JAMES
ЯКЪУБЭ
YAKUP
2
 

Favoritism Forbidden

1 My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism.

2 Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in.

3 If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, “Here’s a good seat for you,” but say to the poor man, “You stand there” or “Sit on the floor by my feet,”

4 have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?

5 Listen, my dear brothers and sisters: Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him?

6 But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court?

7 Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong?

8 If you really keep the royal law found in Scripture, “Love your neighbor as yourself,” you are doing right.

9 But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers.

10 For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it.

11 For he who said, “You shall not commit adultery,” also said, “You shall not murder.” If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker.

12 Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom,

13 because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment.

Faith and Deeds

14 What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them?

15 Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it?

17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

18 But someone will say, “You have faith; I have deeds.”

Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds.

19 You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shudder.

20 You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless?

21 Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar?

22 You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did.

23 And the scripture was fulfilled that says, “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness,” and he was called God’s friend.

24 You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone.

25 In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction?

26 As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead.

Ятеплъэ шъуемыплъэу, цІыф пстэури шъуизэфэдэн фае

1 Сшыхэр, ти Зиусхьан Исус Христосэу щытхъушхо зиІэмкІэ шІошъхъуныгъэ шъуиІэзэ, цІыфхэм ятеплъэ шъуемыплъэу, пстэури шъуизэфэдэн фае.

2 Дышъэ Іэлъын ыІэхъуамбэ пылъэу, щыгъын лъапІэхэр щыгъэу лІы бай гори, щыгъыныжъхэр щыгъхэу лІы тхьамыкІэ гори шъуизэІукІэ къыхэхьагъэу тІон.

3 Щыгъын лъапІэхэр зыщыгъ лІым шъуеплъэу, «моу, къеблагъи къэтІыс» ешъуІомэ, ау тхьамыкІэм, «модэ щыт» шъуІоу, е «мо слъакъохэм адэжь къэтІыс» ешъуІомэ,

4 ащыгъум цІыф зэхэдз шъошІыба? ХьыкумэшІхэу гупшысэ Іаехэр зиІэхэм афэдэ шъухъугъэба?

5 Сшы лъапІэхэр, шъукъэдаІу. Мы дунаим ицІыф тхьамыкІэхэр арыба Тхьэм къыхихыгъэхэр, шІошъхъуныгъэмкІэ баиныгъэ шъыпкъэр агъотыжьыным паий, ежь шІу зылъэгъухэрэр къызэригъэгугъэгъэ тетыгъошхомкІэ ІахьышІу къалъысыным паий?

6 Ау шъо тхьамыкІэр зэшъупэсыгъэп. Байхэр арыба шъуезгъэзыхэрэри, хьыкумэшІыхэм апашъхьэ шъуизыщэхэрэри?

7 Ахэр арыба шъо къызэрышъуаджэхэрэ цІэу Исус Христос ыцІэ лъапІэ ІаекІэ тегущыІэхэрэр?

8 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытэу*, типачъыхьэ иунашъоу, «О пшъхьэ шІу зэрэплъэгъурэм фэдэу, уигъунэгъуи шІу лъэгъу» зэриІорэр шъыпкъагъэкІэ шъогъэцакІэмэ, дэгъоу шъошІэ.

9 Ау цІыфхэм ятеплъэ шъуеплъэу, цІыф пстэури шъуизэфэмыдэмэ, псэкІод шъогъахъэ, Тхьэм иунашъохэми шъуатекІыгъэу мысэ шъохъу.

10 Зыгорэ Тхьэм зэкІэ иунашъохэм ядэІоу, ау зы унэшъо закъом текІымэ, унэшъо пстэуми атекІыгъэу мысэ мэхъу.

11 Сыда пІомэ, «зинэ умышІэ» зыІуагъэм*, «цІыфи умыукІы» ыІуагъ. Арышъ, зинэ умышІэу, ау цІыф горэ уукІымэ, Тхьэм иунашъо утекІыгъэу мэхъу.

12 Арышъ, Тхьэм иунашъохэу цІыфхэм шъхьафитыныгъэ яІэ зыгъэхъухэрэм атетэу Тхьэм хьыкум зытыришІыхьащт цІыфхэм зэрафэшъуашэм фэдэу, шъугущыI, шъузекІу.

13 Сыда пІомэ, гукІэгъу зыгу имылъым Тхьэм гукІэгъу фимышІэу хьыкум тыришІыхьащт. Ау гукІэгъур гъэмысэным текІощт. 

ШІошъхъуныгъэмрэ шІушІэнымрэ

14 Сшыхэр, зыгорэм шІу ымышІэу, «шІошъхъуныгъэ сиІ» ыІомэ, сыда ащ ишІуагъэу къэкІощтыр? Ащ фэдэ шІошъхъуныгъэм а цІыфыр мыкІодэу къыгъэнэжьын ылъэкІына?

