1. PETER
1. ПЕТРЭ
1.PETRUS
2
 

1 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind.

2 Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation,

3 now that you have tasted that the Lord is good.

The Living Stone and a Chosen People

4 As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and precious to him—

5 you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

6 For in Scripture it says:

“See, I lay a stone in Zion,
    a chosen and precious cornerstone,
and the one who trusts in him
    will never be put to shame.”

7 Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,

“The stone the builders rejected
    has become the cornerstone,”

8 and,

“A stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.”

They stumble because they disobey the message—which is also what they were destined for.

9 But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.

10 Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

Living Godly Lives in a Pagan Society

11 Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul.

12 Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us.

13 Submit yourselves for the Lord’s sake to every human authority: whether to the emperor, as the supreme authority,

14 or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right.

15 For it is God’s will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people.

16 Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as God’s slaves.

17 Show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor.

18 Slaves, in reverent fear of God submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh.

19 For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God.

20 But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God.

21 To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.

22 “He committed no sin,
    and no deceit was found in his mouth.”

23 When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.

24 “He himself bore our sins” in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; “by his wounds you have been healed.”

25 For “you were like sheep going astray,” but now you have returned to the Shepherd and Overseer of your souls.

А гущыІэхэр ары Тхьэм иIорышIэхэм къышъуагъэІугъэхэр. Лъэпкъ лъапІэр 

1 Арышъ, бзэджэгъэ пстэури, тхьагъэпцІыгъэ пстэури, нэпитІугъэри, шъугъони цІыфхэм ІаекІэ шъуатегущыІэнри хэшъунэжьых.

2 КъалъфыгъакІэ сабыйхэр янэ ибыдзыщэ зэрэкІэхъопсыхэрэм фэдэу, шъори Тхьэм игущыІэхэу щэ къабзэм фэдэхэм шъуакІэхъопс, ахэмкІэ ины шъухъоу, шъумыкІодэу Тхьэм шъукъыгъэнэжьыным пае.

3 Сыда пІомэ, Зиусхьаныр зэрэшІур зэжъугъэшІагъэ.

4 Зиусхьаным пэгъунэгъу шъухъу. Ары щыІэныгъэ зиІэ мыжъоу, цІыфхэм зэрамыпэсэу чІадзыжьыгъэр, ау Тхьэм ар къыхихыгъ, ежьыркІэ ащ осэшхо иІ.*

5 Шъори щыІэныгъэ зиІэ мыжъохэм шъуафэдэу, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зыдэщыІэ унэшхом щыщ шъухъу. Джаущтэу дин пэщэ лъапІэ шъухъущт, Исус Христос Іофэу ышІагъэм пае, къурмэныпхъэхэу Тхьэм ыгу зэІухэрэри гурэ псэрэкІэ Тхьэм ешъухьылІэшъущтых.

6 Сыда пІомэ, Тхьэм къызэриІуагъэр игущыІэ тхыгъэхэм арыт*: «ШъукъэдаІу, сэ къыхэсхыгъэу, мыжъо лъапсэу осэшхо зиІэр Сион къалэм щысэгъэтІылъы. А мыжъомкІэ шІошъхъуныгъэ  зиІэр кІэгъожьыщтэп».  

7 Шъо, шІошъхъуныгъэ зиІэхэмкІэ, а мыжъом* осэшхо иІ. Ау шІошъхъуныгъэ зимыІэхэмкІэ «Унэ зышІыхэрэм чІадзыжьыгъэ мыжъор Унэр зыIыгъырэ лъэпсэ дэдэ хъугъэ»,

8 ащ нэмыкІэуи, «ЦІыфхэр зыгъэлъэпаорэ мыжъоуи, цІыфхэр чІыгум тезгъэфэрэ мыжъошхоуи*» хъугъэ.

Тхьэм игущыІэхэм зэрямыдэІухэрэм пае, мэлъэпаох, Тхьэм ахэмэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу.

9 Ау шъо Тхьэм къыхихыгъэ унэгъо лъэпкъэу, Тхьэу пачъыхьэм иIорышIэ дин пащэхэу, лъэпкъ лъапІэу, Тхьэм ицІыфхэу шъущыт. Аущтэу зыкIэхъугъэр шІункІым шъукъыхэкІыжьынышъ, нэфынэ гъэшІэгъонышхом шъухэхьанэу къышъоджэгъэ Тхьэм иІоф гъэшІэгъонхэр жъугъэІунхэр ары.

10 Пасэм Тхьэм шъурилъэпкъыгъэп, джы Тхьэм шъурилъэпкъ. Пасэм Тхьэм гукІэгъу къышъуфишІыщтыгъэп, джы гукІэгъу къышъуфешІы. Тхьэм иIорышIэхэм яфэшъуашэу шъузекІу  

11 СилъапІэхэр, шъо, хымэхэу мы дунаим хымэхэсхэу щыпсэухэрэм, хъопсэ Іаехэу шъупсэ къыпэуцухэрэм защышъудзыенэу сышъолъэІу.

12 Тхьэр зымышІэхэрэм апашъхьэ дахэу шъущызекІу. Сыда пІомэ, «Мы цІыфхэр бзэджашІэх» аІозэ, ІаекІэ шъуигугъу ашIыми, шъуишІушІагъэхэр алъэгъунхэшъ, Тхьэр ахэмэ зяплъыщт мафэм ахэми Тхьэм щытхъу фашІыщт.

