HEBREWS
ЕВРЕЙ
İBRANİLER
2
 

Warning to Pay Attention

1 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away.

2 For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment,

3 how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him.

4 God also testified to it by signs, wonders and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will.

Jesus Made Fully Human

5 It is not to angels that he has subjected the world to come, about which we are speaking.

6 But there is a place where someone has testified:

“What is mankind that you are mindful of them,
    a son of man that you care for him?

7 You made them a little lower than the angels;
    you crowned them with glory and honor

8     and put everything under their feet.”

In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present we do not see everything subject to them.

9 But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone.

10 In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered.

11 Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters.

12 He says,

“I will declare your name to my brothers and sisters;
    in the assembly I will sing your praises.”

13 And again,

“I will put my trust in him.”

And again he says,

“Here am I, and the children God has given me.”

14 Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might break the power of him who holds the power of death—that is, the devil—

15 and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death.

16 For surely it is not angels he helps, but Abraham’s descendants.

17 For this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people.

18 Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted.

ТымыкІодэу Тхьэм тыкъызэригъэнэжьырэм  икъэбарышІу лъапІэ

1 Аущтэу зэрэщытым фэшІ Тхьэм игъогу тытемыкІыным пае, гущыІэхэу зэхэтхыгъэхэм лъэшэу тынаІэ атедгъэтын фае.

2 Сыда пІомэ, гущыІэхэу мэлэІичхэм къагъэІугъэхэм* уащыгугъынхэу къычІэкІыгъэх, хэти а гущыІэхэм атекІыгъэми е ямыдэІугъэми, Тхьэм ифэшъуашэ ригъэпщыныжьыгъ.

3 Арышъ, тымыкІодэу Тхьэм тыкъызэригъэнэжьырэм икъэбарышІу лъапІэ тимыгъапэмэ, тэри къыттефэрэр Тхьэм зэрэтигъэпщыныжьыщтым сыдэущтэу тыІэкІэкІыщта? Ежь Зиусхьаныр ары ыпэрапшІэу а къэбарыр къытэзгъэІугъэр, ащ къыІуагъэхэр зэхэзыхыгъэхэми а къэбарыр къытфагъэшъыпкъэжьыгъ.

4 Тхьэри нэшэнэ гъэшІэгъонхэмкІи, Іофышхо гъэшІэгъонхэмкІи, лъэкІ зыхэлъ Іофышхо зэтефыгъэхэмкІи а къэбарышІум шыхьат фэхъугъ. Ащ нэмыкІэу Тхьэр зэрэшIоигъом тетэу, ежь ы Псэ ЛъапІэкІэ Іоф зэфэшъхьафхэр ашІэнхэу цІыфхэм лъэкІхэр афигощыгъэх.

Христос ары пащэ къытфэхъоу, тымыкІодэу тыкъэзгъэнэжьырэр  

5 КъэкІощт дунаеу джы зигугъу тшІырэр Тхьэм зыІэ къырилъхьагъэхэр мэлэІичхэр арэп.

6 Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу, чІыпІэ горэм зыгорэм моущтэу къыщиушыхьатыгъ*:  «О Тхьэ, сыда цІыфыр зилIэужыгъор,  уегупшысэнэу о ащ, цІыфлъэпкъым ыкъуи,  о ащ укІэлъыплъэнэу?

7 ТIэкIурэ* мэлэІичхэм анахьи нахь бгъэцIыкIугъ; Фэбгъэшъощагъэх щытхъушхорэ лъытэныгъэшхорэ.

8 ЩыIэ пстэури ылъэгу чІэгъ чІэбгъэуцуагъ». Тхьэм зэкІэри цІыфым ылъэгу чІэгъ зычІегъэуцом, ащ ылъэгу чІэгъ чІэмытэу зи къыгъэнагъэп. Ау джы пстэури цІыфым ылъэгу чІэгъ чІэтэу тлъэгъурэп.

9 Ау Исус къин ыщэчэу зэрэлІагъэм пае, Тхьэм ащ щытхъушхорэ лъытэныгъэшхорэ зэрэфигъэшъошагъэхэр тэлъэгъу. Сыда пІомэ, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ Исус цІыф пстэуми ачІыпІэкІэ лІэным пае, Тхьэм ар тІэкІурэ мэлэІичхэм анахьи нахь ыгъэцІыкІугъ. 