15 Шъушы горэм е шъушыпхъу горэм щыгъыни, мафэм ышхыни имыІэу тІон.

16 «Гъогумафэх, гупсэф шъуиІэу шъопсэу. Зыжъугъэфаб, зыжъугъэшхэкІ» ыІоу шъуащыщэу зыгорэм ахэмэ ариІоу, ау ящыкІагъэр аримытмэ, сыда ащ ишІуагъэу къэкІощтыр?

17 ШІошъхъуныгъэм иІоф ащ фэд. ШІу зымышІэрэм ишІошъхъуныгъэ лІагъэм фэд.

18 Ау зыгорэм къыІонкІи мэхъу: Зы цІыфым шІошъхъуныгъэ иІ, адрэм шІушІагъэхэр иІ.

Ащ фэдэ цІыфым сэ есІон:

ШІушІагъэхэр зимыгъусэ шІошъхъуныгъэу зыфапІорэр сэгъэлъэгъу, шІоу сшІэхэрэмкІэ сишІошьхъуныгъэ озгъэлъэгъущт.

19 Зы Тхьэ нахь зэрэщымыІэмкІэ шІошъхъуныгъэ уиІ. Ар дэгъу. ДжынапцІэхэми ар ашІошъ мэхъушъ, мэкIэзэзых.

20 О, зэхэшІыкІ зимыІэ цІыф, шІушІагъэхэр зимыгъусэ шІошъхъуныгъэм ишІуагъэ къызэрэмыкІощтыр къыбгурызгъэІонэу уфая?

21 Тятэжъышхо Ибрахьимэ* ыкъо Исхьакъ къурмэншІыпІэм зытырелъхьэм, ышІагъэм пае Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэба!

22 Аущтэу Ибрахьимэ ишІошъхъуныгъэрэ ишІушІагъэхэмрэ зэрэзэгъусагъэхэр олъэгъу. Ибрахьимэ ишІушІагъэхэр ары ишІошъхъуныгъэ изгъэкъугъэхэр.

23 Мы гущыІэхэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытхэри* къэшъыпкъэжьыгъэх: «Ибрахьимэ ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ хъугъэ. Арыти, Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъ». Тхьэм иныбджэгъукІи Ибрахьимэ еджэщтыгъэх.

24 Аущтэу шъолъэгъуба, цІыфым шІошъхъуныгъэ зэриІэм имызакъоу шІу зэришІэрэри ары Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу зыкІилъытэрэр?

25 Ащ фэдэу бзылъфыгъэ хэтакІоу Рахьаб* зыцІэм джурт лІыкІохэр ригъэблагъэхи, нэпэмыкІ гъогукІэ зыкІарегъэтхъужьым, ышІагъэм пае Тхьэм ежь дэжькІэ ащ шъыпкъагъэ иІэу ылъытагъэба?

26 Аущтэу псэ зимыІэ пкъыр зэрэлІагъэм фэдэу, шІушІагъэхэр зимыгъусэ шІошъхъуныгъэри лІагъэм фэд.
...

Ayrım yapmayın

1 Kardeşlerim, yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın.

2>4 Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimli adama ilgiyle, «Sen buraya, iyi yere otur», yoksula da «Sen orada dur», ya da «Ayaklarımın dibine otur» derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü niyetli yargıçlar olmuş olmuyor musunuz?

5 Dinleyin, sevgili kardeşlerim: Tanrı, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi?

6 Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi?

7 Ait olduğunuz Kişi'nin yüce adına küfreden onlar değil mi?

8 «Komşunu kendin gibi sev» diyen Kutsal Yazı'ya uyarak Kralımız Tanrı'nın Yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz.

9 Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz; Yasa tarafından, Yasa'yı çiğneyenler olarak suçlu bulunursunuz.

10 Çünkü Yasa'nın her dediğini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa'ya karşı suçlu olur.

11 Nitekim «Zina etme» demiş olan, aynı zamanda «Adam öldürme» demiştir. Eğer sen zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa'yı çiğnemiş olursun.

12 Özgürlük Yasası'ylayargılanacak olanlar gibi konuşun ve davranın.

13 Çünkü yargı, merhamet göstermemiş olana karşı merhametsizdir. Merhamet, yargıya galip gelir.

İman ve eylem

14 Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi?

15>16 Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, sizden biri ona, «Esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim» derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar?

17 Aynı şekilde, tek başına eylemsiz iman da ölüdür.

18 Ama biri şöyle diyecektir: «Senin imanın var, benim eylemlerim var.» Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim.

19 Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar!

20 Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun?

21 Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı?

22 Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi; imanı, eylemleriyle tamamlandı.

23 Böylelikle, «İbrahim, Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı» diyen Kutsal Yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu denildi.

24 Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır.

25 Aynı şekilde, ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı?

26 Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,