13 Зиусхьаным игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, тетыгъо зиІэ цІыф пстэуми шъуафэІорышІ: зэкІэмкІи, тетыгъо зиІэ пачъыхьэр арыми, ащ  шъуфэІорышІ,

14 бзэджашІэхэм къин атезылъхьанэуи, шІу зышІэхэрэм ащытхъунхэуи пачъыхьэм къыгъэкІогъэ Іэшъхьэтетхэр арыми, ахэмэ шъуафэІорышІ.

15 Сыда пІомэ, шІу зэрэтшІэрэмкІэ гулъытэ зимыІэ цІыфхэу зи зымышІэхэрэм ажэ ядгъэубытыныр ары Тхьэр зыфаер.

16 ШъхьафитыныгъэкІэ шъузекІу, ау бзэджэшІэнымкІэ шъхьафитыныгъэр ушъхьагъу шъумышІы, ау Тхьэм иIорышIэхэм яфэшъуашэу шъузекІу.

17 ЦІыф пстэуми лъытэныгъэ афэшъушІ, шъушыхэри шІу шъулъэгъух, Тхьэми шъущыщын, пачъыхьэми лъытэныгъэ фэшъушІ.  

Христос илъэужхэм шъуарыкІу  

18 Шъо, унэІутхэр, лъытэныгъэ пстэумкІи шъуитхьэматэхэм шъуафэІорышІ, тхьэмэтэ шъабэу, шэнышІом изакъоп, тхьэмэтэ пхъашэри ары.

19 Сыда пІомэ, лажьэ имыІэми, къин зырагъэщэчкІэ, Тхьэм егупшысэу ыгукІэ щэІагъэ зиІэр ары Тхьэм ыгу зэІурэр.

20 Ау мыхъун шъушІагъэу къызышъуаохэкІэ, шъугухэмкІэ щэIагъэ зижъугъаІэмэ, шъоркІэ сыд фэдэ щытхъуа ащ хэлъыр? Ау шІу шъушІэ пэтми, къин зышъуагъэщэчкІэ, шъугухэмкІэ щэIагъэ зижъугъэІэныр ары Тхьэм ыгу зэІурэр.

21 Аущтэу шъузекІонэу Тхьэр къышъоджагъ, сыда пІомэ, Христоси шъощ пае къин ыщэчыгъ, илъэужхэм шъуарыкІонэу шъушІапхъэхэри шъуигъэлъэгъугъ.

22 «Ежь псэкІод зи ышІагъэп, узгъэпцІэн гущыІи ыжэ къыдэкІыгъэп».*

23 Къехъоныщтыгъэхэми, яхъоныжьыщтыгъэп. Къин езгъэщэчыщтыгъэ цІыфхэми, «Сэ къин шъозгъэщэчыжьыщт» ариІуагъэп, ау а Іофыр цІыфхэм хьыкум зэфагъэкІэ атезышІыхьэрэ Тхьэм фигъэзагъ.

24 Къащым зытыраІулІэм, типсэкІодхэр къыттырихызэ, ахэмэ яфэшъошэ къиныр ежь ыпкъ тырилъхьагъ, псэкІодым лъэкІ къытфыримыIэным ыкIи шъыпкъэм тыфэпсэуным апае. Ежь иуІагъэхэмкІэ шъуигъэхъужьыгъ.

25 Сыда пІомэ, шъо мэл гъощагъэхэм шъуафэдагъ, ау шъупсэхэм яухъумакІоу, шъуимэлахъо дэжь джы шъукъэкІожьыгъ.
...

1 Bu nedenle her kötülüğü, her hile ve ikiyüzlülüğü, kıskançlıkları ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın.

2 Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

3 Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız.

Diri taş, seçkin halk

4 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin.

5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.

6 Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor:

«İşte, Siyon'da bir taş,
seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum.
O'na iman eden hiç utandırılmayacak.»

7>8 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için,

«Yapıcıların reddettiği taş
işte köşenin baş taşı,»
«sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.»

İmansızlar, Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir.

9 Ama siz seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz.

10 Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, oysa şimdi merhamete eriştiniz.

11 Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan bedensel tutkulardan kaçının. Çünkü bu dünyada yabancılar ve konuklarsınız.

12 İnanmayanlar önünde olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.

Yöneticilere bağımlı olun

13>14 İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerek kötülük yapanların cezalandırılması ve iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab'bin adına bağımlı olun.

15 Çünkü Tanrı'nın isteği, iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır.

16 Özgür insanlar olarak yaşayın; ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın.

17 Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin.

18 Ey hizmetkârlar, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun.

19 Bir kimse haksız yere acı çektiğinde Tanrı bilinciyle bu acılara katlanırsa, Tanrı'yı hoşnut eder.

20 Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız, bunda övülecek ne var? Ama iyilik yapıp acı çektiğinizde dayanırsanız, Tanrı'yı hoşnut edersiniz.

21 Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, kendi izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

22 «O, günah işlemedi, ağzından hileli bir söz çıkmadı.»

23 Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

25 Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanına ve Gözetmenine geri döndünüz.

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,