10 ЦІыфыбэ ибынхэ хъуным ыкІи щытхъушхомкІэ Іахь къалъыIэсыным пае, Тхьэу зэкІэри къэзгъэхъугъэу, зэкІэри зыфыщыІэм Исус къинэу ыщэчыгъэмкІэ ифэшъошэ тетыгъор иІэу зэригъэхъугъэр къекІущтыгъ. Сыда пІомэ, цІыфхэр мыкІодхэу къызэригъэнэжьырэ гъогум тезгъахьэхэу, пащэ афэхъурэр Исус ары.

11 Сыда пІомэ, Исусэу цІыфхэм агухэр зыгъэкъэбзэжьырэмрэ цІыфхэу зыгу къабзэ хъухэрэмрэ а зы Ты лъапІэм ибыных. Ащ пае, Исус темыукІытыхьэу ахэмэ ышыхэкІэ яджэ.

12 Ащ Тхьэм моущтэу риІуагъ*:  «Сэ сшыхэм уикъэбар язгъэшІэщт.  УицІыфхэм язэІукІи сыхэтэу сэ щытхъушхо  о къыпфэсшІыщт». 

13 Моущтэуи къыІуагъ*:  «Тхьэм сыщыгугъыщт». ЕтІани къыІуагъ: «Мары, сэррэ Тхьэм къыситыгъэ бынхэмрэ».  

14 А бынхэр лымрэ лъымрэ къахэкІыгъэ цІыфых. Арышъ, Исуси лымрэ лъымрэ къахэкІыгъэ цІыф хъугъэ, илІэныгъэкІэ шэйтанэу лІэныгъэм тетыгъо фызиІэр ыгъэкІодыным паий,

15 лІэныгъэм зэрэщыщынагъэхэм фэшІ, щыІэфэхэ шэйтаным ипщылІхэу щыІагъэхэр шъхьафит ышІынхэм паий.

16 Сыда пІомэ, Исус зыдэІэпыІэхэрэр мэлэІичхэр арэп, Ибрахьимэ къытекІыгъэ цІыфхэр* ары нахь.

17 Арышъ, Тхьэм фэлажьэрэ дин пэщэшхоу гукІэгъу зиІэу, Тхьэм фэшъыпкъэу хъуным пае, ышхэм сыд щыщымкІи афэдэу хъун фэягъ, цІыфмэ япсэкІодхэр атырихынхэм пае.

18 Исус псэкIод ригъэшIэным шэйтаныр зыпэлъым, къин Исус ылъэгъугъэшъ, псэкIод аригъэшIэнэу шэйтаныр зыуж ит цIыфхэм ежьыри адэIэпыIэн ылъэкIыщт.
...

Dikkatli olalım

1 Bu nedenle işittiklerimize daha çok bağlanmalıyız. Öyle ki, bunlardan uzağa sürüklenmeyelim.

2>3 Çünkü melekler aracılığıyla bildirilmiş olan söz geçerli olduysa, her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı.

4 Tanrı da buna belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteğine göre dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla tanıklık etti.

İzleyicileriyle özdeşleşen İsa

5 Tanrı, sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı.

6 Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir:

«Ya Rab, insan nedir ki, onu anasın,
ya da insanoğlu nedir ki,
ona ilgi gösteresin?

7 Onu meleklerden biraz aşağı kıldın.
Yücelik ve onur tacını ona giydirip
ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin.

8 Her şeyi onun ayakları altına sererek
ona bağımlı kıldın.»

Tanrı, her şeyi insana bağımlı kılmakla, insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki, her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz.

9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.

10 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu.

11 Çünkü kutsal kılanla kutsal kılınanların hepsi aynı Baba'dandır. Bu nedenle İsa onlara «kardeş» demekten utanmıyor.

12 «Senin adını kardeşlerime ilan edeceğim,
topluluğun ortasında
seni ilahilerle yücelteceğim» diyor.

13 Yine,

«Ben O'na güveneceğim»

ve yine,

«İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar» diyor.

14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.

15 Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.

16 Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor.

17 Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin.

18 Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,