HEBREWS
ЕВРЕЙ
İBRANİLER
4
 

A Sabbath-Rest for the People of God

1 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it.

2 For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed.

3 Now we who have believed enter that rest, just as God has said,

“So I declared on oath in my anger,
    ‘They shall never enter my rest.’”

And yet his works have been finished since the creation of the world.

4 For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “On the seventh day God rested from all his works.”

5 And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.”

6 Therefore since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience,

7 God again set a certain day, calling it “Today.” This he did when a long time later he spoke through David, as in the passage already quoted:

“Today, if you hear his voice,
    do not harden your hearts.”

8 For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day.

9 There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God;

10 for anyone who enters God’s rest also rests from their works, just as God did from his.

11 Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience.

12 For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.

13 Nothing in all creation is hidden from God’s sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

Jesus the Great High Priest

14 Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.

15 For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin.

16 Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.

1 Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ тызэрихьанымкІэ тыкъызэригъэгугъэгъэ Іофыр джыри зытетыгъэм тетышъ, шъуащыщэу зыгорэ ащ имыхьагъэу къычІэмыкІыным пае, шъузфэсакъыжь.

2 А зыгъэпсэфыпІэм икъэбар ахэмэ зэранэсыгъэм фэдэу, тэри къытэнэсыгъ. Ау ахэмэ къэбарышІоу зэхахыгъэм ишІуагъэ къякІыгъэп, сыда пІомэ, а къэбарышІур зызэхахым, ашІошъ хъугъэп.

3 Ау тэ, шІошъхъуныгъэ зиІэ хъугъэхэр, ары Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ ихьащтхэр, Тхьэм къызэриІуагъэм фэдэу*, «Сэ губжым сыхэтэу гущыIэ пытэкIэ сIуагъэ: 'Ахэр сизыгъэпсэфыпІэ къизгъэхьащтхэп'. Тхьэм дунаир къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу иІофхэр ыухыгъагъэхэми, аущтэу ыІуагъ.

4 Сыда пІомэ, яблэнэрэ мафэм ехьылІагъэу Тхьэм къызэриІорэр игущыІэ тхыгъэхэм арытэу чІыпІэ горэм хэт*: «Тхьэм иІоф пстэури ыухыгъэу, яблэнэрэ мафэм зигъэпсэфыжьыгъ».

5 А чІыпІэм дэжь Тхьэм къызэриІорэри ит*: «Сэ ахэр сизыгъэпсэфыпІэ къизгъэхьащ-тхэп».

6 Аущтэу Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ ихьанхэу цІыф заулэ джыри щыІ. Ау цІыфхэу пасэм а зыгъэпсэфыпІэм икъэбар зынэсыгъэхэр Тхьэм едэІунхэу зэрамыдагъэм пае, изыгъэпсэфыпІэ ихьагъэхэп.А чІыпІэм дэжь Тхьэм къызэриІорэри ит*: «Сэ ахэр сизыгъэпсэфыпІэ къизгъэхьащтхэп». зэрамыдагъэм пае, изыгъэпсэфыпІэ ихьагъэхэп.

7 Аущтэу зэрэхъугъэм пае, ащ нэуж бэ тешІагъэу, Тхьэм мы гущыІэхэр пегъымбар Даутэ ыгу къырилъхьэхи, къызырегъаІом, нэмыкІ мафэу «Непэ» зыфиІуагъэр къыгъэнэфагъ, ыпэкІэ зэрэтІуагъэм фэдэу*,

«Непэ Тхьэм ымакъэ зэхэшъухымэ,  шъугухэр гуркъэхэу щышъумыгъэтых».  

8 Сыда пІомэ, Нун ыкъо Ехьошуа Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ ахэр ригъэхьагъэхэмэ, Тхьэм нэмыкІ мафэу «Непэ» зыфиІуагъэм икъэбар къыІощтыгъэп.

9 Арышъ, Тхьэм яблэнэрэ мафэм зызэригъэпсэфыжьыгъэм фэдэу, Тхьэм ицІыфхэри ежь изыгъэпсэфыпІэ джыри ихьащтых;

10 сыда пІомэ, хэт щыщи Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ ихьэрэм иІоф ыухыгъэу зегъэпсэфыжьы, Тхьэм иІофхэр ыухыгъэхэу зызэригъэпсэфыжьыгъэм фэдэу.

11 Арышъ, а зыгъэпсэфыпІэм тызэрихьащтым ыуж тижъугъэт. Тятэжъхэр Тхьэм едэІунхэу зэрамыдагъэм фэдэу, тэ тщыщэу зыгорэ Тхьэм емыдэІоу орэмыхъу. Армырмэ, Тхьэм изыгъэпсэфыпІэ тихьащтэп.

12 Тхьэм игущыІэхэм щыІэныгъэшхорэ лъэкІышхорэ ахэлъ. Ахэр бгъуитІуцэ чэтэ чаным нахьи нахь чаных. Псэри, гури, къупшъхьэри, куцІыри зэхадзыжьынхэу цІыфым икуупІэ нэс пхырэкІых. Ціыфым игупшысэхэри игухэлъхэри зэхафых.

13 Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэуми ащыщэу зи ежь ыпашъхьэ гъэбылъыгъэу щыІэп. Тхьэм ынэхэм апашъхьэ Іоф пстэури шъхьэихыгъэу ыкІи нафэу щытых. Ежьыр ары пэгъокІыр зэттыщтыр.  

Дин пэщэшхо къытфэхъугъэр Исус ары

14 Арышъ, уашъом дэкІоежьыгъэу, Исусэу Тхьэм ы Къо дин пэщэшхоу тиІэшъ, шІошъхъуныгъэу тиІэм тыфэшъыпкъэу тыжъугъэзекІу.

15 Сыда пІомэ, дин пэщэшхоу тиІэр лъэкІ зэрэтимыІэр зыгурыІон зымылъэкІырэ дин
пэщэшхоп. Шэйтаным псэкІод тигъэшІэнэу зэрэпылъым фэдэу, лъэныкъо
пстэумкІи тидин пэщэшхуи псэкІод ригъэшІэнэу пылъыгъ, ау псэкІод зи
ригъэшІэшъугъэп.

16 Арышъ, ІэпыІэгъу тищыкІагъэ зыхъукІэ, Тхьэм гукІэгъу
къытфишІынэу, ынэшІу къытщифэнэу, гукІэгъу зиІэ Тхьэм итІысыпІэ
лъапІэ гушхоныгъэ тиІэу тыІужъугъахь.

...

Tanrı'nın huzur diyarı

1 Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hâlâ geçerliyken, herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım.

2 Çünkü biz de onlar gibi iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanlabirleştirmediklerinden dolayı, bunun kendilerine bir yararı olmadı.

3 Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir:

«Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi,
onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.»

Oysa Tanrı, dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır.

4 Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir:

«Tanrı yedinci gün bütün işlerinden dinlendi.»

5 Bu konuda yine diyor ki,

«Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.»

6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.

7 Bundan dolayı Tanrı, uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla, `bugün' diyerek yine bir gün belirliyor. Nitekim daha önce,

«Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz,
yüreklerinizi nasırlaştırmayın»

denilmiştir.

8 Eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi.

9 İşte böylece, Tanrı'nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor.

10 Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse, O'nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir.

11 Bu nedenle, herhangi birimizin aynı tür sözdinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına girmeye gayret edelim.

12 Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar.

13 Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır.

Başkâhinimiz İsa

14 Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.

15 Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır.

16 Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,