэр. Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ тыгухэр къызэригъэкъэбзэ-жьыгъэмкІэ икІэрыкІэу тыкъалъфыжьыгъэу
тигъэхъугъ, тыгухэм арылъхэри зэрихъокІыгъэх.

6 ТымыкІодэу тыкъэзгъэнэжьырэ Исус Христос Тхьэм иунашъокІэ Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ икъоу тыгухэм къарилъхьагъ.

7 ТымыкІодэу Тхьэм тыкъызкIигъэнэжьыгъэр ынэшІу щыфэныгъэкІэ ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу тилъытагъэу, мыкІодыжьын щыІэныгъэу тызщыгугъэу, тызпаплъэрэр тиІахьышІоу къытлъыIэсыныр ары.

8 А гущыІэхэр шъыпкъэх. ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр шІушІэным пылъынхэм пае, а Іофхэм унаІэ бэу атебгъэтынэу сыфай. А Іофхэр дэгъух, яшІуагъэ цІыфхэм якІы.

9 ПкІэ зимыІэ зэнэкъокъум, унэгъо лъэпкъ зэтекІхэм, Тэурат хабзэм ехьылІэгъэ зэмызэгъыным, зэщыхьаным защыдзый, сыда пІомэ, ащ фэдэ Іофхэм яшІуагъэ зи къакІорэп, пкІи яІэп.

10 ШъузэгурызымыгъаІорэ цІыфым зэ, тІо еушъый, къыомыдэІумэ, зыщыдзый.

11 А цІыфыр зэщыкъуагъэу, зэрэпсэкІодышІэ цІыфыр ошІэ. Ежь ышъхьэкІэ зигъэмысэжьыгъ.  

Аужырэ гущыІэхэр

12 Артемасрэ Тихикрэ* уадэжь къызызгъакІохэкІэ, садэжь, Никопол къалэм*, псынкІэу укъызэрэкІоным пылъ. КІымафэр ащ щызгъэкІон сыгу хэлъ.

13 Очыл Зинэрэ Аполлосрэ* ягъогу зытехьэхэкІэ, щыкІагъэ зи ямыІэу гъогумкІэ ІэпыІэгъу афэхъу.

14 ТицІыфхэм шІу зэрашІэщтым пылъынхэу зэрарэгъашІ, щыкІэгъэшхо зиІэхэм ІэпыІэгъу афэхъунхэм пае. ЯшІуагъэ къэмыкІоу къэрэмынэх.

15 Сигъусэ пстэуми шІуфэс къыуахыжьы. ШІошъхъуныгъэ зиІэхэу шІу тызылъэгъухэрэм аІапэхэр сфэубытыжь.

Тхьэм ынэшІу шъо зэкІэми къышъущерэф.

Амин
...

Doğru olanı yapmak

1 İmanlılara, yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini hatırlat.

2 Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal olsunlar. Tüm insanlara her zaman yumuşak davransınlar.

3 Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, aldanan, çeşitli arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik.

4>6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

7 Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

8 Bu söz güvenilirdir. Tanrı'ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar, insanlar için iyi ve yararlıdır.

9 Akılsızca tartışmalar ve soyağacı didişmelerinden, Kutsal Yasa ile ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir.

10 Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes.

11 Böyle bir kişinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiştir.

Son istekler ve selamlar

12 Ben Artemas'ı ya da Tihikus'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim.

13 Hukukçu Zenas'ı ve Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et.

14 Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar.

15 Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle.
Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun
.

AMİN

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,